инспектора по ИАЗ ЦАФАП ГИБДД МВД по Республике Татарстан. 16 ВА № 02211343 от 10 октября 2012 г., решение судьи Приволжского.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
3
È
ïðèâëå÷åíè
÷àñòü
ïðàâîíàðóøåíèÿõ
(âëàäåëüöà
Ñîãëàñí
Ðåñïóáëèê
,
,
óïðàâëÿ
àâòîäîðîã
òðàíñïîðòíîã
ðàçðåø¸ííî
ïðàâîíàðóøåíè
ïîðÿäêå
Â
ï
1
óñòàíîâëåíî
,
ãîñóäàðñòâåííû
,
,
÷ò
(ë.ä
Ñëåäîâàòåëüíî
ñîáñòâåííèêî
,
ðåãèñòðàöèîííû
,
÷àñò
ïðàâîíàðóøåíèÿ
ßêóïî
äâèæåíè
îòâåòñòâåííîñò
Ðîññèéñêî
ïðîòîêîë
Ïð
ÃÈÁÄ
201
6
Ðåñïóáëèê
4
ßêóïîâ
ïðåäóñìîòðåííî
àäìèíèñòðàòèâíû
Â
Ôåäåðàöè
àäìèíèñòðàòèâíî
Êîäåêñ
ïðîèçâîäñòâ
Ðîññèéñêî
Í
Êîäåêñ
Âåðõîâíîã
ïîñòàíîâèë
íàäçîðíó
Ì
óäîâëåòâîðèòü
Ïîñòàíîâëåíè
Òàòàðñòà
ñóäü
àäìèíèñòðàòèâíî
Êîäåêñ
îòìåíèòü
Ïðîèçâîäñòâ
ïðåêðàòèò
Ñóäü
Ðîññèéñêî
Â.Ï.Ìåðêóëî

Приложенные файлы

  • pdf 44393808
    Размер файла: 513 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий