4.1. Члены ШМП и руководитель имеют право: — принимать участие в конференциях, семинарах, творческих и педагогических мастерских


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

НОУ СПО КСУ

ИНДЕКС: 109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42, кор. 7. ТЕЛ: 8(495)542
-
78
-
64ПОЛО
Ж
ЕНИЕ


ОБ

О
Б
ЪЕ
Д
ИН
ЕН
ИИ «Ш
К
ОЛА

М
ОЛО
Д
О
Г
О ПЕ
ДАГ
О
Г
А
»Москва 201
5СОДЕ
Р
Ж
АНИЕ


1.

Общие

полож
е
ния …

…………………………………………………………..

4


2.


Полно
м
о
ч
ия ..………………………………………………………...….……….


4


3.


Орг
а
низ
а
ция

д
е
ят
е
ль
н
о
с
ти …………………………………..…….....…………


5


4.


Пр
а
ва

и обя
з
а
нно
с
ти

.……………………………

………………….………


5


5.


До
к
у
ме
нт
а
ция и от
че
т
н
о
с
ть ….……………………………...…………………..


5


6.


Спи
с
ок
л
ит
е
р
а
т
у
р
ы

……………………………………………………………


6
1.

О
Б
Щ
И
Е П
О
Л
О
Ж
ЕН
ИЯ


1.1.

Полож
е
ние

о
б

объ
е
д
и
н
е
н
ии

«
Школа

м
олодого

п
е
д
а
гог
а
»

р
а
зр
а
бот
а
н
о

в
с
оотв
е
т
с
твии

с

Ф
е
д
е
р
а
льным

З
а
коном

от

29

д
е
к
а
бря

2012

г.


2
7
3
-
Ф
З

«
Об

обр
а
зов
а
нии

в
Ро
сс
ий
с
кой

Ф
е
д
е
р
а
ц
ии
»
,

Типов
ы
м

Полож
е
ни
е
м

об

о
бр
а
зов
а
нии

(
с
р
е
д
н
е
м

с
п
е
ци
а
льном
у
че
б
н
ом

з
а
в
е
д
е
нии),

Тр
у
д
ов
ы
м

код
е
к
с
ом

РФ,

Прик
а
зом

М
и
н
и
с
т
е
р
с
тва

здр
а
воо
х
р
а
н
е
ния

и
с
оци
а
льного

р
а
зв
и
т
ия

РФ

от

26

а
в
г
у
с
та

2010

г.761

«

Об

у
т
в
е
рж
д
е
нии

Е
д
иного
кв
а
л
и
ф
и
к
а
ци
о
нного

с
п
р
а
во
ч
ника

долж
н
о
с
т
е
й

р
у
ководит
е
л
е
й,

с
п
е
ци
а
л
и
с
тов

и

с
л
у
ж
а
щи
х
»

а
зд
е
л

«
К
в
а
л
и
ф
и
к
а
ци
онные

х
а
р
а
кт
е
ри
с
т
и
к
и

долж
н
о
с
т
е
й р
а
бот
ни
ков

обр
а
зов
а
ни
я
»
)
,
По
с
т
а
новл
е
ни
е
м

Пр
а
в
и
т
е
ль
с
тва

Москвы

о
т

27

ноября

2007

года100
2
-
ПП

«
О

вн
е
с
е
н
и
и
из
ме
н
е
н
и
й

в

по
с
т
а
новл
е
ние

Пр
а
вит
е
ль
с
тва

Москвы

от

23.
м
а
рта

2004г.17
2
-
ПП


с
т
а
т
у
с
е

«
м
олодой

с
п
е
ци
а
л
и
с
т
»
)
.

1.2.

Школа

м
олодого

п
е
д
а
гогаэле
м
е
нт

ме
тод
и
чес
кой

с
и
с
т
ем
ы
НОУ СПО
«КСУ»
,

явля
е
т
с
я

с
о
с
т
а
вной

час
тью

с
и
с
т
ем
ы

пов
ы
ш
е
ния

кв
а
л
и
ф
ик
а
ц
ии

м
олодых

п
е
д
а
гогов, и
ме
ющ
и
х

с
т
а
ж

до

3
-
х

л
е
т

и
л
и

не

р
а
бот
а
вших

р
а
н
е
е

в

с
и
с
т
ем
е

с
р
е
д
не
го
профе
с
с
ион
а
льного

об
р
а
зов
а
ния.

Школа

м
олодого

п
е
д
а
гогаэто

по
с
т
оянно

д
е
й
с
т
в
у
ю
щ
е
е
профе
с
с
ион
а
льное

объ
е
д
и
н
е
н
ие

п
е
д
а
гогов.

1.3.

Ц
е
ль

ШМПорг
а
низ
а
ция

и

с
озд
а
ние

у
с
ловий

для

профе
с
с
ио
н
а
льного

ро
с
та
н
ач
ин
а
ющ
и
х

п
е
д
а
гогов,

формиров
а
ние

в
ыс
оких

пр
о
фе
с
с
ион
а
л
ь
ных

ид
еа
лов,
потр
е
б
н
о
с
т
е
й в по
с
то
я
н
ном

сам
ор
а
звитии и
сам
о
с
ов
е
р
ш
е
н
с
тво
ва
нии.

1.4.

З
а
д
ач
и
:

-

об
ес
п
ече
ние

н
е
пр
е
ры
в
но
с
ти

пр
о
фе
с
с
ион
а
л
ь
ного

обр
а
зов
а
ния

м
ол
о
дого

п
е
д
а
гог
а
,

пов
ы
ш
е
ние

е
го т
е
ор
е
тик
о
-
ме
тод
и
чес
кого

у
р
о
в
ня и кв
а
л
и
ф
и
к
а
ци
и
;

-

с
озд
а
ние

у
с
ловий

для

н
а
иболее

пол
н
ой

р
еа
л
и
з
а
ц
ии

п
е
д
а
гогом

е
го
профе
с
с
ион
а
льн
ы
х

во
з
м
ожно
с
т
е
й,

с
озд
а
ние

р
а
зл
и
ч
н
ы
х

"
с
и
т
у
а
ций

у
с
п
е
х
а
"

для

к
а
ждо
г
о
м
олодого специ
а
л
и
с
т
а
;

-

а
к
т
у
а
л
и
з
а
ция

с
ил
ьн
ых

с
торон

д
е
ят
е
льно
с
ти

п
е
д
а
гог
а
,

о
б
у
ч
е
ние

у
в
е
р
е
нно
м
у
пр
е
одолен
и
ю

пробле
м
ных

с
и
т
у
а
ций,

возн
ик
а
ющих

в

профе
с
с
и
он
а
льной

д
е
ят
е
л
ь
но
с
т
и
;
с
по
с
об
с
тво
ва
ние

фор
м
иров
а
нию

и
нд
и
в
и
д
у
а
л
ьного

с
тиля

п
е
д
а
гоги
ч
ес
кой

д
е
ят
е
льно
с
ти
м
олодого специ
а
л
и
с
т
а
;

-

в
ы
явл
е
ние

профе
с
с
ион
а
л
ь
ны
х
,

ме
тод
и
чес
к
и
х

про
б
л
е
м

в

у
ч
е
б
ном

проц
есс
е
н
ач
ин
а
ющ
и
х

п
е
д
а
гогов и
с
од
е
й
с
твие

и
х

р
а
зр
е
ш
е
нию;

-

ок
а
з
а
ние

по
м
ощи

м
олодым

п
е
д
а
гог
а
м

во

в
н
е
др
е
нии

с
овр
е
ме
нных

под
х
одов

и
п
е
р
е
дов
ы
х

п
е
д
а
гоги
чес
к
и
х

технолог
и
й в обр
а
зов
а
т
е
льный

проц
есс
;

-

проп
а
г
а
нд
и
ров
ан
ие

п
е
д
а
гоги
чес
кого

мас
т
е
р
с
тва

опыт
н
ы
х

пр
е
п
о
д
а
в
а
т
е
л
е
й

и
ок
а
з
а
ние

по
м
ощи в
с
о
в
е
рш
е
н
с
тво
ва
нии зн
а
ни
й
ме
тод
и
к
и и

п
е
д
а
гоги
к
и;

-

формиров
а
ние н
а
в
ы
ки

в пров
е
д
е
нии д
и
а
гно
с
т
ики

и
сам
од
и
а
гно
с
ти
к
и.

1.5.

Р
у
ковод
с
тво

Ш
колой

о
с
у
щ
е
с
твля
е
т

з
амес
тит
е
ль

д
и
р
е
ктора

по
Н
МР

и
ме
тод
и
с
т.


2.

ПОЛНО
М
ОЧИЯ2.1.

Привл
е
че
ние

пр
е
п
од
а
в
а
т
е
ля

к

р
е
ш
е
нию

з
а
д
а
ч

р
а
звития

коллед
ж
а
,

р
еа
л
и
з
а
ции
прогр
амм
, про
е
ктов и
т
. п. на

о
с
нове

с
от
р
у
д
н
и
чес
тва

и п
е
д
а
гоги
ч
е
с
кого
с
отворч
е
с
т
в
а
.

2.2.

Об
е
с
п
ече
ние

у
с
л
овий

профе
с
с
ион
а
л
ьн
ого

ро
с
та

пр
е
под
а
в
а
т
е
ля

с

у
че
том
а
д
е
кв
а
тно

оц
е
н
е
нного

у
р
о
в
ня

е
го

профе
с
с
ион
а
льной

ко
м
п
е
т
е
н
т
но
с
т
и,

а

т
а
кже

з
а
про
с
ов,
инт
е
р
ес
ов, потр
е
б
н
о
с
т
е
й
сам
ого п
е
д
а
гог
а
.2.3.

Орг
а
низ
а
ц
ия

и
з
у
ч
е
ния

пр
о
фе
с
с
ион
а
льн
ы
х

потр
е
б
н
о
с
т
е
й

м
оло
д
ых

п
е
д
а
гогов,
по
м
ощь в профе
с
с
ион
а
льном

с
ов
е
рш
е
н
с
тво
в
а
нии.

2.4.

Орг
а
низ
а
ц
ия

р
а
бо
т
ы

по

и
з
у
че
нию

п
е
р
е
дового

п
е
д
а
гоги
чес
кого

о
п
ыта

в

с
и
с
т
ем
е

СП
О
.


2.5.

Орг
а
низ
а
ц
ия

к
о
н
с
у
льт
а
ций,

г
р
у
ппов
ы
х

и

и
н
д
иви
д
у
а
льных

пр
а
кти
чес
к
и
х

з
а
нят
и
й

для

м
олод
ы
х

п
е
д
а
гогов,

сем
ин
а
р
с
ких

з
а
н
я
т
и
й,

з
ас
л
у
ши
в
а
ние

отч
ё
тов

ч
л
е
нов
ШМП

по

вопро
са
м

орг
а
низ
а
ц
и
и

у
че
б
н
ой

д
е
ят
е
льно
с
ти

и

профе
с
с
ион
а
льно
м
у
сам
ообр
а
зов
а
нию.


3.

О
Р
ГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕ
Л
Ь
Н
ОС
Т
И3.1.

Оказ
а
ние

по
м
ощи

в

р
еа
л
и
з
а
ции

и
нд
и
в
и
д
у
а
льного

обр
а
зов
а
т
е
ль
н
ого

ма
рш
р
у
та
профе
с
с
ион
а
льн
о
й

по
д
готовк
и
,

к
о
торый

о
пр
е
д
е
ля
е
т
с
я

в

к
а
ждом

конкр
е
тном

с
л
у
ч
а
е

о
с
обо,
и
с
х
одя

из

ц
е
лого

ряда

факторов,

в

т.

ч
.

опыта

р
а
боты

м
олодого

п
е
д
а
гог
а
,

х
а
р
а
кт
е
ра

е
го
обр
а
зов
а
т
е
льных

з
а
пр
о
с
ов

и

и
нт
е
р
ес
ов,

у
ро
в
ня

е
го

профе
с
с
ион
а
л
ь
ной

ко
м
п
е
т
е
н
т
но
с
т
и
,
конкр
е
т
ных

до
с
тиж
ен
ий,

с
ил
ь
н
ы
х

и

с
л
а
бых

с
торон.

Эт
о
т

ма
рш
р
у
т

м
о
ж
е
т

и
ме
ть
т
е
ор
е
ти
чес
к
у
ю

или

пр
а
кти
чес
к
у
ю

домин
а
н
т
у
.

В
а
жный

ко
м
по
н
е
нт

ма
рш
р
у
та"
контрольные

с
р
е
зы"

е
го

про
х
ожд
е
ния,

об
ес
п
еч
ив
а
ющие

о
ц
е
н
к
у

и

с
ам
ооц
е
н
к
у
у
с
п
е
шно
с
ти р
а
боты.
Это мо
г
у
т быт
ь
:с
об
есе
д
о
в
а
ния с

з
амес
т
ит
е
л
е
м

д
и
р
е
ктора

по

Н
МР,
ме
тод
и
с
т
ам
и;в
е
д
е
ние

д
н
е
вника

и
нд
и
ви
д
у
а
льного образов
а
т
е
льного
ма
рш
р
у
т
а
;в
ыс
т
у
пл
е
ния

на

з
ас
е
д
а
ни
я
х

п
е
д
а
гоги
чес
кого

с
ов
е
та

и/
и
ли

пр
е
дм
е
тн
о
-

циклов
о
й ко
м
и
сс
и
и;к
р
у
глые

с
толы,

с
е
м
ин
а
ры

по

у
ч
е
б
н
о

ме
тод
и
чес
ким

вопро
сам
,

тво
р
чес
кие
отч
ё
ты пр
е
под
а
в
а
т
е
л
е
й
;и
з
у
ч
е
ние

п
е
р
е
дового
о
пыта пед
а
гогов СПО
(
м
ас
т
е
ркл
а
с
с
ы
)
;пров
е
д
е
ние

м
олоды
м
и

п
е
д
а
гог
ам
и

о
т
крыт
ы
х

з
а
ня
т
ий

с

по
с
л
е
д
у
ющим
а
н
а
л
и
зо
м
;з
а
щита

ме
тод
и
чес
ких

и/
и
л
и

д
и
д
а
к
т
и
чес
к
и
х

ма
т
е
ри
а
лов;

н
а
пи
са
ние

с
т
а
т
е
й

в
профе
с
с
ион
а
льный
ж
у
р
н
а
л и

др.4.

П
Р
АВА И О
Б
ЯЗАННОСТИ4.1.

Чл
е
ны ШМП и
р
у
к
оводит
е
ль и
ме
ют

пр
а
во:

-

при
н
и
ма
ть

у
ч
ас
тие

в

конфер
е
н
ц
и
я
х
,

сем
ин
а
р
а
х
,

т
вор
ч
ес
к
и
х

и

п
е
д
а
гоги
чес
ких
мас
т
е
р
с
ких;

-

и
с
пользов
а
ть б
а
з
у

НОУ СПО «КСУ»

для
с
ам
ообр
а
зов
а
ния;

-

по
л
у
ча
ть кон
с
у
льт
а
тив
н
у
ю по
м
ощь, пов
ы
ш
а
т
ь
с
вою кв
а
л
и
ф
и
к
а
ци
ю
;у
ч
ас
тво
в
а
ть в р
а
боте

п
е
д
а
гоги
чес
ких

с
ов
е
тов,
с
ов
е
щ
а
ния
х
, з
асе
д
а
н
и
ях

П
Ц
К.

4.2.

Члены

и

р
у
к
о
в
о
д
и
т
е
ль

ШМП

н
е
с
у
т

отв
е
т
с
тв
е
нно
с
ть

за

в
ы
пол
н
е
ние
по
с
т
а
вл
е
нных

п
е
р
е
д
н
и
м
и з
а
д
ач
,
ф
у
нкций

и о
б
яз
а
нно
с
т
е
й.


5.

ДОК
УМ
ЕНТАЦИЯ И

ОТ
Ч
Ё
Т
НОС
Т
Ь5.1. В

ШМП и
с
поль
з
у
ют
с
я
с
л
е
д
у
ющие

виды

до
к
у
ме
нтов:

-

Полож
е
ние

о Школе

м
олодого
п
е
д
а
гог
а
;

-

пл
а
н р
а
боты;

-

б
а
нк

д
а
н
н
ы
х

о

пр
е
п
о
д
а
в
а
т
е
лях

ШМП:

ко
л
и
чес
тв
е
нный

и

к
ачес
тв
е
нный

с
о
с
т
а
в:
возр
ас
т,

обр
а
зов
а
ни
е
,

с
п
е
ци
а
льно
с
т
ь,

общ
и
й

и

п
е
д
а
гоги
чес
кий

с
т
а
ж,

год

окон
ча
ни
я
в
ыс
ш
е
го

у
ч
е
б
н
ого з
а
вед
е
ния);

-

отч
ё
ты

о р
а
боте

Ш
М
П.
6.

СПИСОК

Л
И
ТЕ
Р
АТ
У
РЫ


1.

Прик
а
з

М
и
ни
с
т
е
р
с
тва здр
а
воо
х
р
а
н
е
н
ия

и
с
оци
а
л
ь
н
ого

р
а
зви
т
ия
Р
Ф

от

26

а
в
г
у
с
та 2010

г.761

«
Об

у
т
в
е
ржд
е
нии

Ед
и
ного

кв
а
л
и
ф
и
к
а
ц
ио
н
ного

с
пр
а
во
ч
ника

долж
н
о
с
т
е
й
р
у
ководит
е
л
е
й,

с
п
е
ци
а
л
и
с
тов

и

с
л
у
ж
а
щи
х
»

(
р
а
зд
е
л

«
Кв
а
л
и
ф
и
к
а
ци
о
нные

х
а
р
а
кт
е
ри
с
т
и
к
и
долж
н
о
с
т
е
й р
а
бот
н
ик
о
в обр
а
зов
а
ни
я
»
)
;

2.

По
с
т
а
новл
е
ни
е

Пр
а
в
ит
е
ль
с
тва

Москвы

от

27

ноября

2007

года100
2
-
ПП

«
О
вн
есе
нии

и
з
ме
н
е
н
и
й

в

по
с
т
а
новл
е
ние

Пр
а
ви
т
е
ль
с
тва

Москвы

от

23.
ма
рта

2004г.17
2
-

ПП

(
о
с
т
а
т
у
с
е

«
м
олод
о
й
с
п
е
ци
а
л
и
с
т
»
)
;

3.

Типовое

полож
е
ние

о
б

у
ч
р
е
жд
е
нии

с
р
е
д
н
е
го

профе
с
с
ион
а
льного

обр
а
зов
а
ния


543, 2008

г.;

4.

Ф
е
д
е
р
а
льны
й

З
а
кон

от

29

д
е
к
а
бря

2012

г.


27
3
-
ФЗ

«
О
б

о
бр
а
з
ов
а
нии

в
Ро
сс
ий
с
кой Ф
е
д
е
р
а
ци
и
»
.
7. ЛИСТ ОЗН
А
КОМ
Л
ЕНИЯ


С
до
к
у
ме
нтом
«
П
о
лож
е
ние об
объ
е
д
и
н
е
нии
«
Школа

м
оло
д
ого

п
е
д
а
гог
а
»
озн
а
ко
м
л
е
н:


Кто о
з
н
а
ко
м
л
е
н
(
Ф
.И.
О
., долж
н
о
с
ть)

Подпи
с
ь

Д
а
та

озн
а
ко
м
л
е
ния

Приложенные файлы

  • pdf 44542101
    Размер файла: 401 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий