Четова Н. Й., Лучит Л. В. Особливості мовної та наративної реалізації елементів готики у жанрі фентезі (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна) . 265 Човганюк М. М


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський

державний університет

імені Миколи
Г
оголя
Наукові

запискиФілологічні наукиКнига
2
Ніжин


201
4НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М
.

ГОГОЛЯ2
НАУКОВI

ЗАПИСКИ

Ніжинського державного університету

імені Миколи Гоголя


Серія

Філолог
ічні наукиВідповідальний редактор


д. філол. н., проф.

Самойленко Г. В.Члени редколегії:

Астаф’єв О. Г.д. філол. н., проф. Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;

Бойко Н. І.д. філол. н., проф. НДУ ім. М. Гоголя;

Ковальч
ук

О. Г.д. філол. н., проф. НДУ ім. М. Гоголя;

Левицький А. Е.д. філол. н., проф. НДУ ім. М. Гоголя;

Михед П. В.д. філол. н., провідн. спец. Інституту літератури ім. Т. Шевченка


АН України та проф. Ніжинського державного університету ім. М. Гог
оля;

Плющ М. Я.д. філол. н., проф. НДУ ім. М. Гоголя та Київського педагогічного
університету ім. М. Драгоманова;

Потапенко

С. І.д. філол. н., проф. НДУ ім. М. Гоголя
;

Хархун В. П.д. ф
і
лол. н., проф. НДУ ім. М. Гоголя

Постановою ВАК України журн
ал включено до переліку наукових видань,
публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з філології
(
Бюлетень ВАК України, 2011.


№ 2.С. 6).

Рекомендовано до друку Вченою радою

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Протокол № 8 від 1
0
.04.201
4

р.Н34


Наукові

записки. Серія "Філологічні

науки" (Ніжинський державний
університет імені
Миколи Гоголя) / відп
.
ред
.
проф. Г. В. Самойленко.


Ніжин

:
НДУ ім. М. Гоголя, 201
4
.


Кн.

2
.


3
05

с.Адреса видавництва універси
тету:

вул. Воздвиженська, 3/4,
м. Ніжин, 16600,Чернігівська обл., Україна.
Тел.: (04631) 7
-
19
-
72

E
-
mail: [email protected]

www.ndu.edu.uaВерстка і макетування


Н. О. ПриходькоСтатті друкуються в авторській редакції.
Під
писано до друкуФормат 60х90/8Папір офсетний

Гарнітура Computer ModernОфсетний друкУм. друк. арк.
35
,
45

Наклад 100 пр.
Замовлення №Обл.
-
вид. арк.
26,05
Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя.

м. Ніжин, вул.

Воздвиж
енська, 3/4

(04631)7
-
19
-
72

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК № 2137 від 29.03.05 р.
© Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, 201
4© Г. В. Самойленко, відповідальний редактор, 201
4


Філологічні науки.


2014.


Книга 2

5
Швайко Д. С.
Засоби відтворення семантики заперечення у сучасному

англомовному художньому дискур
сі
................................
................................
..........

274

Шведова Д. С.
Дискурсивне конструювання пародійної особистості

в американській кінокомедії

................................
................................
.......................

278

Шевченко І. В.
Дослідження понять

дискурс


і

текст


у сучасній лінгвістиці

.....

284

Шеремета К.

Ю.
Особливості ідіостилю Ентоні Берджерса на прикладі
рома
ну “Механічний апельсин”

................................
................................
..................

288

Щербакова О. Л.
Дискурс і текст як об

єкти лінгвістики

................................
..........

294

Ярема О.

Б.
Формальні трансформації алюзивних елементів

...............................

298


На
ш
і автори

................................
................................
................................
..............

303НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М
.

ГОГОЛЯ4
Луньова O.

В.
Мовна особистість Франкліна Делано Рузвельта

..........................

130

Лютянська Н.

І.
Мас
-
медійний дискурс: типологічн
і та структурно
-
організаційні особливості

................................
................................
...........................

136

Макарук Л. Л.
Засоби та прийоми лінгвальної гри у сучасній англійській мові
....

142

Мініна О. В.
Ідеопоетонімія дилогії Кена Фоллетта “Стовпи землі” та “Світ

без кінця”

................................
................................
................................
.....................

148


Міхальцо А. О.
Порівняльний аналіз нац
іональної самоідентифікації

та мовного питання

................................
................................
................................
....

152

Мироненко Т.

П.
Вербальні та невербальні засоби дискурсу та фрейму “
Risk


..

156

Mykhaylenko V. V.

Conceptualizing


Economy

i
n

t
he

English

World

View
................

160

Найдьонова А. Ю.

Лексико
-
семантичні особливості німе
цькомовних гасел
суспільно
-
політичного змісту

................................
................................
.....................

165

Острецова И.

В.

Современные подходы к понятиям “дискурс” и “текст”
и их
соотношение

................................
................................
................................
..............

169

Пивоварчик Т. А.
Прагматический фактор слушателя в речеэтикетных жанрах
(на материале русской и белорусской речи)

................................
............................

174

Подвойська О. В.
Гендерні особливості мови політиків на матеріалі

н
імецькомовних текстів інтерв’ю

................................
................................
...............

180

Просяннікова

Я. М.
Онтологічні та гносеологічні властивості порівняння

...........

187

Радецька С. В.
Засоби вираження експресії в науково
-
популярній літературі

..

1
91

Решетарова І. В.

Стильові домінанти сучасного медіа дискурсу
.........................

196

Рибалко М.
-
М.

О.
Функціонування невербального комунікативного засобу

уніформа

у рекламному дискурсі

................................
................................
..............

200

Романова Н. В.
Природа как зеркало эмоционального переживания

(на материале романа

Є.

М. Ремарка “
Drei

Kameraden
”)
................................
........

204

Савельєва Н. О.

Лінгвістична модальність: формальний, логіко
-
семантичний,
функціонально
-
семантичний підходи

................................
................................
.......

210


Саляк Ю. М.
Механізми актуалізації метафори в туристичній комунікації

............

215

Семенюк І. С.
Проблеми міждисцип
лінарного дослідження

д
искурсу меритократії

....

219

Семенюк Т. П.
Цілісність та зв’язність рекламного тексту

(на матеріалі текстів
німецької реклами)

................................
................................
................................
.....

222

Сіденко

Н.

Г.
Жанрово
-
стилістичні детермінанти статусу англомовної “жовтої”
преси у газетному дискурсі

................................
................................
........................

2
28

Стрельченко Н. С.
Питання
-
перепити як тип питань

................................
............

234

Сутуліна Л. Г.
Семантико
-
прагматичний аспект розгортання метафоричної
моделі
реальне


ірреальне

в
іспанських романах
-
спогадах ХХ

ХХІ століття

.....

240

Тихоновська Г. С.
Гендерний аспект вживання непрямих
мовленнєвих актів
(на матеріалі сучасної англійської

художньої прози)

................................
...............

245

Томащук

Ю.

О.
Соціальні ролі інтерв’юера та реципієнта

в англомовних
інтернет
-
інтерв’ю

................................
................................
................................
........

248

Туленінова Л. В.
К
вопросу о месте здоровья и болезни в лингвоцветовой
картине мира
................................
................................
................................
...............

252

Ф
и
л
атенко І.

А.
Речевое событие в политическом дискурсе масс
-
медиа
Украины: параметры классификации

................................
................................
.......

257

Хорош
у
н О. О.
Архітектоніка сучасного
американсько
го документального

тексту

................................
................................
................................
...........................

262

Четова Н. Й.,

Лучит Л. В.
Особливості мовної та наративної реалізації
елем
ентів готики у жанрі фентезі (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна)

.............

265

Човганюк М. М.
Сучасний філологічний коментар до поняття “комунікативна
стратегія”

................................
................................
................................
.....................

269


Філологічні науки.


2014.


Книга 2

3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВІ ЗАПИ
СКИ

Ніжинського державного університету

імені
М
иколи
Г
оголя


Науковий журнал


Рік відновлення видання


1996


Філологічні
науки

Книга
2

201
4

рік


ЗМІСТ


ПРОБЛЕ
МИ

ТЕКСТУ І ДИСКУРСУ


Білик О.

І.

Образи часу в політичному дискурсі

................................
.......................

9

Бобкова Т. В.

Історичн
і та концептуальні передумови корпусної лінгвістики

.......

13

Бондарчук О. Ю.

Синоніми ключового слова “
D
er
Aussteiger
” як засоби

вираження лінгвокультурного типажа “
Aussteiger


................................
...................

18

Брухаль

Я. Б.
Комунікативний підхід до вивчення публіцистичного

дискурсу
......

23


Buni
na L. N., Timoshenko E. S.

The
E
ssence of the
C
ooperative
P
rinciple

and
C
onversational
I
mplicature

................................
................................
....................

29

Войцехівська Н. К.

Сімейний ґендерний конфлікт
очима

лінгвіста

......................

3
4

Галуцьких І.

А.

Міфологізм в образній концептуалізації
еротизованого тіла


в англійськ
ій художній прозі періоду модернізму

................................
.....................

40

Гнедько Т. Н.
Функционально
-
стилевой статус научно
-
популярного текста

........

47

Губа Л.

В.

Особливості індивідуального мовлення Германа Гессе

.......................

53

Гуменюк Н.

Г.

Оцінка та комунікативний акт в англійській мові

.............................

58

Даниленко О.
С.

Понятие и особенности политического дискурса

.......................

62

Demidov D
.

V.

Cognitive development and moral decision making

............................

67

Дем

яненко О.

Є.
Міжкультурне спілкування і національна мовна свідомість
......

73

Єфименко В. А.
Сучасна літературна казка з трансформованим класи
чним


сюжетом


................................
................................
................................
......................

77

Заполовський М.

В.
Образне поле німецькомовних біблійних параболізмів
.......

82

Касіян Г. В.

Усна та письмова форми суспільно
-
політичного дискурсу:
інтерпретаційні варіанти їх розуміння

................................
................................
.......

88

Кащишин Н. Є.

Експресивність термінів англомовного дипло
матичного

дискурсу

................................
................................
................................
.......................

93

Kovbasyuk L
.

A.

Internetbasierte Kommunikation aus
L
inguistischer Sicht: Weblogs

..

99

Козак Н.
І., Свєточева С. М.
C
оціокультурний вплив на розвиток

комунікативних текстів та мови в цілому
................................
................................
...

104

Козоріз І. С.
Освітлення проблеми пуризму н
а прикладі української

та німецької мов

................................
................................
................................
..........

108

Корнєва Н.

А.
Комунікативно
-
прагматична спрямованість текстів сучасних


наукових російськомовних рецензій

................................
................................
..........

112

Kudriavtseva N.

S.

Conceptual metaphor as a basis for scientific theory


.................

116

Кузнецов Н. И.
Структурн
о
-
композиционные особенности коротких рассказов
Сомерсета Моэма

................................
................................
................................
.......

120


Кузьміна

І.

В.
Автобіографія як вид англомовного публіцистичного стилю

..........

126

НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М
.

ГОГОЛЯ8
Sheremeta

Katerina
.

The Peculiarities of Antony Burgess’s Individual Style


through the Example of the Novel “A Clockwork Orange”

................................
...........

288

Shcherbakova Ole
na
.

Discourse and
T
ext as
L
inguistic
O
bjects

...............................

294

Yarema Oksana
.

Formal Transformations of Allusive Elements

................................
.

298

Our

authors

................................
................................
................................
.................

303


Філологічні науки.


2014.


Книга 2

7
Mikhaltso

Anastasiia.

Comparative

Analysis of National

Self
-
i
dentitification and

Language I
ssues

................................
................................
................................
..........

152

Myronenko

Tetyana
.

Verbal

and

Nonverbal

Means of the Discourse

and Frame


RISK


................................
................................
................................
...........................

156

Mykhaylenko

Valerii.

Conceptualizing ‘Economy’ In The English World View

...........

160

Naydionova

Anastasiia
.

L
exical
-
semantic
Characteristics of German Political
Slogans

................................
................................
................................
.........................

1
65

Ostretsova

Irina
.

Modern Approaches to the Concepts “discourse” and “text”

and
their Correlation

................................
................................
................................
............

169

Pivovartchik

Tamara
.

Pragmatic Factor

of

Listener in

Etiquette

Genres

(based on
the

Russian

and
Belarusian

speaking
)

................................
................................
.........

174

Podvoiska Oksana
.

Gender Peculi
arities of the Politicians’ Language

on the Basis
of the German Interview Texts
................................
................................
......................

180

Prosyannikova Yana
.

Ontological and Epistemological Characteristics of Simile

......

187

Radetska Svitlana
.

Means of Actualizing the Category of Expression in the Popular
Scientif
ic Literature

................................
................................
................................
.......

191

Reshetarova Iryna
.

The Style Dominant

of the Modern Media Discourse

..................

196

Rybalko

Myroslava
-
Maria
.

Functioning of the Nonverbal Communicative Means

of Uniform in Advertisement Discourse

................................
................................
........

200

Romanova Natalya
.

Nature as a Mirror of the Emoti
onal Experience


(based on the
novel by E. M. Remarque “Three Comrades”)
................................
..............................

204

Savelieva Nataliia
.

Linguistic Modality: Formal, Logical and Semantic,

Functional
and Semantic Approaches
................................
................................
............................

210

Salyak Yuliia
.
The Mechanisms of Actualization of the Metaphor

in Tou
rism
Communication

................................
................................
................................
.............

215

Semeniuk Iryna
.

Problems

of

Interdisciplinary

Research

of

Meritocratic

Discourse

...

219


Semenyuk
T
e
tiana
.

Coherence and Cohesion of Advertising Text

(on material of
the German advertising

texts
)
................................
................................
.......................

222

Sidenko Natalya
.

Genre
-
Stylistic Det
erminants of the Status

of the “Yellow” Press
within the Newspaper Discourse

in the English
-
speaking countries
.............................

228

Strelchenko Natalia
.
Echo Questions as a Question Type

................................
.........

234

Sutulina Larysa
.

The Semantic and Pragmatic Aspects of the Development of the
Meta
phoric Model
real


unreal

in the 20th and 21st Century

Spanish
M
emory
N
ovels

................................
................................
................................
...........................

240

Tykhonovskaya Ganna.

Gender Aspect of Using not Direct Speech Acts (based
on modern the English fiction literature)

................................
................................
.......

245

Tomashchuk Yuliya
. Social Roles of an Interviewer and
a Recipient of the Internet
interview
................................
................................
................................
........................

248

Tuleninova Larisa
.
The Place of Health and Disease in the Linguistic Color
Mapping of the World
................................
................................
................................
....

252

Filatenko Irina
. Speech Event in the Political Discourse of Mass Media in Ukraine:
classification parameters

................................
................................
..............................

257

K
horoshun Olga.

Architectonics of the Contemporary American Documentary Text

.......

262

Chetova Natalia, Luchyt Lubov.

Peculiarities of Lingual and Narrative Realization
of Gothic Elements in Fantasy (based on J.

R.

R.

Tolkien

s literary works)

.................

265

Chovhanyuck Myr
oslava
.
Modern Philological Commentary on the Notion of
Communicative Strategy
................................
................................
...............................

269

Shvaiko

Daria
.

M
eans of Negation Semantics Representation in the Modern
English Narrative Discourse

................................
................................
.........................

274

Shvedova
Daria
.
Discursive Construal of Mock Identity in American Com
edy Film

...

278

Shevchenko

Irina
.
The Study of the Concepts “Discourse” and “Text” in Modern
Linguistics

................................
................................
................................
.....................

284

НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М
.

ГОГОЛЯ6
CONTENТS
THE PROBLEMS OF THE
TEXT

AND THE DISCOURSE


Bilyk Olha.
The Images of
Time in Political Discourse

................................
...............

9


Bobkova Tetiana
.

Historic and Theoretical Background of Corpus Linguistics

..........

13

Bondarchuk Olena.

The s
ynonyms
of

the Key Word “der Aussteiger” as the
M
eans


of Representation of the Linguocultural Type “Aussteiger”

................................
..........

18

Brukhal
Yaryna.
The Communicative Approach to the Study of

Publicistic

Discourse

................................
................................
................................
.....................

23Bunina Larysa, Timoshenko Ekaterina.

The Essence

of the Cooperative Principle

and

Conversational

Implicature

................................
................................
....................

29

Voitsekhivska Natalia
.
Family Gender Conflict through

the Eyes of
a Linguist

.........

34

Galutskikh

Iryna
.
Mythologism in the Imagery Conceptualization of the Eroticized
Body in the English Modernist Fiction

................................
................................
..........

40

Gnedko Tatiana
.
Functional and Stylistic Peculiarities of the Popular Sienticic

texts

................................
................................
................................
..............................

47

Huba Larysa
.
The Peculiarities

of Hermann Hesse’s Ideostyle

................................
..

53

Humenyuk

Natalya
.

Appraisal

and

Communicative

Act

in

English

............................

58

Danylenko Oksana
.
Concept and Political Discourse

................................
................

62

Demidov Denys
.

Cognitive Development and Moral Decision Making

.......................

67

Demyanenko Olga
.
Cross
-
cultural Communic
ation and National Language
A
wareness

................................
................................
................................
...................

73

Yefymenko Victoria
.
Modern Literary Fairy Tales with Transformed Classical Plots

....

77

Zapolovskyi Mykola
.

Typology of Parabolic Expressions in German (on the
material of the biblical texts and lexicographical sources)

................................
...........

82

Kasiayn Hanna
.

Oral

and

Written

Forms

of

Socio
-
Political

Discourse
:
Interpretational

Variants

................................
................................
...............................

88


Kashchyshyn Natalia
.

Expressivity of the Terminology of the English Diplomatic
Discourse

................................
................................
................................
.....................

93

Kovbasyuk Larysa
.
Linguistic Features of Digital Communication
: Weblogs

............

99

Kozak

Nadiya
,
Svyetocheva

Svitlana
.

Socio
-
cultural Influence on the
Development of the Communicative Texts and Language in General

.........................

104

Kozoriz

Iryna
.

The

Considering

of

the

Problem

of

Purism

in

Terms

of

the

Ukrainian

and

German

Languages

................................
................................
..............................

108

K
orneva

Natalya
.

Communicative and Pragmatical Orientation of the Texts of
Modern Russian Academic Reviews

................................
................................
............

112

Kudriavtseva

Natalia
.
Conceptual Metaphor As A Basis For Scientific Theory

.........

116

Kuznetsov

Mykola
.

Structural and Compositional Peculiarities of S.

M.

Maugham’s
Stories

................................
................................
................................
..........................

120

Kuzmina Irina
.

A
utobiography

as the
T
ype o
f
English

Publicistic

S
tyle

......................

126

Lunova Olga
.

Linguistic Personality of F. D. Roosevelt

................................
..............

130

Lyutyanska

Natalya
.

The Media Discourse: Typological and Structural Specifics

.....

136

Makaruk

Larysa
.


Means and Types of Lingual Play in Modern English

...................

142

Minina

Olena
.

The Ideopoetonymiya of Ken Follett’s Dilogy “Pillars of the Earth”
and “World without end”

................................
................................
...............................

148


Філологічні науки.


2014.


Книга 2

175
другим участникам или неучастникам ситуации (например, речевой акт вопроса,
предполагающий ответную активную позицию адресата, занятие им роли
говорящего) и т.д. Этические и этикетные нормы социума обычно треб
уют
минимального “выпячивания” говорящим своего “я”, приуменьшения зоны своего
влияния в речевом пространстве в пользу адресата, а в ряде случаев и в пользу
третьих лиц.

Вундерлих Д.


в структуре речевой ситуации выделяет следующие персо
-
на
ль
ные компонен
ты: говорящий; собеседник; пресуппозиция говорящего; пре
-
суппо
зиция собеседника; общественные отношения между говорящим и
собеседником; взаимоотношения между говорящим и собеседником, устанав
-
ливающиеся в данном высказывании [6, с.

9


10].

Проведенный н
ами анализ различных речеэтикетных ситуаций позволяет
выделить следующие персонализационные признаки, дифференцирующие
данные ситуации и соответствующие им жанры:

-

общая направленность ситуации на одного из говорящих;

-

степень соотнесенности пропозиции в
ысказывания с личной сферой
каждого из участников ситуации;

-

список выполняемых участниками ситуации вторичных коммуникативных
ролей;

-

обусловленность / необусловленность развития ситуации социальным
статусом, рангом, социальным положением одного из ко
ммуникантов;

-

влияние регламентных, институциализованных, этикетных норм ситуации
на соотнесенность говорящих;

-

развитие ситуации в пользу того или другого ее участника, а также в
пользу сразу нескольких участников;

-

учет позиций, мнений, интересов уча
стников/неучастников ситуации.

3. Прагматический фактор слушателя как третьего лица в речевой
ситуации.

Под третьими лицами в работе понимаются а) реальные слушатели,
активно не участвующие в РС, но присутствующие при ней, б) лица отсутству
-
ющие, но косвен
но влияющие на характер протекания ситуации (т.н. фантомные
(термин Т.

М.

Николаевой), или виртуальные, коммуниканты).

Для взаимопони
-
мания собеседников часто бывает важно “прочесть” мнение третьего лица,
соотнести его с мнением каждого из участников речев
ой ситуации и определить
цели включения еще одного (стороннего) голоса в общение. Роль третьего лица
в развитии речевых ситуаций и в построении речевых жанров отмечалась в
работах М.

М.

Бахтина, А.

К.

Жолковского, В.

З.

Демьянкова, И.

В.

Труфановой,
Д.

В.

Богушевича и других.

Постановка в центр речевой ситуации третьего лица, фокусирование
внимания говорящего на третьем лице смысловым наполнением диктумной или
модусной частей высказывания всегда коммуникативно и прагматически зна
чи
-
ма именно в силу перифе
рийности этой коммуникативной роли [4]. Пока
за
телен
сам факт предпочтения среди вариантных стереотипных высказываний фор
-
мулы с реализованным фактором третьего лица.

Слушатель (присутствующее третье лицо) отличается от адресата тем,
что только от последн
его ожидается ответ: “информация, сообщаемая говоря
-
щим в высказывании, может предназначаться для всех участников речевого
акта, в то время как перлокутивная реакция может ожидаться только от одного
или нескольких из них” [2, с.

21].

В свою очередь слушат
ели различаются между собой по степени их
потенциальной активности, по степени учета говорящими их присутствия, по
желанию самих присутствующих включиться в речевую ситуацию и т.д.
Например, возможны

две основные линии поведения адресанта в отношении
слуша
теля: 1) ‘не хочу, чтобы о ситуации знали, чтобы в ситуации участвовали
другие лица’:
Зачем об этом говорить при
N
;

Не надо при посторонних; Не при
N

будь сказано
и т.д.; 2) ‘хочу, чтобы слышали, включились в разговор, повлияли
на него’:
При
N

тебе говорю!
; Пусть все слышат!


Названные выше критерии позволяют выделять следующие типы
слушателей:

НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М
.

ГОГОЛЯ174
УДК 811.161.1
-
3


ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ФАКТО
Р СЛУШАТЕЛЯ В РЕЧЕЭТ
ИКЕТНЫХ
ЖАНРАХ (НА МАТЕРИАЛЕ

РУССКОЙ И БЕЛОРУССКО
Й РЕЧИ)


Пивоварчик Т. А.


У ста
тті аналізується роль слухача як третьої особи в організації
мовленнєвої ситуації та побудови мовленнєвого висловлювання, описуються
типи слухачів і мовні способи позначення чинника слухача в формулах
мовленнєвого етикету.

Ключов
i

слова
:

мовленнєвий етикет
, мовленнєво
-
етикетний

жанр,
прагма
-
тика, фактор
третьої

особи, слухач.


В статье анализируется роль слушателя как третьего лица в организации
речевой ситуации и построении речевого высказывания, описываются
типы слушателей и языковые способы обозначения ф
актора слушателя в
формулах речевого этикета.

Ключевые слова
: речевой этикет, речеэтикетный жанр, прагматика,
фактор третьего лица, слушатель.


The article

examines the role of

the listener

as

a third person

in the organization

and

construction of

the spee
ch situation

speech statement
,
describes the types of

listeners

and linguistic

forms of the designation

listener

factor

in the formulas

of
speech etiquette
.

Key words
: speech
etiquette
,
etiquette

genre
,
pragmatics
,
factor

of

third person,
listener
.1. К

постановке проблемы
.
Коммуникация организуется в различных
речевых ситуациях, типовыми формами воплощения которых являются речевые
жанры со своими правилами и нормами ролевых и статусных взаимоотношений
коммуникантов. “Понятие речевого жанра коррелирует с
о стереотипными ситу
-
ациями и темами общения, отложившимися в “шаблоны быта” (Якубинский), а в
языковом сознании во фреймы


знание схем и моделей повторяющихся дея
-
тельн
остей” [8, с.

10]. Рассмотрение фреймовой структуры ситуаций близко к
“анкете речевог
о жанра”, среди вопросов которой есть и позиции “образа
автора” и “образа адресата” [9]. Речевые жанры, в том числе их персональные
компоненты, являются объектом всесторонних исследований (достаточно,
например, упомянуть выходящий с 1997 г. серийный сборни
к Саратовского госу
-
дарственного университета им. Н.

Г.

Чернышевского “Жанры речи”), при этом
наибольшее внимание всегда уделялось адресанту и адресату
.


Цель данной работы заключается в определении коммуникативной
роли
слушателя (присутствующего, но не уч
аствующего в разговоре “третьего лица”)
в регулировании взаимоотношений и взаимного поведения адресанта и адре
са
-
та в речеэтикетных ситуациях
, а также в описании моделей и
правил, регламен
-
ти
рующих особое поведение в присутствии третьего лица, и их этно
культурных
особенностей
.

2. Коммуникативные роли и персонализация участников речевой
ситуации
.

Коммуникация возможна только благодаря постоянной смене коммуни
ка
-
тив
ных ролей, являющихся переменными характеристиками для каждого гово
-
рящего и различающим
ися по их приоритетности. В данной работе принята
следующая схема приоритетов: адресант


коммуникативный приоритет 1;
адресат


коммуника
тивный приоритет 2; третьи лица (в том числе слушатель)


коммуникативный приоритет 3. Несмотря на то, что отмеченная

выше схема
при
о
ритетов устойчива и верна в своём обобщённом виде, каждый новый
говорящий заново распределяет приоритеты ролей внутри ситуации: он может
таким образом строить ситуационное взаимодействие, чтобы приоритет сохра
-
нялся у него (говорю сам, не

даю вступить в разговор другим), передавался
НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М
.

ГОГОЛЯ178
На основе третьеличного прагмазначения в системе комиссивов сформи
-
ровался речевой жанр божбы, где языком выработаны специальные идиомы с
“присутствием” Бога в качестве фан
томного слушателя [5]:
рус.
Ей
-
богу!; Вот
те Бог!; Истинный Бог!; Видит Бог!; Вот как перед Богом!; Клянусь
(истинным) Богом!

и т.д.;
бел.
Далібог! (Дальбог!; Дальбо!); Даліпан!
(Даліпантачкі!); Яй
-
богу!; Ісцінны Бог!; Як бог свят!; Перад тварам Бога!; Як
перад Богам клянуся!

и т.д. Например: рус.
Видит Бог
, я люблю родину, люблю
нежно

(А.

П.

Чехов);
Обе
щаюсь самим Богом

воротиться в темницу

(И.

А.

Бунин);
Я лишу тебя наследства


клянусь истинным Богом
!
(А.

П.

Чехов);
бел.
Наце, шукайце.
Далібог жа

нічога
няма.
Далібог

не схаваў
нічагутка
(М.

Зарэцкі);
Мы стараемся, вяльможны пане…
Езу
-
Марыя нам
сведкамі
, як мы стараемся… Мой метад самы правільны,
як Бог свят

(З.

Бядуля);
Сам Бог бачыць
, што неадкуль узяць

[1, с.

102];
А як ён мамцы
ідзе да твару:
Даліпанта
чкі
, хоць да шлюбу мамку вядзі!
(Я.

Купала).

Участник речевой ситуации может намеренно выбирать для себя роль
слушателя, чтобы подчеркнуть свое почтение к говорящим, готовность со всем
соглашаться и беспрекословно выполнять указания, свою скромность и т.д.

Слушатели


это одновременно и потенциальные, планируемые адре
-
саты: следующий речевой акт может быть обращен к ним. Адресант может
требовать от слушателей активного включения в разговор, а также оценки речи
и поведения адресата, солидарной с оценкой адре
санта и т.д. Например: рус.
Он жаловался на старосту и то и дело оборачивался к мужикам, как бы
приглашая их в свидетели

(А.

П.

Чехов);
Зычным голосом,
стараясь,
чтобы слышали рабочие
, с любопытством скопляющиеся у рамы, Романус
говорил, что Стриж затолкал

музыкантов в карман сцены
(М.

Булгаков); бел.
(бывшие соседи)


Рыгорка! Як жа ты гадуешся? //
Звярнуўшыся да тых
незнаёмых
, гаварыў:


Можна сказаць, свае людзі

(С.

Баранавых). При “двой
-
ной” адресации слушатель выступает в качестве вторичного, косвенног
о
адресата, определенная часть информации предназначена ему. Такой прием
используется адресантом:для опосредованного влияния на поведение адресата: рус.


Что же
это, братцы, такое?


обратился

Тимофей Васильевич
к публике
.


С род
-
ного дяди требует


.

Зощенко); бел. (больная жалуется на невестку,
присутствующую при разговоре):
Як маецеся?


Як
даглядаемся
, так і маемся.
Хварэю, Яначка

(В.

Адамчык);для сохранения своего (адресанта) позитивного образа перед третьими
лицами: рус. (водитель при появле
нии начальника переходит в общении с
односельчанином с
ты
на
Вы
)


Значит, брезгуешь моим угощением?


Что
вы
, гражданин Парасковьин, привязались?


возвысил голос Кирька,
заметив,
что из правления выходит председатель колхоза
.


Сказано вам


на
работе я,

за рулём
(В.Астафьев); бел.
Доктар якраз у той час гладзіў Алю па
ручцы і ласкава супакойваў яе, кажучы ёй і
каб чуў бацька
:


Нічога, нічога,
маё дзетка: маленькая хваробка. Трэба супакоіцца, выпіць мае мікстуркі
(М.

Гарэцкі).

С фактом присутствия слуша
теля связано явление смещенной адресации:
сообщение адресуется не столько собеседнику (хотя такая направленность
высказывания подтверждается его лексической и грамматической структурой),
сколько находящимся рядом людям. Необходимость в смещенной адресации
возникает у говорящего в том случае, если прямое обращение к третьим лицам
может иметь для него негативные последствия или может разрушить его
речевой образ. Поскольку в традиционной славянской культуре прямые компли
-
менты избегаются из
-
за подозрения в неи
скренности чувств говорящего, то
высказывание комплимента нередко проходит в виде обращения к другому
лицу: (приветствие)
Мама, ты толькі паглядзі,
хто
да нас завітаў!

(импли
-
кация:

Вы очень дорогой, долгожданный гость

); (упрек)

Позна спіцё, таварыш
рэж
ысёр,


па
-
свойску, з адценнем гэткага бацькоўскага ўшчування, загаварыў
ёе, прыкладаючыся губамі да Любінай рукі.


Так некалі можна праспаць і
сваё
шчасце

(А.Асіпенка) (импликация: ‘Вы, Люба, настоящее счастье’).


Філологічні науки.


2014.


Книга 2

177
никогда не заговаривал со мной
при хозяевах
, чувствуя, что этим он
поставил бы меня, да и себя, в неловкое положение
(М.

Горький);в ситуации с четко распределенной функционально
-
ролевой иерархией
запрет на поведен
ие, которое бы разрушало ролевой образ стоящего выше:
офицера в глазах солдат, преподавателя (учителя) в глазах студентов (уче
ни
-
ков);
в этом запрете отражаются устойчивые представления о правильном
ролевом поведении: бел.
(офицеры)
З дакорам сказаў:


Як

вам не сорамна.
Пры салдаце

паказалі сябе дурнейшым за яго
(У.

Караткевіч);требование соблюдения правил ситуационно
-
ролевой иерархии, на
при
-
мер, роль гостя считается выше роли хозяина, с чем связаны нормы по
ведения
при госте: рус.

Экой срам
-
то…


бор
мотал старик.При гостях
-
то
! Грех
какой!
(А.

П.

Чехов);

Это невежливо
, при гостях
...
При гостях

невежливо о
секретах разговаривать
(Ф.

Сологуб);учет степени

чуждости

,

не
-
свойскости


слушателя (одно из правил


не выносить сор из избы):
рус.
Ставил

новоприезжего парня в пример иным
женщинам. Да и сам подтягивался
в его присутствии,
не матершинничал,
не лютовал
(В.

Астафьев);
бел.
Глядзі, сыне. Песня таемная. Не
пры ўсіх

нават
сваіх

можна
(У.

Караткевіч);требование соблюдения собеседниками этически
х норм (
“нельзя
осуждать других”, “нельзя
говорить плохо о присутствующих
”)
:
рус.
Ты бы лучше
руки с песком да с мылом оттер. Чисто чухонец,
прости господи
!
(В.

Аста
-
фьев);

Да и беспонятный же (ты) мужик,
прости царица небесная
!

(А.

П.

Чехов);


Если у нас

ставятся пьесы, больше похожие на оперу…


начал было Романус, но
спохватился, что автор сидит тут же
, и про
-
должал,
исказив свое лицо улыбкой в мою сторону
,


что и правильно! Ибо
наш автор

понимает все значение музыки в драме!
(М.

Булгаков); бел.
Як жа
вам спадабаліся гэтыя,
не пры людзёх кажучы
, вучоныя?

(Я.

Купала);
Шануючы Бога і людзей добрых“объяснение своего воздержания от
резкого слова или поступка”
[
1, с.

455
];

Шануючы старых людзей
, скажу табе
;


А во прышоў са Сцяпанам пагаманіць. Даўно не б
ачыў яго…


Што, са
Сцяпанам? А што ты з гэтым прыдуркам зюкаць будзеш? У яго ж не ўсе дома.


Рукавок гаварыў такое пра Сцяпана, быццам яго і не было тутСіпакоў)
;заполнение лакуны авторитетного слушателя, способного оценивать
речевые действия собес
едников, указанием на т.н. фантомного слушателя: рус.
Как начнет экономка на кого кричать, как поднимет визг, так
хоть святых
выноси

(А.

П.

Чехов); бел.
Цудоўна баўлю я сённяшні дзень з добрымі
суседзямі:

нашы размовы не абражаюць Бога

(Я.

Баршчэўскі);
Паш
ануйся
святого вобраза
! Што ты гав
о
рыш?
;гендерные и возрастные табу на речевое поведение: рус.


И в наш
поселковый магазин бычков в томате привезли,


вздохнул Павел Егорович,


и эту, как ее? Вот уж
при женщине и сказать неловко
, бледугу какую
-
то
(В.

Астафьев);
Отдельной застольной шуткой, от которой никак не могли
удер
жаться рыбаки, шло в прокат слово “уха”


уж такое это слово, что со
всеми другими словами само собой вяжется.


Дети кругом
,


укоризненно
качала головой Касьянка, указывая ложкой на м
алышей
(В.

Астафьев).

В ряде речевых формул фактор слушателя намеренно эксплицируется:
1)

в речевых актах упрека, увещевания, негации, где слушатель представлен как
авторитетный субъект оценки: рус.

Вы свою ответственность
перед

народом

понимаете? Народ си
л своих не жалеет


трудится, а вы


со свадьбой
затеетесь

(В.

Шукшин); бел.
Мамаша, выехалі з гэтым сваяцтвам, як з козамі
на торг!
Перад маімі гасцямі

ўсю мне рэпутацыю папсавалі

(Я.

Купала);
За
што ты мяне ганьбіш, зганьбіў
перад людзьмі
?
[7, с.

52]; 2)

в речевых актах
обещания, заверения, в которых слушателю отведена роль суб
ъекта, способ
-
ного
подтвердить чистосердечность, невиновность, правдивость адресанта: бел.
Вой,
хай людзі збяруцца
,
хай перад імі

страляюць, а я скажу, што
невінаваты

(У.

Ліпскі);

А

я нават
скажу перад усімі калгаснікамі
. Пабажуся
табе, што скажу!
(С.

Баранавых).

НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М
.

ГОГОЛЯ176


санкционированный / несанкционированный (т.е. подслушивающий);заинтересованный/ незаинтересованный в течении речевой ситуации;запланированный/ незапланированный

(случайный, невольный);
обязательный / необязательный;с высокой / с низкой степенью активности;желательный/ нежелательный (для адресанта или адресата) и т.д.

Каждая из представленных пар отражает оппозицию верх/низ


оппозицию
“сильного” (левый член па
ры) и “слабого” (правый член пары) слушателей.

Типовое разнообразие присутствующих третьих лиц находит свое
отражение в языке:в наличии разных слов для их обозначения:
слушатель, свидетель,
наблюдатель, зритель, аудитория, публика

и т.д. (бел.
слухач, св
едка,
назіральнік/ наглядальнік, аўдыторыя, публіка/ грамада
);в грамматической структуре формулы: рус.
говорить
при

свиде
т
-
елях; говорить
в присутствии

свидетелей; говорить
на глазах

у сви
де
-
телей;
бел.
гаварыць
пры

сведках; гаварыць
на

сведках; гавары
ць
у прысут
-
насц
і

сведак;
но

рус.
говорить
перед

слушателями;
бел.
гаварыць
перад

слухачамі.
Предлоги
при
(‘возле’, ‘сбоку’, ‘вспомогательное’) и
перед
(‘непосред
-
ственно обращено’, ‘для / ради кого’) показывают возможные разли
чия в
значимости и санкциони
рованности присутствующих третьих лиц.

Слушатель
, в отличие от свидетеля,


это запланированный, обязатель
-
ный, очень важный для адресанта участник речевой ситуации, с высокой
степенью включенности в ситуацию: он сознательно и намеренно активен,
обращает
свое внимание на разговор, чтобы услышать.
Свидетельтот, кто
мог что
-
либо слышать, стать носителем знания о некотором событии; ситуация
свидетельства в значительной степени случайная


так сложились обстоя
-
тельства. Если информация, передаваемая адресат
у, хоть в малейшей степени,
но рассчитана на слушателя, то часто свидетель как раз не должен был
получить информацию.

К типу обязательного и запланированного слушателя следует отнести
публику. В публичном общении есть свои темы (обычно общественно значи
-
мы
е), свои речевые ситуации (напр., дебаты в парламенте), свои жанры
(

публич
ные


речи, открытые письма). Выделяется и особая


публичная


дистанция, для которой выбор средств речевого взаимодействия строго
ограничен [3, с.

7
-
8].
В содержании и форме речи
может быть выявлена
ориентация даже на “подслушивающего”, адресат оказывается мнимым.

Поведение собеседников меняется при обнаружении ими внимания
слушателей: “…
Славка тоже выделил ее из всех, переговаривался с ней через
стол. Сперва так


о чем попало, а

тут так вдруг интересно заговорили,
что все за столом
смолкли и слушали их
.


Хорошо, хорошо,


говорил
Славка,
улавливая ухом, что все его слушают
,


мы


технократия,
народ… сухой, как о нас пишут… <…> Да, но за фактом подчас стоят не
менее конкретные ж
ивые люди,


возразила на это Клара,
тоже улавливая
ухом, что все их слушают
” (В.

Шукшин).

Прагматический фактор слушателя связан с наличием норм поведения
“при своих”/ “дома” и “на людях”/ “в людях”/ “при людях”, что нашло отражение и
во фразеологии: рус.

Не будь
в людях

приметлив
, будь
дома

приветлив
;
В
людях

Ананья, а
дома
не найдешь (а
дома

каналья);

В людях

Илья, а дома
свинья
; бел.
Рабіў
як на людзях

(добра, з пачуццём адказнасці)
.

Примеры
интер
претации отмеченного коммуникативного правила носителями

языка
отмечаются в художественной литературе: рус. (братья)
Мы ведь родня как
-
никак. Да и
на виду у людей
, при должностях
(В.

Астафьев); бел.
(свекровь
невестке)
Няхай палюбуюцца добрыя людзі
, як мы гуляем

(М.

Гарэцкі).

Существует набор правил, регламент
ирующих особое поведение в
присутствии третьего лица, среди которых можно выделить
:ограничения на вступление в разговор с адресатом в присутствии
третьего лица, если факт разговора может скомпрометировать адресата или
адресанта в глазах третьего лица: р
ус.
Дворник был настолько тактичен, что

Філологічні науки.


2014.


Книга 2

179
4. Выводы.

Коммуникативные роли являютс
я базовыми признаками,
определяющими соотнесенность участников речевого процесса, но взаимо
-
отношения собеседников строятся на пересечении их коммуникативных ролей с
актуализируемыми в речевой ситуации вторичными коммуникативными ролями,
социальными, функц
иональными, ситуационными ролями и т.д. Отсылка к
мнению третьего лица и оглядка на третье лицо (в том числе слушателя) при
определенных ситуационных условиях становятся прагматическим фактором, с
одной стороны, обеспечивающим “заполненность” некоторых сло
тов во
фреймовой структуре речевой ситуации, а с другой, выстраивающим
определенный тип соотнесенности коммуникантов.


Литература

1. Выслоўі / [Склад., сістэматызацыя тэкстаў, уступ. артыкул і камент.
М.

Я.

Грынблата. Рэд. тома А.

С.

Фядосік].


Мн.: Навук
а і тэхніка, 1979.


520

с.

2. Кравченко А. В. Вопросы теории указательности: эгоцентричность, дейктич
-
ность, индексальность / А.

В. Кравченко.


Иркутск, 1992.


217 с.

3. Минина О. Г. Обращение в современном английском языке. Коммуни
ка
-
тивно
-
прагматичес
кий аспект / О.

Г.

Минина. 10.02.04. Автореферат
.


кандидата
филол. наук.


Белгород, 2000.


15 с.

4. Пивоварчик Т. А. Фактор третьих лиц в стереотипных высказываниях:
прагматические возможности и речевые реализации / Т.

А.

Пивоварчик // Стратегии
коммун
икативного поведения: Материалы докладов Междунар. науч. конф., Минск,
3
-
4 мая 2001 г.: В 3 ч. / МГЛУ.


Минск: МГЛУ, 2001.


Ч.2.


С. 76
-
81.

5. Піваварчык Т. А.
Бог

і
Людзі

як фактар трэціх асоб у персаналізацыйнай
структуры беларускіх маўленчаэтыкетных
сітуацый / Т.

А.

Піваварчык

// Веснік
Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы.


2000.


№ 3(5).


С. 139
-
145.

6. Рахимов С. Речевая коммуникация и проблема дейксиса в разносистемных
языках / С. Рахимов.


Ташкент: Изд
-
во “ФАН”, 1989.


90 с.

7. Станкевіч Я. Маленькі маскоўска
-
беларускі (крывіцкі) слоўнічак фразэо
-
лёгічны і прыказкаў ды прывітаньні, зычэньні і інш. / Я.

Станкевіч / 3
-
е выд.


Мінск:
Навука і тэхніка, 1992.


77 с.

8.
Труфанова И. В. Прагматика несобственно
-
прямой речи / И.

В.

Труфанова.
Автореферат дис. … доктора филол. наук. 10.02.01.


Нижний Новгород, 2001.41 с.

9. Шмелева Т. В. Речевой жанр (Возможности описания и использования в
преподавании языка) / Т.

В.

Шмелева // Russistik Русистика. Научный журнал акту
-
альных проб
лем преподавания русского языка.


Berlin.


1990.


№2.


С.20
-
32.Приложенные файлы

  • pdf 44238301
    Размер файла: 941 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий