Бугунги кунда, жа?онда турли касалликлар терапиясида ?ўлланилувчи янги самарали дори воситаларини яратишда молекуляр Бу ўз навбатида систематик хатоликлар йў?лигини кўрсатади.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
БИООРГАНИК КИМЁ ИНСТИТУТИ, ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ, ЎСИМЛИК МОДДАЛАРИ КИМЁСИ ИНСТИТУТИ
ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

БИООРГАНИК КИМЁ ИНСТИТУТИ

ШОМУРОТОВ ШАВКАТ АБДУГАНИЕВИЧ

ПРОЛОНГАЦИЯЛАНГАН ТАЪ
СИРЛИ СИЛГА ҚАРШИ
ПРЕПАРАТЛАРНИ МОЛЕКУЛЯР КОНСТРУКЦИЯЛАШ ВА
УЛАРНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

02.00.10


Биоорганик кимёКИМЁ ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (
DSc
)

ДИССЕРТАЦИ
ЯС
И

АВТОРЕФЕРАТИ


Т
о
шкент


201
8

2


УДК 541.6.69:615.01


Ф
ан
доктори
(DSc)
диссертаци
яси автореферати мундарижаси

Оглавление автореферата диссертации доктор
а наук (DSc)

Content of
dissertation
abstract of doctor
(DSc)

of

scienceШомуротов Шавкат Абду
г
аниевич

Пролонгацияланган таъсирли силга қарши препаратларни молекуляр
конструкциялаш в
а уларнинг биологик хусусиятларини
ўрганиш
......................................................................................................
.......

3Шомуротов Шавкат Абдуганиевич

Молекулярное конструирование противотуберкулезных препаратов
пролонг
ированного действия и исслед
ование их биологических
свойств…
……………………………………………………


2
9Shomurotov Shavkat Abduganiyevich

Мolecular construction of
antitubercular preparations
of the prolonged action
and research

of their biological properties

…………………………….

5
5
Эълон қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List of published works

………………………………………………….

58

3


БИООРГАНИК

КИМЁ ИНСТИТУТИ, ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ, ЎСИМЛИК МОДДАЛАРИ КИМЁСИ ИНСТИТУТИ
ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

БИООРГАНИК КИМЁ ИНСТИТУТИ

ШОМУРОТОВ ШАВКАТ АБДУГАНИЕВИЧ

ПРОЛОНГАЦИЯЛАНГАН ТАЪСИРЛИ СИЛГ
А ҚАРШИ
ПРЕПАРАТЛАРНИ МОЛЕКУЛЯР КОНСТРУКЦИЯЛАШ ВА
УЛАРНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

02.00.10


Биоорганик кимёКИМЁ ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (
DSc
)

ДИССЕРТАЦИ
ЯС
И

АВТОРЕФЕРАТИ


Тошкент


201
8

4


Фан доктори
(DSc)

диссертацияси мавзуси Ўзбекис
тон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Олий

аттестация комиссиясида В2017.3
.
DSc/
К17 рақам билан
рўйхатга олинган.


Диссертация Биоорганик кимё институтида
бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб
-
саҳифаси (www.biochem.uz) ва «Ziyonet» Ахборот таълим порталида (www.ziyonet.uz)
жойлаштирилган.

Илмий маслаҳатчи:

Т
у
раев

Аббасхан

Сабирханович

кимё фанлари доктори,
академик

Расмий оппонентлар:

Мавлянов Саидмухтар
М
аксудович

кимё фанлари доктори, профес
сор


Рахмонбердиев Гаппар

Рахмонбердиевич

кимё фанлари доктори, профессор


Сыров Владимир Николаевич

тиббиёт фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот:

Ўзбекистон кимё
-
фармацевтика илмий тадқиқот
институти

Диссертация
ҳ
имояси Биоорганик ким
ё

институти
, Ўзбекистон Миллий
университети, Ўсимлик моддалари ким
ё
си институти ҳузуридаги
DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 рақамли Илмий кенгашнинг 201
8

йил ________
____

соат ____
даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100125, Тошкент ш., Мирзо Улуғбек кўч., 83. Тел.:
262
-
35
-
40, факс: (99871) 262
-
70
-
63).

Диссертация билан Биоорганик ким
ё

институти Ахборот
-
ресурс марказида танишиш
мумкин (______ рақами билан рўйхатга ол
и
нган). Манзил: 100125, Тошкент ш., Мирзо
Улуғбек кўч., 83.Тел.: 262
-
35
-
40, факс: (99871) 262
-
70
-
63, e
-
mail:
[email protected]).

Диссертация автореферати 201
8

йил ___________________ куни тарқатилди.

(201
8

йил __________________даги _______ рақамли реестр баённомаси).
Ш.И.Салихов

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш

раиси, б.ф.д., академик


М.И.Аср
а
ров

Илмий
даражалар берувчи илмий кенгаш

илмий котиби, б.ф.д., профессор


А.А.Ахуно
в

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш

қошидаги илмий семинар раиси, б.ф.д., профессор


5


КИРИШ (Фан доктори (
DSc
) диссертацияси аннотацияси)


Диссертация мавзусининг долзарблиги

ва
зарурати
.

Жаҳонда
турли

каса
л
ли
клар
ни даволаш
да

организм
га

ножўя

таъсири кам бўлган,
пролонгацияланган юқори самарали
таъсирга эга
дори воситаларини яратиш
долзарб вазифалардан биридир.
Ҳозирда

кимё, биология, фармацевтика
соҳаларининг
ривожланиши
нати
жасида
турли юқумли касалликлар

терапиясида фойдаланувчи
дори
препаратлар
нинг янги

авлодини
-

тан
л
аб
таъсир этувчи
,

организмга
ножўя

таъсири кам бўлган

ҳамда

касаллик
қўзғатувчиларига

нисбатан
узоқ ва самарали таъсир
қўрсатувчи

воситаларни
яратиш имконини
бермоқда.

Бугунги кунда, жаҳонда
турли

касалликлар

терапиясида қўлланилувчи

янги самарали дори воситаларини яратишда молекуляр конструкциялаш
усулларидан фойдаланиш
-

дори воситаларининг терапевтик
хоссаларини
яхшилаш
, уларнинг

организмга ножўя таъсирини
камайтириш
,

таъсир
вақтини узайтириш

ҳамда

мазкур дори воситаларни ишлаб чиқариш учун
сарфланаётган ҳаражатларнинг камайтириш
га

олиб
келмоқда
.
Шу сабабли
молекуляр конструкциялаш усуллари орқали макромолекуляр терапевтик
системалар яратишда: табиий
полимер
лар (полисахаридлар, полипептидлар
ва бошқалар)
асосида бошқариладиган молекуляр параметр

ва физик
-
кимёвий
хусусиятл
и полимер ташувчилар олиш; дори воситаларини полимер
ташувчилар билан иммобилизация қилиш усулларини ишлаб чиқиш;
макромолекуляр дори систем
аларининг таъсир механизмларини аниқлаш ва
уларни ишлаб чиқаришнинг саноат технологияларини яратиш
каби
йўналишларда изланишлар олиб борилмоқда
.

Ҳозирги кунда

республикамизда аҳолини
турли инфекцион
к
асалликлар
дан

ҳ
имоя қилиш, уларнинг олдини олишга алоҳи
да эътибор
қаратил
ди
. Мазкур йўналишда амалга оширилган дастурий чора
-
тадбирлар
асосида,
аниқ

натижаларга, жумладан,
янгича ёндошувга асосланган, юқори
самарадор дори воситалари ишлаб чиқаришнинг илмий асосларини яратишга
эришилди. Такидлаш жоизки, республ
икамизда антибактериал дори
воситаларини ишлаб чиқариш етарли даражада эмас. Шунинг учун импорт
ўрнини босувчи, ножўя таъсири кам ва давомли таъсир этувчи антибактериал
дори воситаларини яратиш ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш муҳим
ҳисобланиди.
Бу борадаги
ишларни амалга оширишда Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси
нинг
4
-
йўналишида


фармацевтика саноатини янада ривожлантириш, аҳоли ва
тиббиёт муассасаларининг арзон, сифатли дори воситалари билан
таъминла
ниши
ни яхшилаш


юзасидан муҳим

вазифалар

белгилаб берилган.
Бу ўринда м
аҳаллий хом ашёлар асосида жаҳон бозорида рақобатлаша
оладиган
антибактериал

дори воситаларини яратиш муҳим аҳамият касб
этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 14 июлдаги ПҚ
-
416
-
сон «М
аҳаллий дори
-
дармон ва тиббиёт буюмлари ишлаб чиқарувчиларни
6


қўллаб
-
қувватлаш чора тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, 2017 йил 7
февралдаги ПФ
-
4947
-
сон «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармонида
ҳамда м
азкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий
-
ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссерт
ация тадқиқоти
муайян даражада
хизмат

қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари
ривожланиши
нинг

устувор йўналишларига мослиги.
Мазкур
т
адқиқот
р
еспублика фан ва технологиялар ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва
фармакология» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.


Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи
1
.

Молекуляр конструкциялаш
орқали янги

макромолекуляр терапевтик
систе
малар
ва дори воситаларини
яратишга йўналтирилган илмий
изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим
муассасалари, жумладан,
Laboratories of the Medical Researches Council of
Ireland (Ирландия)
,
University of Queensland Brisbane (Австралия
)
,

Россия
Фанлар академияси ҳузуридаги Ц
итология ва генетика институтида
,
Полимерлар
кимёси
ва
физикаси
институти (Ўзбекистон)
, Тошкент кимё
-
технология институти

(Ўзбекистон)

ва Биоорганик кимё институти
да
(Ўзбекистон)

олиб борилмоқда.

Молекуляр конструкция
лаш
орқали
макромолекуляр терапевтик
системалар

ва янги дори воситаларини

яратишга оид жаҳонда олиб борилган
тадқиқотлар натижасида қатор

илмий
натижалар олинган
, жумладан:
оксипропилсахаридлар

асосида, таркибида изониазид тутувчи ҳосилалари
синтез қилинга
н

ва уларнинг

силга қарши
давомий таъсир этиши аниқланган
(
Laboratories of the Medical Researche
s Council of Ireland, Ирландия)
;

изониазид ва

парааминосалицил кислотасини
алгинат ва хитозан

билан

иммобилизация

қили
ш

натижасида
,

препаратларнинг ножўя таъсир
ини
камайши ва

организмдаги таъсир вақти
нинг

узай
иши исботланган

(
University
of Queensland Brisbane, Австралия
)
;
диальдегид
декстран

ва

изониазид

молекуляр конструкциялаш орқали

ҳужайра ичка ва ташқи инфекцияларига
йўналтирилган таъсир кўрсатувчи


Изодекс


препарати олинган

(
Институт
цитологии и генетики СО РФА, Россия
)
;
изониазид

препаратини диальдегид
карбоксиметилцеллюлоза

макромолекуласи
га кимёвий бириктириш
орқали
унинг
организмга ножўя таъсири
ни

камайтири
ш мумкинлиги аниқланган

(
Полимерла
р
кимёси ва
ф
изикаси институти,
Ўзбекистон)
;

полигалактурон
кислотаси

макромолекуласига

изониазид ва этамбутол препаратларини
ту
рли
кимёвий боғлар воситасида иммобилизация қилиш натижасида сил
микобактерияларининг сезгир ва чидамли
штамм
ларига нисбатан самарали
таъсир
кўрсатувчи
препарат олинган
(
Биоорганик кимё институти
,

Ўзбекистон)
.
1

Диссертациянинг мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи
http://lektrava.ru/encyclopedia/zaytsegub
-
opyanyayushchiy
,
http://floruz.uz/content/lagochilus
-
pubescens
-
vved
,

http://www.niscair
.res.in/
,

Science Communication/Abstracting Journals

ва бошқа манбаалар асосида ишлаб
чиқилган.7


Дунёда пролонг
а
цияланган таъсирли макромолекуляр терапевтик
системалар яратиш бўйича қатор, жумладан, қуйидаги устувор йўналишларда
тадқиқотлар олиб борилмоқда:
юқумли касалликлар терапи
ясида
қўлланилувчи
макромолекуляр

табиатли дори воситалар яратиш;
турли
онкологик касалликларга нисбатан йўналтирилган таъсирли препаратлар
олиш
;

тиббиёт амалиётида қўлланилувчи дори воситаларини
модификациялаш орқали терапевтик

хусусиятларини яхшилаш; био
логик
фаол моддаларни ажратиш
,

таъсир механизмларини аниқлаш

ва

улар асосида
янги дори воситаларини яратиш.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.
Хорижда, ҳозирги кунда,
м
акромолекуляр терапевтик системалар яратиш органик кимё, биоорганик
кимё,
полимерлар

ким
ёси, тиббиёт ва фар
ма
цевтик
анинг

муҳим
йўналишларидан биридир. Турли касалликлар терапиясида макромолекуляр
системалардан фойдаланиш
,

уларнинг организм билан ўзаро таъсири

ва

фармакологик фаоллиги механизмларини аниқлаш билан боғлиқ муҳим
муаммоларни ҳал қ
илишни талаб қилади.
У
шбу йўналишда Н.А. Платэ, Е.Ф.
Панарин, Б.Н. Лискорин, Й. Чен, М. Фукуда, Б.А.Жубанов
, Б.А. Бектуровлар
ва бош
қалар томонидан тадқиқотлар олиб борил
ган
.


Макромолекуляр терапевтик системалар

организмга нисбатан
ножўя

таъсир
и
нинг

кам
ли
ги
,
терапевтик
таъсир вақтининг
давомий
л
иги

ва
йўналганлиги
, танлаб таъсир этиш
и каби

ижобий хусусиятлар
ининг

мавжуд

бўлишига қарамай, ҳозирги кунда

тиббиёт амалиётида
бундай

макромолекуляр
системаларнинг
сони саноқли.

«Полиоксидоний»,
«Даванат», «Кагоцел»

ва бошқалар

дори воситалари шулар жумласидандир.
Шунинг учун ҳозирги кунда
, жаҳонда

макрмолекуляр терапевтик системалар
олиш ва уларнинг таъсир механизмларини аниқлашга б
а
ғишланган
систематик тадқиқотлар жадал олиб борилмоқда. Айниқса, сил

касаллигига

қар
ши макромолекуляр терапевтик системалар олиш муҳим аҳамиятга эга
.
Чунки сил касаллиги терапиясида қўлланилувчи дори воситаларининг
аксарияти организмдаги таъсир вақти қисқа
лиги

ва
ножўя

таъсири юқори
лиги
боис
,
муолажа вақтида
токсикологик холатларга
олиб к
елади.

Ўзбекистонда полисахаридларни тадқиқ этиш ва улар асосида
макромолекуляр терапевтик системалар ол
и
ш бўйича тадқиқотлар академик
Х.Усмонов, проф.
Ш.
Наджимутдинов
,
академик

А.С.Тураев, проф.
Г.Рахманбердиев ва проф. А.А.Саримсо
қ
овлар

раҳбарликлари ос
тида амалга
оширилган.

Целлюлоза ҳосилалари (
целлюлоза сульфати,
карбоксиметилцеллюлоза, ацетилцеллюлоза ва бош
қалар
) асосида
макромолекуляр системалар олиш
бўйича

Биоорганик кимё институти,
Полимерлар кимёси ва физикаси институти, Тошкент кимё
-
технология
институти
да изланишлар олиб борилмоқда.
Биоорганик к
имё институтида
қатор йиллар мобайнида полисахаридларни силга қарши препаратлар билан
кимёвий модификациялаш орқали организмга
ножўя таъсири

кам бўлган,
сил
микобактерияларининг сезгир
ва
чидамли (
резисте
нт
) штаммларига нисбатан

8


самарали
узоқ вақт
таъсир кўрсатувчи

комбинацияланган макромолекуляр
терапевтик
системалар оли
ш борасида изланишлар олиб борилмоқда.


Тадқиқотнинг диссертация бажарилган илмий
-
тадқиқот
муассасасининг илмий
-
тадқиқот режалари билан б
оғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Биоорганик кимё институти илмий
-
тадқиқот ишлари
режасининг

№92
-
04

Макромолекул
яр системаларда макромолекула
-
доривор
модда орасидаги

кимёвий
боғ
т
а
биатининг фармакологик фаолли
кка

таъсири»
(
2004
-
2005)
,

№А11
-
Т094

Сил касалл
игига қарши комбинацияланган
та
ъ
сирли Биомайрин препарати


(2012
-
2014)
ва ФА
-
А11
-
Т059 «
Сил
касаллиги
га қарши Биомайрин препаратининг капсула кўриниш
и
даги дори

шаклини яратиш ва клиник синовларга
рухсат

олиш


(2015
-
2017) лойиҳалари
доирасида бажарилган.


Та
дқиқотнинг мақсади
карбоксимет
и
лцеллюлоза ва полигалактурон
кислотасини

изониазид, этамбутол ва рифампицин

препаратлари
билан
молекуляр конструкциялаш
орқали
силга қарши
про
лонгацияланган
самарали
таъсир этувчи
препаратлар яратиш
дан иборат
.

Тадқиқотнинг
вазифалари:

карбоксимет
и
лцеллюлоза ва полигалактурон кислотасини

мақсадли
модификацияси, уларнинг молекуляр параметрларини бошқаришнинг
кимёвий усуллари
ни

ишлаб чиқиш
,
олдиндан белгиланган

физик
-
кимёвий
хосса ва молекуляр параметрли (
молекуляр масса
,
моле
куляр
-
массавий
тақсимот
, функционал гуруҳлар бўйича
алмашиниш даражаси
)

реакцион

фаол
(диальдегид, карбоксил) ҳосилаларини олиш;


карбоксимет
и
лцеллюлоза ва полигалактурон кислотасини
нг сил
га

қарши
препар
а
тлар билан модификациялаш орқали макромолекуляр си
стемалар
синтез

қилиш

реакцияси тадқиқоти
ҳамда

уларнинг структуравий ва
молекуляр
тавсиф
ларини аниқлаш;

макромолекуляр
силга қарши системалар
и
нинг фармакологик
хусусиятларини
in vitro

ва
in vivo

шароитларда
тадқиқ этиш

ва уларнинг силга
қарши фаоллигининг

молекуляр параметрларга боғлиқлиги
ни

аниқлаш, си
л
га
қарши препаратлар
яратиш мақсадида

улар орасидан энг самарали

макромолекуляр системалар
ни танлаб олиш;

силга қарши макромолекуляр
табиатли
препаратларнинг дори шаклини
олиш
технологиясини

яратиш
, уларнин
г с
у
бстанцияси ва дори шаклини
стандартлаш усулларини ишлаб чиқиш;

силга қарши
комбинацияланган
препарат субстанцияси ва дори шакли
меъёрий

ҳужжатларини ишлаб чиқиш,

Биомайрин


препаратининг тажриб
а

партиясини олиш
, тайёрланган меъёрий ҳужжатларини
клиник

синовлар учун
руҳ
сат

олиш мақсадида
ЎзР
С
СВ


Дори воситалари, тиббий буюмлар ва
тиббий техникаси экспертизаси ва стандартлаш Давлат маркази» Давлат
унитар корхонасига

топшири
ш
.


Тадқиқотнинг объекти
сифатида

полимерланиш даражаси 530

ва 470
,
алмашиниш дар
ажаси 85±
3

ва 70±3 бўлган
карбоксиметилцеллюлоза
,

цит
р
ус
пектинидан (

ОСН
3
гуруҳи
миқдори 65
%) олинган полигалактурон кислотаси,9


силга қарши препаратлар
: изониазид, этамбутол
ва

рифампицин,
шунингдек,
тубе
р
кулез микобактерия
си

штаммлари:

H37Rv
,


Humanis

(
одам штамми) ва


Bovis


(буқа штамми)

олинган
.

Тадқиқотнинг предмет
и
карбоксиметилцеллюлоза

ва
полигалактурон
кислотаси
ни

силга қарши препаратлар
-

изониазид, этамбутол ва рифампицин
билан кимёвий модификациялаш орқали силга қарши фаолликка эга бўлган
м
а
кр
омолекуляр системалар синтези
хусусиятларини
тадқиқ этиш
, уларнинг
структуравий

ва молекуляр тавсифларини аниқлаш, физик
-
кимёвий ва
биологик хусусиятлари

-

силга қарши фаоллиги, токс
и
кологик ҳамда
фармакокинетик хусусиятларини тадқиқ этиш

ҳисобланади
.

Тад
қиқотнинг усуллари
.
Тадқиқот ишида
органик синтез, физик
-
кимёвий
(
УФ
-
, ИК
-
, ЯМР
-
спектроскопия, гель ўтказувчи хроматография,
вискозиметрия, элемент таҳлил)

ва
фа
р
мако
-
токсикологик тадқиқот
усулларидан фойдаланил
ган
.

Диссертация тадқиқотининг илмий янгилиг
и
қуйидагилардан иборат:

белгиланган молекуляр параметр ва физик
-
кимёвий хусусиятларга эга
карбоксиметилцеллюлоза ва полигалактурон кислотаси ҳосилаларини олиш
усуллари ишлаб чиқилган;

карбоксиметилцеллюлоза ва полигалактурон кислотасини силга қарши
препа
ратлар билан модификациялаш имконини берувчи реакцион фаол
диальдегид ҳосилалари олинган;

карбоксиметилцеллюлоза ва полигалактурон кислотаси асосида
макромолекула занжири бўйлаб изониазид, этамбутол ва рифампицин
препаратлари тутувчи силга қарши макромолек
уляр доривор системалар
синтез қилинган;

макромолекуляр системаларнинг силга қарши фаоллигини уларнинг
молекуляр кўрсаткичларига (полимер
-
ташувчининг табиати ва молекуляр
массаси, таъсир этувчи моддалар миқдори ва бошқа) боғлиқлиги аниқланган;

макромолекул
а занжири бўйлаб силга қарши бир неча препаратлар
тутувчи, организмга ножўя таъсири кам ва узоқ вақт самарали таъсир этувчи
дори воситаларини яратиш мумкинлиги исботланган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари
қуйидагилардан иборат:

тадқиқот натижалари асосида

п
олисахарид ҳосилалари
ни

силга қарши
препаратлар

билан

кимёвий модификациялаш орқали

организмга нисбатан
ножўя

таъсири кам ва силга қарши узоқ вақт

самарали

таъ
с
ир
кўрсатувчи

макромолекуляр системалар олиш мумкинлиги аниқлан
ган
;

сил микобактерияларига нисба
тан фаол таъсир кўрсатувчи,
макромолекула занжири бўйлаб силга қарши
икки
препарат
-

изониазид ва
этамбутол тутувчи макромолекуляр системалар
«Био
ф
тизоэтам
-
К
МЦ
» ва
«Биофтизоэтам
-
П
ГК
» олин
ган
. Уларнинг субстанцияларини олиш
лаборатория регламенти ва вақтинч
алик фармакопе
я

мақоласи лойиҳалари
ишлаб чиқил
ган
;

полигалактурон кислотаси

ва силга қарши препаратлар (
изониазид,
этамбутол ва рифампицин
) асосида сил микобактерияларининг сезгир ва
10


резистент штаммларига нисбатан фаол таъсир этувчи макромолекуляр
табиатл
и «Биомайрин» препарати олин
ган
. Препарат
нинг

субстанциясини
олиш лаборатория регламенти ҳамда субстанция ва
«Биомайрин 600 мг
капсула


дори шакли
учун
вақтинчалик фармакопеа мақоласи
лойиҳалари
ишлаб чиқил
ган.

Тадқиқот
натижаларнинг ишончлилиги
уларнинг з
амонавий физик
-
кимёвий тадқиқот усулларини қўллаш орқали олинганлиги билан
тасдиқланади. Олинган маълумотларни статистик қайта ишлаш Стьюдент
критерия
си ёрдамида
,

ўртача қийматнинг ишончлилик интервали оралиқ
қийматларини ҳисоблаган ҳолда олиб борил
ган
. Ол
инган натижаларнинг
исботи мутахассисларнинг эксперт баҳолари, тадқиқот натижаларининг
амалга оширилиши, уларнинг республика ва
ҳалқа
ро конференциялардаги
муҳокамаси бўлиб, натижаларнинг
юқори
импакт факторли илмий нашрларда
чоп этилиши билан изоҳланади.

Т
адқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти
шундан иборатки, белгиланган молекуляр
параметр
ла
р
га эга
карбоксиметилцеллюлоза

ва
полигалактурон кислота
,
уларнинг реакцион фаол даиальдегид гуруҳлар тутувчи ҳосилалар
и
синтези,
шунингдек, молекуляр конструкциялаш усули
ёрдамида

модификацияланган
карбоксиметилцеллюлоза

ва
полигалактурон кислота

макромолекулаларига
силга қарши препаратларни кимёвий бирик
тириш

қонуниятлари илмий
асослан
ган
.

Тадқиқот натижаларининг амалий
аҳамияти
шундан иборатки,
модификацияланган
карбоксиметилцеллюлоза

ва
полигалактурон кислота

макромолекулаларига силга қарши препаратларни (изониазид, этамбутол ва
рифампицин) кимёвий
модификациялаш

орқали
организмга
ножўя

таъсири
кам ва
силга қарши
узоқ в
ақт
таъсир

кўрсатувчи
«Биофтизоэтам
-
К
МЦ
,
«Биофтизоэтам
-
П
ГК
» ва «Биомайрин»
препаратлари

олин
ган
.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Силга қарши узоқ вақт
таъсир кўрсатувчи препаратларни молекуляр конструкциялаш, уларнинг
тузилиши ва фаоллигини аниқл
аш, улар асосида янги препаратлар яратиш

бўйича олинган илмий натижалар асосида:

макромолекула занжирида силга қарши препаратлар тутувчи янги
самарали доривор воситаси фармацевтика саноати корхоналарида ишлаб
чиқаришга жорий қилинган («Ўзфармсаноат» ДАКнин
г 2017 йил 7 ноябрдаги
МД
-
06/3100
-
1
-
сон маълумотномаси). Натижада давомий таъсир қилувчи,
ножўя таъсири кам «Биомайрин» препаратини ишлаб чиқариш ва сил
касаллигини даволаш самарадорлигини ошириш имконини берган;

сил касалига қарши Биомайрин дори воситасин
и клиник синовларини
ўтказиш учун «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника
экспертизаси ва стандартизацияси Давлат маркази» ДУКнинг ижобий хулоса
олинган («Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси
ва стандартизацияси Давлат
маркази» ДУКнинг 2017 йил 27 ноябрдаги 29/03
-
1655
-
сон маълумотномаси; 3 та серияда №010317, №020317 ва №030317).


11


Натижада силга қарши пролонгацияланган таъсирли, ножўя таъсири кам
бўлган янги препарат яратиш имконини берган;

ишлаб чиқилган молекуляр констр
укциялаш усулларидан янги
пролонгацияланган дори воситалари олишда фойдаланилган (Коджаэли
университетининг (Туркия) 2017 йил 22 январдаги маълумотномаси).
Натижада таъсир вақти узайтирилган ва ножўя таъсири кам бўлган
антибактерил макромолекуляр системала
р олиш имконини берган;

полисахаридларни модификациялаш ва олинган ҳосилаларининг
молекуляр кўрсаткичларини аниқлаш натижаларидан 10 дан ортиқ хорижий
етакчи илмий журналларда янги модификацияланган бирикмаларни олиш
ҳамда уларнинг молекуляр кўрсаткичлари
ва структурасини аниқлашда
фойдаланилган (
Journal

of

Catalysis
, 2015,
V
. 330.
ResearchGate, IF
-
7,27;
ResearchGate, IF
-
0,66; Polymer Journal, 2011, Vol. 33 Issue 1, ResearchGate,
IF
-
1,38; Russian Journal of General Chemistry 2015. V. 85, ResearchGate, IF
-
0.553;
ва бошқалар). Натижалар модификацияланган полисахаридларнинг
макромолекуляр параметрларини аниқлаш имконини берган;

молекуляр конструкциялаш усуллари


«Биофтизоэтам» ва «Б
иомайрин»
пепаратларидан А11
-
Т059 рақамли «Маҳалий хомашёлар асосида олинган
янги ўсимлик ва синтетик иммуномодуляторлар полифункционал
хоссаларининг тадқиқоти» мавзусидаги лойиҳада синтетик ва ўсимлик
препаратларининг экспериментал ҳайвонлар иммунологик к
ўрсаткичларига
таъсирини тадқиқ этишда фойдаланилган (Фан ва технологиялар агентлиги
2017 йил 24 ноябрдаги ФТК
-
0313/864
-
cон маълумотномаси). Натижалар
синтетик ва ўсимликлар асосида олинган қатор препаратларнинг
экспериментал ҳайвонлар иммун системасига та
ъсирини аниқлаш имконини
берган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси.
Диссертация иши тадқиқот
натижалари
4

та
ҳалқа
ро ва
6

та республика илмий
-
амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги.

Диссертация
мавзуси бў
йича жами
3
4

та илмий иш чоп этилган, шулардан, Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари
асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда
2
2

та
мақола, жумладан, 1
9

таси республика ва
3

таси хорижий
журналларда нашр
этилган
, шунингдек 2

та патент учун
талабнома

берилган.

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши.

Диссертация таркиби кириш,
бешта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан
иборат. Диссертациянинг ҳажми
1
75

бетни ташкил эт
ади
.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Кириш

қисмида

диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарур
а
ти
асосла
ниб
, мақсад
,

вазифалар
и
, шунингдек тадқиқотнинг объект
и

ва
12


предмети ифодаланган
.

Шу билан биргаликда т
адқиқотнинг Ўзбекистон
Республикаси фан ва технологияла
рни ривожлантириш йўналишига
мувофиқлиги келтирилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий
натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг

тадқиқот
натижаларининг амалиётга жорий этиш рўйҳати келтирилган, чоп этилган
ишлар ва диссертациянинг тузилиши бўйи
ча маълумотлар берилган.

Диссертациянинг

Пролонгацияланган таъсирли дори
препаратларини

молекуляр конструкциялаш»

деб номланган
биринчи
боб
и
да

макромолекуляр терапевтик системаларни молекуляр конструкциялаш

борасида олиб борилган тадқиқотлар
, доривор преп
аратларни ташувчиларига
қўйиладиган асосий талаблар,
юқори молекуляр бирикма
ларнинг
фармакологик хусусиятлари
билан

молекуляр параметрлари
нинг

ўзаро
боғлиқлиги
ҳамда

сил касаллиги терапиясида қ
ў
лланилувчи макромолекуляр
системалар яратишга бағишла
н
ган адаб
иёт маълумотлари
та
ҳ
ли
ли
келтирил
ди
.

М
олекуляр конструкциялаш усулидан фойдаланиб
,

пролонгацияланган таъсирли
макромолекуляр системалар
ни олиш
муаммоларининг ечимлари га оид

маълумотлар
та
ҳ
лил қилиб

чиқилди.
Олиниш усуллари ва уларнинг хоссалари таҳлил қил
инди. Бу тадқиқот
объектларини танлаш, мақсади ва вазифаларини белгилаш имконини бер
ган
.

Диссертациянинг

Макромолекуляр системалар синтези ва уларни
тадқиқ қилиш
усуллари»
деб номланган

иккинчи бобида

тадқиқот учун
зарур

материаллар ва тадқиқот усуллари

ҳ
ақида маълумотлар келтирилган.

Реакция маҳсул
о
тлари синтези ва таҳлили усуллари батафсил баён

қилинган.
Олинган маълумотларнинг статистик таҳлили «Microsoft Excel» компьютер
дастури ёрдамида
,

умумий қабул қилинган статистик
критерия
ларни қўллаган
ҳолда
ама
лга оширил
ган
.

Диссертациянинг «
Макромолекуляр системалар синтези ҳамда
уларнинг тузилиш ва макромолекуляр тавсифларини аниқлаш

деб
номланган учинчи бобида
,
карбоксиметилцеллюлоза (
КМЦ
)

ва
полигалактурон кислотасининг (
ПГК
)

модификацияланган ҳосилалари в
а
уларнинг
изониазид (
ГИНК
)
,

этамбутол

(
ЭБ
)

ва
рифампицин (
РЦ
)

билан
кимёвий модификациялашнинг

ўзига хос хусусиятларини ўрганиш
натижалари келтирилган.
Шунингд
е
к, макромолекуляр системаларнинг
тузилиши ва молекуляр тавсифларини аниқлаш натижалари келтирил
ган.

Макромолекуляр доривор системалар яратишда полимер
-
ташувчининг
молекуляр кўрсатгичларини ўрганишга алоҳида эътибор қаратилади, чунки
макрмолекуланинг фармакологик хусусиятлари ва физик
-
кимёвий хоссалари
унинг молекуляр параметрларига (ММ, ММТ, АД ва б
ош.)

ва полимер
-
ташувчининг эритмадаги конформацион хусусиятларига боғлиқ бўлади.

Диссертация ишида полимер ташувчи сифатида
макрамолекула занжари
табиати билан фарқланувчи
КМЦ ва ПГК ўрганилган. КМЦ макромолекуласи
ўзаро 1,4
-
β
-
глюкозид боғлар билан боғлан
ган ангидроглюкопираноза
қолдиқларидан иборат бўлиб, олтинчи ва иккинчи углерод атомларида
карбоксиметил гуруҳлари тутади. ПГК макромолекуласи эса ўзаро 1,4
-
α
-


13


глюкозид боғлари билан боғланган D
-
галактоза қолдиқларидан ташкил
топган бўлиб, фақат олтинчи угл
ерод атомларида карбоксил гуруҳлари
тутади. Улар турличи конформацияга эга бўлиб, эритмада турлича
фармакологик таъсирга эга
.

КМЦ целлюлозанинг оддий эфири бўлиб,
у
нинг хусусиятлари кўп
жиҳатдан молекуляр кўрсаткичларга (ММ, АД, ММТ ва бошқалар) боғлиқ
бўл
ади. КМЦ кислота шаклда (Н
-
КМЦ) сувда эримайди, туз шаклида (Na
-
КМЦ) эса эрийди.

Диссертация ишида с
аноатда ишлаб чиқариладиган
ПД 530 ва АД=85±3
ва ПД 450 ва АД=70±3 бўлган намуналаридан фойдаланилди. Na
-
КМЦ
намуналари

АД ва ММТ кўрсаткичи бўйича бир хил

эмас.

Белгиланган молекуляр кўрсаткичли (ММ, АД, ММТ ва бошқалар)
намуналар олиш
мақсадида гидролитик парчаланиш реакцияси ўрганилди.
Na
-
КМЦнинг гидролитик парчаланиш реакцияси гетероген шароитда, этанол
муҳитида, хлорид кислота иштирокида олиб борилди. Г
идролитик
парчаланган Na
-
КМЦ намуналарининг молекуляр массалари вискозиметрия
ва гел
ўтказув
чан хроматография усуллари

ёрдами
да ўрганилди.

Na
-
КМЦ гидролитик парчаланиш реакциясининг реакция давомийлиги
ва реагентлар нисбатига (КМЦ:НСI) боғлиқлиги
ни

ўргани
ш н
атижалар
и


1
-

расмда келтирилган.
1
-
расм
.

Реагентларнинг
турли
нисбатларида
(
Na
-
КМЦ:НСl
)
:

1)
1:1,0; 2) 1:2,5; 3) 1:5; 4) 1:10

Na
-
КМЦ гидролитик
парчала
-
ниш
реакцияси кинетикаси

(t=822
0
С)
1
-
расмдан кўриниб турибдики, бошланғиш 20 минут

мобайнида
гидролиз юқори тезликда содир бўл
иб,

б
у Na
-
КМЦнинг аморф қисмларининг
парчала
ниши билан боғлиқ
.

К
ейинчалик деструкция тезлиги камаяди.
К
ислота концентрациясининг ортиши реакция тезлигини сезиларли даражада
орти
шига олиб келади
. Шуни такидлаш лоз
имки, Na
-
КМЦнинг гидролитик
парчаланиши вақтида
карбоксиметил гуруҳлар бўйича алмашиниш даражаси
ўзгармайди, яъни НСl

оддий эфир боғига таъсир этмайди.

Тадқиқотлар натижасида
ММ

92,0±1,5 дан 12,0±0,5 кДагача ва ММТ

1,138±0,15 дан 1,025±0,23 гача

бўлган
КМЦ

нимуналари олинди.
Бу
14


натижалар КМЦ гидролит
и
к парчалаш
орқали

қуйи молекуляр

ва қисқа ММТ
эга намуналар олиш мумкинлигини кўрсатади.

ПГК макромолекуляр асосини олиш мақсадида
ММ

1
60,0

1
,5

кДа

бўлган
ва 65 моль % метоксил гуруҳлари тутувчи цитрус пектинн
и ишқорий муҳитда
деметоксилла
нди
. Бунда пектин молекуласи бир вақтнинг ўзида икки хил
ўзгаришга учра
йди
:

а) метоксил гуруҳларнинг деэтерификацияси;

б)
D
-
галактурон кислоталар орасидаги 1,4
-
α
-
гликозид боғларнинг
узилиши ҳисобига макромолекуларнинг
деструкц
ияси
.

Д
еструкция

ва деэтерификация иккита мустақил жараён бўлиб, муҳит рН
қиматининг камайши деэтерификация жараёнини, температуранинг
ортиши
деструкция жараёнини

тезлаштиради. Кислотали гидролиз натижасида
олинган ПГК
макромолекула занжарлари орасидаги во
дород боғлари

миқдорининг ортиши
ҳисобига
сувда эримайди.

П
екти
нни деметоксиллаш жараёни ишқорий муҳитда
олиб борилди.
Ишқори
й

гидролиз вақтида пектининг деструкция ва деэтерификация
кинетикаси ўрганилди
(2
-
расм).

2
-
расм
. Ишқори
й

гидролиз
вақтида пект
и
н
нинг деструкция
(а) ва деэтерификация (б)
кинетикаси

(
пектин:NaOH=1:1
)
Юқоридаги
2
-
рамдан кўриниб турибдики,
гидролиз
жараёни
нинг
биринчи соатида деструкция тезлиги

(а)

юқори, кейинги 8 соат

мабийнида

кам ўзгаради. Шунингдек, пектининг

деэтерифика
цияси жараёнининг

дастлабки
20 минут мобайнида
эфирланиш даражаси (б)
58 дан 25
-
27% гача

кама
яди
, кейин эса
бу кўрсатгич қисман ўзгаради.


Петинни д
еметоксиллаш реакцияси натижасида
MМ 72,0±1,0 дан
15,0±0,5 кДа гача ва MМТ

1,173±0,13 дан 1,060±0,20 гача
бў
лган ПГК
намуналари олинди.
Гидролитик парчалиш натижасида о
линган
Na
-
КМЦ ва
Na
-
ПГК намуналари

дастлабки полимерлардан фарқли ўлароқ, сувда яхши
эри
йди ва

чин эритмалар ҳосил
қилади.

Диссертация ишининг асосий
вазифаларидан

бири Na
-
КМЦ ва Na
-
ПГК
реакцион ф
аол
диальдегид
ҳосилаларини олиш эди. Полисахаридлар


15


молекуласига альдегид гуруҳлар киритиш учун пер
й
одат оксидланиш
реакциясидан

(Малапрад реакцияси)

кенг фойдаланилади. Пер
й
одат
оксидланиш натижасида пираноза ҳалқадаги С
2
-
С
3

углерод атомлари
орасидаги бо
ғнинг узилиши ҳисобига диальдегид гуруҳлар ҳосил бўлади.
Na
-
КМЦ ва Na
-
ПГК п
ер
й
одат оксидланиш реакциясини қуйидаги схема
кўринишида ифодалаш мумкин:

А.
Na
-
КМЦнинг пер
й
одат оксидланиши:


Б.
Na
-
ПГК
нинг пер
й
одат оксидланиши
:


Na
-
КМЦ ва
Na
-
ПГК пер
й
одат оксид
ланиш реакцияси гомоген шароитда
ацетат буфер (
рН
=4,5) эритмасида NaJO
4

билан
25
о
С

температурада олиб
борилди.
Na
-
КМЦ и
Na
-
ПГКнинг оксидланиш даражасининг пер
й
одат
оксидланиш реакцияси давомийлигига боғлиқлиги ўрганилди (3
-
расм а ва б).

а.


б.

-
спектрофотометрически;

-

йодометрически

3
-
расм
.
Na
-
КМЦ (а)
ва

Na
-
ПГК
(б) оксидланиш даражасининг перй
одат оксидланиш
реакцияси давомийлигига боғлиқлиги

Юқоридаги
3
-
расмдан
(а)
кў
риниб турибдики,
Na
-
КМЦ оксидланиш
даражаси 3 соатгача бир меъёрда ортиб боради, сўнгра эса секин аста камаяди
(альдегид гуруҳлар миқдори)
. Реакциянинг бундай бориши
,

асосий реакция
16


билан бирга ёнаки реакция


альдегид гуруҳларнинг карбоксил гуруҳларгача
о
ксидланиши билан боғлиқ.

Na
-
ПГКда

(3
-
расм, б)

Na
-
КМЦ каби 3 соатгача альдегид гуруҳларнинг
миқдорини ортиб бориши, сўнгра эса камайиши кузатилади. Айтиб ўтиш
керакки, бу вақт ичида
Na
-
ПГК (ДАПГК) таркибидаги альдегид гуруҳлар
миқдори
Na
-
КМЦ (ДАКМЦ) таркиби
даги альдегид гуруҳлар миқдоридан
кўпроқ. Бу холат
Na
-
ПГК реакцион қобилиятининг юқорилиги,
молекуласининг эгилувчанлиги ҳамда Na
-
КМЦ молекуласидаги айрим
элементар звенолар
да иккиламчи
гидроксил гуруҳларнинг карбоксиметил

гуруҳлар
и

ҳисобига химояланганли
ги

билан боғлиқ
.
Дастлабки
Na
-
КМЦ ва
Na
-
ПГК
нинг

молекуляр масса ўзгариши
намуналар
нинг оксидланиш
даражасига, яъни альдегид гуруҳлар миқдорига таъсир этмаслиги аниқланди.

Na
-
КМЦ ва
Na
-
ПГК пер
й
одат оксидланиш

реакцияси

натижасида
уларнинг макромолекуласи де
струкцияга учра
ши

ва бу асосан оксидланган
звеноларда содир бўл
и
б, д
еструкция тезлиги оксидланиш тезлигидан кам
бўл
иши аниқланди

(1
-
жадвал)
.

1
-
жадвал

ДАКМЦ ва ДАПГК
молекуляр парам
е
трларининг
оксидланиш
даражасига боғлиқлиги

Оксидланиш
даражаси

(
γ
ок
), моль

%

Мη,
кДа

Молекуляр масса, кДа

Mw/Mn

Mn

Mw

Mz
ДАКМЦ0

75,1

7,325е±0,4

7,384е±0,4

1,417е±0,5

1,0440,09

10,2

58,5

6,297е±0,4

6,329е±0,4

7,359е±0,4

1,0250,10

24,7

58,5

4,297е±0,4

5,329е±0,4

7,359е±0,4

1,0250,10

36,6

46,6

4,641е±0,4

4,651е±0,
4

5,527е±0,4

1,0860,07

45,3

34,3

3,296е±0,4

3,451е±0,4

4,407е±0,4

1,0560,07

ДАПГК

0

38,8

3,010е±0,4

3,855е±0,4

5,985е±0,4

1,5050,13

15,5

32,5

3,446е±0,4

3,233е±0,4

3,897е±0,4

1,0600,20

26,9

24,4

2,208е±0,4

2,428е±0,4

5,066е±0,4

2,1860,44

38,7

19
,7

2,012е±0,4

2,037е±0,4

4,809е±0,4

2,0060,78

50,1

16,6

1,870е±0,4

1,712е±0,4

4,062е±0,4

1
,1610,25

1
-
жадвалдан кўриниб турибдики,
Na
-
КМЦ ва
Na
-
ПГК пер
й
одат
оксидланиши натижасида уларнинг
молекуляр параметрлари
сезиларли
даражада
ўзгаришга учрайди
, лек
ин
молекуляр параметрлар

ва оксидланиш
даражаси орасида
узвий

боғлиқлик кузатилмайди.

Na
-
КМЦ перй
одат оксидланиш реакциясида карбоксиметилланган
звеноларга нисбатан алмашинмаган звенолар
нинг

оксидлан
иш тезлиги юқори
бўлади
. Бу карбоксил гуруҳларнинг
фаолл
икни сўндирувчи таъсири

билан


17


боғлиқ. Кам

алмашинган
Na
-
КМЦ

намуналар
да

оксидланиши тез
лиги юқори

ва
деструкция тезлиги эса аксинча кам бўлади.


Тадқиқотлар нитажасида, таркибида 10
-

45 моль % альдегид гуруҳлари
тутувчи

ва
751,0, 580,5, 340,5, 260,5
и 11,05
кДа

ММга эга ДАКМЦ
намуналари, ҳамда таркибида
15
-

50 моль % альдегид

гуруҳлари тутувчи ва
380,5, 240,5, 190,5, 160,5, 120,5
кДа

ММга эга ДАПГК намуналари
олинди.

Олинган ДАКМЦ ва

ДАПГК
ҳосилалари сувда яхши эрийди ва
альдегидларга ҳос хоссал
арни намоён қилади. Диа
льдегид ҳосилаларнинг
тузилиши И
Қ
-

ва ЯМР
-
спектроскопия

усуллари ёрдамида ўрганилди ва
уларнинг
турли
тоутомер шакллар
-

конформацияларда бўлиши аниқланди.

ДАКМЦ ва ДАПГК ГИНК билан
нуклеофил
ўрин олиш

реакцияси
ўрганилди. Реакия ДА
КМЦ ва ДАПГК ал
ь
дегид гуруҳлари
ва
ГИНК
бирламчи амин гуруҳи
орасида
Шифф асосларини ҳосил қилиш билан
боради. Реакция
механизмини қуйидагича
схема

билан

ифодалаш мумкин:


Реакцияни сувли эритмада,
ДАКМЦ (ДАПГК):ГИНК

ҳар хил
нисбат
ларида
,
турли
муҳит рН в
а реакция давомийлигида олиб борилди.
Олинган хосилаларнинг тузулиши ИҚ, УБ
-
спектроскопия усуллари ва
элемент анализи ёрдамида
исботланди.

Реакция маҳсулотининг ИҚ
-
спектри
нинг

1720
-
1740 см
-
1

соҳаларда


СОО
-

гуруҳдаги С=О гуруҳларга ҳос
,

1570, 162
0 см
-
1

соҳаларида п
и
ридин
халақасидаги ва ҳосил бўлган азометин боғлардаги С=С ва С=N
-

гуруҳларнинг валент тебранишларига ҳос ютилиш мавжуд.

ДАКМЦ
ва ДАПГК

ГИНК
билан
нуклеофил
ўрин олиш реакциясига

реагентлар нисб
а
тининг таъсири
ўрганил
ди

(2
-
жадвал)
.

2
-
жадвал

ДАКМЦ
ва
ДАПГК

ГИНК
билан нуклеофил ўрин олиш реакциясига
реагентлар
нисбатининг

таъсири

ДАКМЦ

(
ДАПГК
)
:ГИНК


мол нисбати

ДАКМЦ


ок
=21,0 мол%
)

ДАПГК


ок
=26,5 мол%
)

N,%

Боғланган

ГИНК, мол%

N,%

Боғланган

ГИНК, мол %

1:0,25

0,53

7,4

0,71

9,8

1:0,
5

1,16

15,2

1,31

17,8

1:1,0

1,29

18,1

1,52

21,2

1:1,5

1,41

19,5

1,86

26,2

1:2,5

1,54

20,8

1,98

26,7

1:5,0

1,55

21,0

2,13

26,3

Реакция шароити
: τ=30 мин.,
t
=20
0
C
,
pH
=5

18


Тадқиқотлар
реакцион муҳитда ГИНК миқдорининг 2,5 молгача ортиши
иккала хосилада ҳам

боғланган ГИНК миқдорининг ортишига, сўнгра эса
сезиларли ўзгармаслигини қўрсатди. Бу диальдегид ҳосилалар таркибидаги
альдегид гуруҳларнинг тўлиқ реакцияга киришганни билдиради. Тадқиқотлар
неклеофил ўрин олиш реакциясида ДАКМЦ ва ДАПГК фақат битта альде
гид
гуруҳи иштирок этишини, бунда кимёвий боғланган ГИНК миқдори
оксидланган глюкопираноза ҳалқалари сонига тенглигини, яъни
макромолекуладаги альдегид гуруҳларнинг умумий миқдорининг 50 % ини
ташкил этишини кўрсатди. Адабиёт маълумотларига кўра (Саримсақо
в А.А.,
Рахманбердыев Г.Р.), бу ҳолатда конденсация реакциясига ДАКМЦ
ҳалқасидаги альдегид гуруҳларнинг бири киришади, иккинчиси эса
глюкопираноза ҳалқасининг тикланиш реакциясида иштирок этади.

Қуйида реакция маҳсулотларининг формулалари келтирилган.КМЦ
-
ГИНК ПГК
-
ГИНК


ДАКАЦ ва ДАПГК ГИНК билан ўзаро таъсири реакция
си
нинг оптимал
шароити аниқла
нди.
О
либ борилган тадқиқотлар натижасида илк бор КМЦ
асосида таркибида 21

мол% ГИНК тутган

ММ 11±0,5 кДа

бўлган

ҳосилалар

ва ПГК асосида
30

мол% ГИНК тутган
ММ 13±0,5 кДа
ҳосилалар

олин
ди
.
Олинган
макромолекуляр ҳосилалар

сувда яхши эрийди ва чин эритмалар
ҳосил қилади.

К
омбинацияланган

силга қарши

препаратлар
олиш мақсадида

КМЦ
-
ГИНК, ПГК
-
ГИНК макрамолекула
ларига

к
арбоксил гуруҳлари орқали силга
қарши ЭБ ва РЦ препаратларини кимёвий бириктириш реакциялари
ўрганилди.

ЭБ
-
d
-
N
,
N

-
бис[1
-
(гидроксиметил) пропил] этилендиамин

органик асос
ҳисобланади. Дигидрохлорид тузи холатида ишлатилади.

d
-
N
,
N

-
бис[1
-
(гидроксиметил) пр
опил] этилендиамин
, молекуласида
турли функционал гуруҳлар тутади, жумладан, пиперазинил радикали. Бу
радикал ҳисобига молекула асослик хоссасини намоён қилади.19
рифампицин (РЦ)

этамбутол (ЭБ)


Келтирилган структуралардан кўриниб турибдики
Э
Б ва РЦ

полимер
асос

(
КМЦ
,
ПГК
) ва МСларнинг

(
КМЦ
-
ГИНК
,

ПГК
-
ГИНК
) карбоксил
гуруҳлари билан таъсирлашиш эҳтимоллиги юқори
.
Реакция

маҳсулотлар
мембрана орқали диализ қили
ш орқали
тозаланди. ЭБ ва РЦ КМЦ ва
ПГКнинг карбоксил гуруҳлари орқали боғланиши виско
зиметрия,
потенциометрик титрлаш, ИК
-

ва УФ
-

спектроскопия усуллари ёрдамида
аниқланди.

Р
еакция маҳсулотларининг ИҚ спектри
нинг

1736 см
-
1
соҳасида
карбоксил гуруҳлардаги карбонил боғларнинг валент тебранишига хос
ютилиш билан бирга, 1363 см
-
1

соҳада
-
NH гу
р
у
ҳнинг

деформацион
тебранишига хос ютилиш, ҳамда 1420 см
-
1

соҳада C
-
N гуруҳнинг валент
тебранишларига хос ютилиш кузатилди.

3
-
жадвал

МС

таркиб
идаги боғланган ЭБ миқдорининг р
еакцияга кришувчи
моддалар нисбатига боғлиқлиги

Мол нисбати

(карбоксил
г
уруҳ
:ЭБ
)

КМЦ (
АД

-
85
мол%)

ПГК (
АД

-
96
мол%)

КМЦ
-
ГИНК

ПГК
-
ГИНК

ЭБ, мол%

ЭБ, мол%

ЭБ, мол %

ЭБ, мол%

1:0,10

6,3

8,1

5,3

6,97

1:0,25

20,9

25,5

20,1

22,2

1:0,50

24,8

30,2

24,3

28,5

1:0,75

30,3

38,9

29,3

32,8

1:1,0

30,6

39,4

29,0

33,1

1:1,5

30,5

39,5

29,1

33
,1

Жадвалдан кўриниб турибдики
МСлар таркибидаги
боғланган ГИНК
КМЦ ва ПГК ион алмашиниш реакциясига сезиларли таъсир кўрсатмайди.
Бироқ ЭБ билан реакцияси охиригача бормайди ва
олинган МС
лар

таркибидаги ЭБ миқдори

КМЦ 30±0,5 мол%, ПГК 39±0,5 мол%, КМЦ
-
ГИ
НК
30±0,5 мол%, ПГК
-
ГИНК 33±0,5 мол%

тенг
.

РЦ эритмад
а

беқарор бўлиб, осон оксидланади. Шунинг учун
реакция РЦ
минимал оксидланишини таъминловчи
антиоксидант аскорбин кислотаси
20


(АСК)
иштирокида

олиб борилди
. Қуйидаги 4
-
жадвалда, АСК иштирокида

ва

турли рН
қийматларида РЦ миқдорининг ўзгариш келтирилган.

4
-
жадвал

Турли рНли эритмаларда, АСК иштирокида РЦ миқдорининг ўзгариши

Муҳит
рН

РЦ: АСК

мол
нисбати

РЦ
нинг боланғич
концентрацияси
мкг
/мл

1 соатдан сўнг
боланғич РЦ нисбатан
%

2.0

0

38465,76

57
,
4
17,1

2
.0

1:0,5

701
19,73

31
,
5
2,8

5.5

0

480
31,82

53
,
1
6,6

5.5

1:0,5

852
72,50

16
,
7
8,5

8.0

0

5
1584,66

44
,
9
16,4

8.0

1:0,5

8
2674,70

15
,
4
9,0

РЦ барқарорлигини ўрганиш натижалар асосида, унинг КМЦ ва ПГК
билан реакцияси рН 5
-
6да 1 соат мобайнида АСК иштиро
кида олиб борилди.

РЦ КМЦ, КМЦ
-
ГИНК, ПГК ва ПГК
-
ГИНК билан реакция натижалари 5
-
жадвалда келтирилган.

5
-
жадвал

Реакцияга киришаётган моддалар мол нисбатининг боғланган
Р
Ц

миқдорига таъсири

П
олимер:РЦ:АК

(мол)

КМЦ

ПГК

КМЦ
-
ГИНК

ПГК
-
ГИНК

РЦ мол%

РЦ мол%

РЦ мол%

РЦ мол%

1
,0
:0,10
:0,05

0,50

0,56

0,38

0,57

1
,0
:0,25
:0,125

1,04

1,12

0,55

0,6

1
,0
:0,50
:0,25

4,7

5,4

0,73

1,42

1
,0
:0,75
:0,375

8,3

9,2

1,78

2,67

1
,0
:1,0
:0,5

10,1

10,4

2,05

2,98

Жадвалдан кўриниб турибдики, реакцион муҳитда РЦ миқдорининг
ортиши К
МЦ ва ПГКга боғланган РЦ миқдорининг ортишига олиб келади ва
унинг миқдори 10 мол% ни ташкил этди.
КМЦ
-
ГИНК ва ПГК
-
ГИНК
макромолекулаларига боғлинган РЦ миқдори эса 3 мол% дан ортмайди.
Иккинчи холатда боғланган РЦ миқдорининг камлиги таъсирлашувчи
моддала
рнинг конформацион хусусиятлари ҳисобига юзага келган стерик
тўсиқлар билан боғлиқ.

Юқорида баён қилинган натижалар асосида силга қарши
комбинацияланган препарат олиш
мақсадида силга қарши учта препаратни

КМЦ ва ПГК макромолекулаларига кимёвий боғлаш йўли
танланди. Олиб
борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги макромолекуляр доривор
системалар олинди: «Биофтизоэтам
-
КМЦ»
-

модификацияланган КМЦ
асосида, таркибида 14±3% ГИНК ва 26±4% ЭБ тутади, 11±0,5 кДа ММ эга;
«Биофтизоэтам
-
ПГК»
-

ПГК асосида, таркибида 16
±3% ГИНК ва 31±4% ЭБ


21


тутади, 12±0,5 кДа ММ эга; «Биомайрин»
-

ПГК асосида, таркибида 15±5%
ГИНК, 15±5% ЭБ ва 17±5% РЦ тутади.
У
шбу макромолекуляр доривор
системалар

субстанцияларини олиниш технологияси

яратилди

ва лаборатория
регламенти лойиҳалари ишлаб чи
қилди.

Диссертациянинг «
Макромолекуляр системаларнинг фармакологик
тадқиқоти

деб номланган
тўртинчи
бобида


Биоф
тизоэтам
-
К
МЦ»,

Биофтизоэтам
-
П
ГК»
,


Биомайрин


препарат
ларининг

фармако
-
токсикологик хусусиятларини ўрганиш натижалари келтирилган.

Клиник ол
ди токсикологик т
адқиқотлар

натижасида

Биофтизоэтам
-
К
МЦ

,

Биофтизоэтам
-
П
ГК


ва

Биомайрин


препаратларининг изониазид,
этамбутол ва рифампицин препаратларига нисбатан 5
-
10 марта за
ҳ
ар
сиз
лиги
ва

V гуруҳ зарарсиз моддалар синфига кириши

аниқланди
.
Бундан
т
а
шқари
,
ушбу препаратлар

организмда кумуляцияланмаслиги, аллерген ва мутаген

хусусиятларининг йўқлиги

шунингдек,
тажриба
ҳайвонлар репродуктив
системаларига зарарли таъсир
этмаслиги

аниқланди.

С
ил микобактериялар
га нисбатан


Биоф
тизоэтам
-
К
МЦ»
,

Биофтизоэта
м
-
П
ГК»

ҳамда

Биомайрин


препаратлари
нинг фаоллиги

in
vitro

шароитда
Республика фтизиатрия ва пульмонология
ихтисослаштирилган илмий
-
амалий тиббиёт марказининг
туберкулез бўйича
Миллий Референц лабораториясида
2
,
сил
микобактерия
лари
нинг

H37Rv

штам
м
ида абсо
лют концентрациялар усулида
ўрганилди.

Тадқиқотлар

H37Rv штам
ми
га насбатан


Биофтизоэтам
-
К
МЦ

,

Биофтизоэтам
-
П
ГК


ва

Биомайрин


препаратлари ва назорат препар
а
тлари
сифатида қўлланилган изониазид, этамбутол ва рифампицин препаратлари

самарали таъсир этиши
ни
кўрсатди
.

М
акромолекуляр препаратларда
(Биофтизоэтам
-
К
МЦ
, Биофтизоэтам
-
П
ГК

ва Биомайрин)
таъсир этувчи
моддалар миқдорининг ортиши
фаолликнинг ортишига

олиб келди
.
Шунингдек, макромолекулага
кимёвий
боғланган силга қарши
препаратларнинг комбинацияси
сил

микобактерияларга

нисбатан
ингибирловчи таъсирнинг ортишига олиб келиши аниқланди.


6
-
жадвал

Биомайрин
,

изониазид, этамбутол ва рифампицин препаратлари
нинг

сил
микробактерия резистент штаммларига
нисбатан
фаоллиги

Препарат
лар


Препарат
лар

концентрацияси

1
1748

(
бемор
)

11891

(
бемор
)

К
1
-
10
3

К
2
-
10
4

К
1
-
10
3

К
2
-
10
4

Биомайрин

40,0 мкг

10 КОЕ

отр

3 КОЕ

отр

РЦ

40,0 мкг

3+

3+

3+

3+

ЭБ

40,0 мкг

3+

3+

3+

3+

ГИНК

40,0 мкг

3+

3+

3+

3+
2

Муаллиф
РФ
ва
ПИАТМ туберкулез бўйича Миллий Референц лабораториясида

ходимларига кўрсатган
амалий ёрдам учун миннатдорчилик билдиради.

22


Биофтизоэтам
-
К
МЦ
, Биофтизоэтам
-
П
ГК

ва Биомайрин
препаратларин
инг
in vivo шароит
даги силга қарши фаоллиги оддий денгиз
чўчқаларида ва қуёнларда сил микобактерияларининг «Humanis» (одам
штамми) ва «
Bovis
» (буқа штамми) штаммларида ўрганилди
3
.

Қуйидаги
4
-
расмда
Биофтизоэтам
-
К, Биофтизоэтам
-
П ва Биомайрин
препаратлари
нинг

in vivo шароитд
а
сил микобактрияларига қарши фаолли
ги

кедтирилган.

К
ўриниб турибдики,
бунда
Биомайрин препарати энг юқори
фаолликни намоён қилади. Биомайрин препарати учун
«Bovis» штаммида
зарарланиш

индекси 0,2% ва «Humanis» штаммида эса 1,03% га тенг.
Биофтизоэтам
-
ПГК

препарати

учун Bovis» штамми
зарарланиш

индекси 1,6%
ва штаммида эса 1,9% ва Биофтизоэтам

КМЦ
препарати

учун «Bovis»
штаммида
зарарлиниш

индекси 1,86% ва «Humanis» штаммида 2,03% га тенг.

Биомайрин препаратининг силга қарши фаоллиги Майрин препарати
билан

таққосланган ҳолда ўрганилди. Майрин
-

комбинацияланган силга
қарши препарат бўлиб, таъсир этувчи моддалари ГИНК (75 мг), РЦ (150 мг)
ва ЭБ (300 мг)дан иборат. Тадқиқотлар қуёнларда препаратларни 10 мг/кг
дозада киритиш орқали олиб борилди. Препаратларнин
г фаоллиги ички
органлар зарарланиш индекси бўйича, яъни Р. Войтек усулида (талоқнинг
зарарланиши бўйича) баҳоланди (
5
-
расм):


И
Т


Т
С · 100%/МТ,


б
у ерда
: И
Тталоқ
индекс
и,
М
Т
С


талоқ
масс
и,
МТ


тана
масс
и
.


лтирилган
.
3

Муаллиф Ўзбекистон Вет
еринария ИТИ туберкулез лабораторияси мудири в.ф.н. Г.Х.Мамадуллаевга
кўрсатган амалий ёрдами учун миннатдорчилик билдиради.

4
-
расм.
Ҳайвонларнинг зарарланиш
индекси:

1,2
-
Биомайрин;

3,4
-
Биофтизоэтам
-
ПГК;

5,6
-
Биофтизоэтам
-
КМЦ; 7,8
-
Назорат

5
-
расм
.
Ҳайвонларнинг зарарланиш

индекси:


1. Майрин; 2. Биомайрин; 3.
Назорат23


5
-
р
асмдан кў
риниб турибдики,
Биомайрин
препаратида
таъсир этувчи
моддала
р
га нисбатан ҳисобланганда
,

Майринга нисбатан

икки марта кам
кон
ц
ентрацияда
сил микобактерияларининг

«Humanis» штаммига нисбатан
деярли бир хил фаоллик
намоён этади
.
Зарарланиш индекси
Биомайрин
п
репарати учун 0,8 % ва Майрин преп
а
рати учун эса 0,6 % га тенг.

Биомайрин ва Майрин препаратларининг фармакокинетик хусусиятлари
ўрганилди
4
. Препаратлар оғиз орқали «Биомайрин»
-

15 мг/кг (таъсир этувчи
моддалар миқдори Биомайрин массасининг 45% га тенг),
«Майрин»
-

7,5
мг/кг дозада юборилди.а.

б.


в.


6
-
расм. Майрин (1) ва Биомайрин (2) препаратлари оғиз орқали юборилганда
ГИНК
(а), ЭБ (б), ва РЦ (в) препаратларининг
қондаги
миқдорини ўзгариши


Қуйидаги
6
-
расмдан кўриниб турибдики, Майрин препа
рати
киритилганда, ГИНК тезда сўрилади ва қондаги концентрацияси 1 соатда
(5,18±0,54 мкг/мл), ўпкада эса 3 соатда максимал даражага эришади ҳамда 12
соатгача бактериостатик концентрацияда (0,03 мкг/мл) сақланади. Биомайрин
препарати киритилганда эса, 1
-
соа
тда ГИНК нинг қондаги миқдори 4,68±0,57
мкг/мл бўлади ва 48 соатгача 3,0
-
4,5 мкг/мл интервалда сақланади, сўнгра эса
72 соатгача секин аста камайиб боради. ГИНК миқдорининг бундай ўзгариши
ўпкада, жигарда ва буйракда ҳам кузатилди.

Майрин препарати кирити
лгандан сўнг (
6
-
расм, б) ЭБ тезда сўрилади ва
2 соат мобайнида қонда максимал концентрацияга (6 мкг/мл) эришади.4

Муаллиф фармакокинетик тадқиқотлар ўтказишдаги кўмаги учун ЎзР ФА Биоорганик кимё институти
қошидаги Фармакологик воситаларни фар
макокинетик ва фармакодинамик синов маркази ходимларига
миннатдорчилигини билдиради.

24


ЭБнинг энг кичик таъсир этувчи концентрацияси (1
-
2 мкг/мл) 12 соат
мобайнида сақланади. Организмда ЭБ нинг 20
-
30% қон плазмаси оқсиллари
билан
боғланади. Шуни айтиш лозимки, ЭБ эритроцитларда плазмага
нисбатан 2 марта кўп тўпланади.

Биомайрин препарати киритилгандан сўнг, ЭБ қонда 3 соатдан сўнг
максимал концентрацияга (5,93 мкг/мл) эришади. ЭБнинг энг кичик таъсир
этувчи концентрацияси (1
-
2 мкг
/мл) 36 соат мобайнида сақланади ва 72
соатгача камайиб боради.

Майрин препарати киритилгандан сўнг (
6
-
расм, в) РЦ тезда сўрилади ва
2
-
2,5 соат мобайнида қонда максимал концентрацияга (6,3 мкг/мл) эришади.
Терапевтик концентрацияда 8
-
12 соат мобайнида сақл
анади.

Биомайрин препарати киритилгандан сўнг 5 соат мобайнида қонда
максимал концентрация (5,04 мкг/мл) намоён бўлади. Терапевтик
концентрацияда 30 соатгача сақланади.

Шундай қилиб, Биомайрин препарати организмга киритилганда таъсир
этувчи моддалар (ГИНК,

ЭБ ва РЦ) терапевтик концентрациялари Майрин
препарати киритилгандагига нисбатан узоқроқ вақт сақланади ва уларнинг
силга қарши узоқ вақт фаоллик кўрсатишига сабаб бўлади.

Диссертациянинг
«Сил касаллигига қарши
Биофтизоэтам
-
КМЦ,
Биофтизоэтам
-
ПГК и
Биомайр
ин

препарат
лар
ини

стандартлаш


деб
номланган
беш
инчи бобида

Биофтизоэтам
-
КМЦ, Биофтизоэтам
-
ПГК
препаратларининг субстанциялари ҳамда

Биомайрин препаратининг
субстанцияси ва дори шаклини стандартлаш бўйича тадқиқотлар

натижалари

келтирилган.
Ушбу препаратла
р
субстанция
лари
ни стандартлашда таъсир
этувчи моддалар ГИНК, ЭБ ва РЦ нинг специфик хусусиятлари хисобга
олинган.
ГИНК молекуласида ароматик (пиридин) ҳалқасига хос бўлган
ππ
-
кучланишлар системаси мавжуд бўлиб, 262 нм тўлқин узунлигида ютилиш
намоён қилад
и.

РЦ У
Б

спектрида 233, 269, 336 ва 473 нм тўлқин
узунликларда ютилиш кузатилади (
7
-
расм).
7
-
расм. ГИНК (1), РЦ (2) и Биомайриннинг (3)
0,1 М HCl эритмасидаги ютилиш спектрлари

8
-
расм
. ЭБ (1)
ва

Биомайрин
нинг

(2)

ютилиш спектрлари25


ЭБ тўйинган алифати
к моноспиртлар синфига киради ва унинг
молекуласида УБ нурларни ютувчи хромафор гуруҳлар мавжуд эмас. Шунинг
учун ЭБ ни миқдорий аниқлаш учун унинг симоб роданиди билан кислотали
шароитда таъсирлашиши натижасида ҳосил бўлган қизил
-
қўнғир
комплексининг 457
нм тўлқин узунлигида ютилиши соҳасига эгалигидан
фойдаланилди (
8
-
расм).

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда макромолекуляр препаратлар
таркибидаги таъсир этувчи моддалар миқдорини аниқлашнинг
спектрофотометрик усули ишлаб чиқилди. Препаратлар таркибидаги РЦ
, ЭБ
ва РЦ миқдори оптик зичлик ва препарат концентрациясини боғлиқлигини
ифодаловчи градиуровка эгрилари орқали аниқланди.

Тадқиқотлар
макромолекуляр

препарат
лар (
Биофтизоэтам
-
КМЦ,
Биофтизоэтам
-
ПГК ва

Биомайрин
)

субстанцияси таркибидаги таъсир этувчи
мод
далар миқдорини аниқлаш учун спектрофотометрик усулдан фойдаланиш
мумкинлигини кўрсатди.

Қуйида

макромолекуляр препаратлар
субстанция
лари

таркибида
ги

таъсир этувчи моддалар: ГИНК, ЭБ ва РЦ миқдорини аниқлаш усул
и
ни
нг

валидацион б
аҳолаш натижалари келтирилг
ан (7
-
жадвал).

7
-
ж
а
д
вал

ГИНК, РЦ и ЭБ

ни спектрофотометрик усулда аниқлашнинг

валидацион баҳолаш натижалари

Кўрсаткич


Меъёр

Натижа


ГИНК

РЦ

ЭБ

Чизиқлилик


0,0025
-
0,0175мг/мл

0,00375
-
0,02625мг/мл

0,055
-

0,637
мг/мл

К
орреляци
я

к
оэффициент
и
,
r

≤1

0,
990

0,996

0,995

Аниқлик

(98
-
102%)

99,8
%

100,1
%

99,2

Тўғрилик

(Стьюдент критери
яси
)

≤2,
31

t
хис.
.
=1,064

t
хис
.
=1,36

t
хис
.
=
1,53

Стандарт нисбий четланиш,

RSD


≤3%

2,64%

2,38%

2,55%

Усулнинг
такрорланувчанлиги

≤5%

S
1
=1,87

S
2
=2,03

S
1
=3,43

S
2
=4,14

S
1
=
2,65

S
2
=
2,78


7
-
жадвалдан кўриниб турибдики,
Биофтизоэтам
-
КМЦ, Биофтизоэтам
-
ПГК ва

Биомайрин

препаратлари субстанциялариси таркибидаги ГИНК, ЭБ
ва РЦ миқдорини аниқлашнинг спектрофотометрик усули яхши
такрорланувчан ва аниқ, чунки барча ҳолатларда Стъюден
т коэффиценти
жадвалда келтирилган қийматдан кичик. Бу ўз навбатида систематик
хатоликлар йўқлигини кўрсатади.

Олинган миқдорий кўрсатгичларга асосланиб
Биофтизоэтам
-
КМЦ,
Биофтизоэтам
-
ПГК ва

Биомайрин

субстанциялари учун спецификация ишлаб
чиқилди

ва

Давл
ат фармпкопеасига мувофиқ қуйидаги кўрсаткичлар бўйича
26


стандартланди: эрувчанлик, чинлиги, қуритилган вақтдаги масса йўқотиши,
хлоридлар, сульфатлар, рН, умумий зол миқдори, сульфатли зол миқдори,
оғир металлар, микробиологик тозалик, миқдорий таркиб, қадо
қ
, маркировка,
ташиш, сақлаш, сақлаш муддати.

Биофтизоэтам
-
КМЦ, Биофтизоэтам
-
ПГК ва

Биомайрин

препаратлари
субстанциясини ишлаб чиқариш лаборатория регламент
лар
и

ва

ишлаб
чиқариш технологик схемаси ишлаб чиқилди
.


Биомайрин субстан
ц
иясининг фармакологик ху
сусиятларидан келиб
чиққан холда доза танланди ва Биомайриннинг битта капсуласидаги миқдори
600 мг деб олинди.

Дори шакли таркибидаги Биомайрин миқдорини аниқлашда
юқори
самарали суюқлик хромотографияси ва спектрофотометрия усуллари
ишлаб
чиқилди
. Бу усул
лар Биомайрин таркибидаги таъсир этувчи моддалар
ГИНК,
ЭБ ва РЦ
миқдорини аниқлашга асосланган.

Биомайрин субстан
ц
ияси ва дори шакли учун ВФМ
л
ойиҳалари
ишлаб
чиқилди
. Биомайрин препаратини
к
линик синовларини ўтказиш учун
рухсат

олиш мақсадида тегишли
ме
ъёрий
-
техник
ҳужжат
лар тайёрланди ва
«Дори
воситаларини, тиббий қурилма ва тиб
б
иёт асбоб
-
ускуналарини экспертиз
а
дан
ўтказиш ва стандартлаш маркази» Давлат унитар корхонасига
топширилди.

ХУЛОСАЛАР

1.

КМЦ (ПД=530 ва 470, АД=85±3 ва 70±3, M
w
/M
n

1,138±0,15 бўлга
н) ва
цитрус пектини (M
М

16
0,0

1
,5

кДа

ва M
МТ

1,173±0,13 бўлган)
полисахаридлар
и

макромолекуляр занжирини гидролитик
деструкция қилиш

ва молекуляр параметрларини бошқариш орқали

биомослашувчан ва
биопарчаланувчан
хусусиятларга эга

макрмолекуляр
асослар

-

қ
уйи
молекуляр КМЦ M
М

12
,0
0,
5 кДа
,
ММТ

1,025±0,23 ва
АД

85

3 ва ПГК M
М

15
,0
0,
5
, M
МТ

1,060±0,20 олинди.

Улар
дан

молекуляр конструкциялаш
орқали макромолекуляр системалар олишда полимер тишувчилар сифатида
фойдаланиш мумкин
.


2.

КМЦ

ва
ПГК
нинг периодат оксидл
аниш реакцияси хусусиятлари

тадқиқ этилди
,
реакцион фаол қуйи молекуляр КМЦ ва ПГКнинг альдегид
ҳосилаларини синтез қилиш қонуниятлари ва
уларнинг
молекуляр
параметрлари

аниқланди. Таркибида
10
-

45 моль % альдегид гуруҳлари
тутувчи
ва
молекуляр массалари

751,0, 580,5, 340,5, 260,5,
11,05 кДа
бўл
ган
КМЦ

диальдегид

ҳосилалари ҳамда
15
-

50 моль % альдегид
гуруҳлари тутувчи
ва
молекуляр массалари

380,5, 240,5, 190,5, 160,5,
12±0,5 кДа бўлган
ПГК

диальдегид

ҳосилалари олинди.

3.

КМЦ ва ПГК
диальдегид

ҳоси
лаларининг ГИНК билан нуклеофил
ўрин олиш

реакцияси
тадқиқ этилди

ва ММ

ўзгаришини

реакциянинг
боришига сезиларли таъсир
кўрсатмаслиги

аниқланди.

Аввалда
аниқланганидек, диальдегид КМЦ ва диальдегид ПГК ГИНК билан
реакциясида битта альдегид гуруҳи
(
альдеги
д гуруҳларнинг 50%
)

иштирок
этади, иккинчи альдегид гуруҳи эса
пираноза
халқа
си
нинг тикланишига


27


срафланади.

Қуйимолекуляр КМЦ асосида т
аркибида а
зометин боғи орқали
боғланган 5
-
21 моль
% ГИНК тутувчи
,

ММ 11±0,5 кДа бўлган
ва
ПГК асосида

т
а
ркибида азометин б
оғи орқали боғланган 10
-
25 моль % ГИНК тутувчи
, ММ
13±0,5 кДа эга макромолекуляр системалар
оли
нди
.

4.

Қуйимолекуляр
КМЦ ва ПГКнинг

ЭБ ва РЦ билан ўзаро таъсирлашиш
реакциялари
тадқиқ этилди
.
К
МЦ

асосида, таркибида 10
-

25 моль % ЭБ ва
5,0
-
11,0

моль % РЦ туту
вчи ҳосилалари ҳамда
ПГК

асосида, 15 до 30 моль %
ЭБ ва
5,0
-
12,0

моль % РЦ тутувчи
микромолекуляр системалар

олинди.

Р
еакциясининг бориши
ва маҳсулотлар тузилиши
потенциометрик титрлаш
,
вискозиметрия

ва
спектроскопик

усулларда ан
и
қланди.

5.

Д
иальдеги
д

КМЦ ва
диальдегид ПГКларнинг ГИНК ва ЭБ билан ўзаро
реакцияси натижасида КМЦ асосида таркибида 16
5
% ГИНК ва 25
5
% ЭБ
тутувчи
-

«Биофтизоэтам
-
КМЦ» ҳамда ПГК асосида таркибида 26
5
% ГИНК
ва 30
5
% ЭБ тутувчи
-

«Биофтизоэтам
-
ПГК» макромолекуляр системалари
олинди. Т
аркибида
17±5% РЦ тутувчи ПГК ва
«Биофтизоэтам
-
ПГК»
асосида

«Биомайрин» макромолекуляр системаси олинди.6.


Биофтизоэтам
-
К
МЦ

,

Биофтизоэтам
-
П
ГК


ва

Биомайрин


препаратларининг
клиник олди синов натижалари
изониазид, этамбутол ва
рифампицин препаратлари
ни

макрмолекуляр асосларга
кимёвий боғлаш
,
уларнинг

ўткир ва сурункали заҳарлилигининг камайишини, дастлабки
препаратларга
нисбатан
ЛД
50
қиймати
5
-
10 марта
кам бўлишини кўрсатди.
Олинган макромолекуляр силга қарши
препаратлар

кумулятив, аллерген,
мутоген
хос
саларга
эга эмаслигини ва репродуктив жараёнларга салбий
таъсир кўрсат
маслиги аниқланди
.

7.


Биофтизоэтам
-
К
МЦ

,

Биофтизоэтам
-
П
ГК


ва

Биомайрин


пре
паратларининг
in vitro

ва
in vivo
шароитларда
силга қарши фаолликлари

тадқиқ этилди

ва уларнинг сил микобакте
рияларининг сезгир ва чидамли
(резистент) штаммларига нисбатан фаол таъсир кўрсатиши аниқланди.

Биомайрин


препарати
икки марта кам дозада
хам
қуйи молекуляр

Майрин


препарати

каби
фаоллик кўрсатиши аниқланди.

8.

Фармакокинетик тадқиқотлар

натижасида


Биома
йрин


препарати
нинг силга қарши пролонгацияланган таъсирга

эга эканлиги
аниқланди.

Биомайрин


препарати
таркибида
препаратлар
нинг

(ГИНК, ЭБ
ва РЦ)

қон ва ўпкадаги

терапевтик концентрацияси

«Майрин» ёки алоҳида
препаратлар киритилгандагига нисбатан

ГИНК
4
марта,
ЭБ

ва
РЦ
3 марта
узоқро
қ вақт бўлиши
аниқланди.
Шунингдек,
макромолекула билан кимёвий
боғланган ГИНК
препарати
(Биомайрин) организмда

75%га кам
метаболиз
м
га
учраши
ни, яъни нофаол ацетилизониазидга айланишини, бу макрмолекула
таркибида препаратлар с
ил микобактерияларига нисбатан олигомерла
р

комплекси холида таъсир этиш эҳтимоллигини кўрсатади.9.

Кимёвий, фармакологик ва клиник олди синов натижалари тиббиёт
амалиётига жорий этиш учун энг самарали препарат

-

тарикбида ГИНК, ЭБ ва
РЦ тутувчи «
Биома
йрин


препарати
эканлигини кўрсатди. «Биомайрин»
препарати
субстанцияси
ва
перорал қўллаш учун
«Биомайрин 600 мг
28


капсула» дори шаклини олиш технологияси
яратилди. «Биомайрин 600 мг
капсула» рўйхатдан ўтказиш мақсадида
ЎзР
ССВ

Дори воситалари, тиббий
буюмлар в
а тиббий техникаси экспертизаси ва стандартлаш Давлат маркази»
Давлат унитар корхонасига

топширилди ва ҳ
озирда клиник синовлар
босқичида.
29


НАУЧНЫЙ СОВЕТ
DSc.27
.06.2017.
К/В/Т. 37.01

ПО
ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ИНСТИТУТЕ
БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, НАЦИО
НАЛЬНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ УЗБЕКИСТАНА, ИНСТИТУТЕ ХИМИИ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

ШОМУРОТОВ ШАВКАТ АБДУГАНИЕВИЧ

МОЛЕКУЛЯРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ СВО
ЙСТВ

02.00.10
-

Биоорганическая химия


АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

ДОКТОР
А ХИМИЧЕСКИХ НАУК (
DSc
)
Ташкент


201
8

30


Тема диссертации доктора наук (DSc) зарегистрирована в Высшей аттестационной
комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекиста
н
за

номером
В2017.
3
.
DSc/
К17

Диссертация выполнена в Институте биоорганической химии
.

Автореферат диссертации на трех языках (узбекском, русском, английском (резюме))
размещен на веб
-
странице Научного совета (
www
.
biochem.uz
) и на Информационно
-
образователь
ном портале «
ZiyoNet
(
www
.
ziyonet
.
uz
).

Научный консультант

Т
у
раев

Аббасхан

Сабирханович

доктор химических наук,
академик

Официальные оппоненты

Мавлянов Саидмухтар
М
аксудович

доктор химических наук
, профессор


Рахмо
нбердиев Гаппар

Рахмонбердиевич

доктор химических наук
, профессор


Сыров Владимир Николаевич

д
октор медицинских наук, профессор

Ведущая организация

У
збекский научно
-
исследовательский химико
-
фармацевтический

институт


Защита диссертации состоится «_____»

__________
_____
_ 201
8

г. в ______ часов на
заседании Научного совета DSc.27.06.2017. К/В/Т. 37.01 при Институте биоорганической
химии, Национальном университете Узбекистана, Институте химии растительных веществ
Узбекистана (Адрес: 100125, г. Ташкент, ул.
Мирзо Улугбека, 83. Тел.: 262
-
35
-
40, факс:
(99871) 262
-
70
-
63)

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно
-
ресурсном центре Института
биоорганической химии (регистрационный номер №
____
). (Адрес: 100125, г. Ташкент, ул.
Мирзо Улугбека, 83. Тел.: 262
-
3
5
-
40, факс: (99871) 262
-
70
-
63, e
-
mail: [email protected]).

Автореферат диссертации разослан «____» ____________________

201
8

года.

(реестр протокола рассылки ___ от ___________________

201
8

г
ода
).

Ш.И.Салихов

Председатель Научного совета по присуждению

ученых степеней, д.б.н., академик


М.И.Аср
а
ров

Ученый секретарь Научного совета по присуждению

ученых степеней, д.б.н., профессор


А.А.Ахуно
в

Председатель Научного семинара при Научном совете


по прис
уждению ученых степеней, д.б.н., профессор31


ВВЕДЕНИЕ (аннотация

диссертации доктора наук (DSc)

Актуальность и востребованность темы диссертации.
Создание
высокоэффективных препаратов, без побочных эффектов и с
пролонгированным действием, является во все
м мире, одной из важнейших
задач для лечения
различ
ных заболеваний. Современное

р
азвитие химии,
биологии и фармацевтики, в применении лекарственных препаратов в
терапии различных инфекционных заболеваний, привело к созданию нового
поколения лекарственных в
еществ с избирательным действием, низкой
токсичностью на организм, а также пролонгированным и эффективным
действиями на процесс заболевания.

На сегодняшний день, в мире, использование методов
макромолекулярного конструирования при создании новых эффектив
ных
лекарств, применяемых при терапии различных заболеваний, приводит к
улучшению терапевтических свойств лекарственных препаратов, снижению
их токсического воздействия на организм, пролонгированному действию и
снижению стоимости производства этих препарат
ов.

Поэтому, при создании
макромолекулярных терапевтических систем, методом молекулярного
конструирования
,

проводятся исследования в следующих направлениях:
получение полимерных носителей с регулируемыми молекулярными
параметрами и физико
-
химическими свойс
твами на основе природных
полимеров (полисахариды, полипептиды и другие); разработка методов
иммобилизации лекарственных препаратов с полимер носителями; изучение
механизмов действия макромолекулярных лекарственных систем и
разработка промышленных технолог
ий для их производства.

В настоя
шее время
в

Республике
,

особое внимание уделяется защите
населения от инфекционных заболеваний и их профилактике.
На основе
программных мер, предпринятых в этом направлении, была создана научная
основа, с новыми подходами,
для производства высокоэффективных
лекарственных веществ. Необходимо отметить, что производство
антибактериальных лекарственных препаратов в нашей Республике
находится на не достаточном уровне. Поэтому, разработка
импортозаменяющих, антибактериальных препа
ратов, с низкой токсичностью
и пролонгированным действием, является весьма актуальной. Конкретные
задачи в реализации этой работы предусмотрены в С
тратегии действий по
дальнейшему развитию Республики
Узбекистан в четвертом приоритетном
направлении


Развити
е фармацевтической промышленности, а также
обеспечения населения и медицинских учреждений дешевыми
высококачественными лекарствами и медицинскими изделиями
». И здесь,
игра
е
т важную роль создание противотуберкулезных препаратов, на основе
местного сырья, ко
торые могут конкурировать на мировом рынке.

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных в Постановлении Президента
Республики Узбекистан от 14 июля 2006 г № ПП
-
416 «О мерах по поддержке
отечественных
производителей лекарственных средств и изделий
32


медицинского назначения», Указе Президента Республики Узбекистан от
7
февраля 2017 г № УП
-
4947

«О стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан», а также в других нормативно
-
правовых
докумен
тациях, принятых в данной сфере.

Соответствие исследования с приоритетными направлениями
развития науки и технологий Республики.

Данное исследование
выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и
технологий республики

VI
.

«Медицина и

фармакология».

Обзор международных научных исследований по теме диссертации.
5

Научные исследования, направленные на создание макромолекулярных
терапевтических систем и лекарственных препаратов путем молекулярного
конструирования, проводятся в ведущих науч
ных центрах и высших
образовательных учреждениях мира,
в том числе в
Laborator
ies

of
the

M
edical
R
esearches
Council

of

Ireland

(Ирландия),
University of Queensland Brisbane
(Австралия
), Институте цитологии и генетики СО РАН (Россия)
, Институте
химии и физи
ки полимеров (Узбекистан) и Институте биоорганической
химии (Узбекистан).

В результате исследований, проведенных в мире по созданию
макромолекулярных терапевтических систем и новых лекарственных
препаратов путем молекулярного конструирования, был получен р
яд научных
результатов, в

том числе
: получены производные оксипропилсахаридов,
содержащие изониазид, и установлено их пролонгированное
противотуберкулезное действие (
Laborator
ies

of
the

M
edical
R
esearches
Council

of

Ireland
, Ирландия);
в результате

иммобил
изации изониазида и
парааминосалициловой кислоты с алгинатом и хитозаном
доказан
о

снижение
токсичност
и
и увелич
ение
действие
препаратов

в организме

(
University of
Queensland Brisbane, Австралия
)
; путем
молекулярного конструирования

диальдегид декстран
а с

и
зониазид
ом

получен препарат «Изодекс»,
обладающий направленным действием на внутри
-

и внеклеточные инфекции
(
Институт цитологии и генетики СО РАН, Россия
);

установлена снижение
токсичности изониазида,
путем
химического связывания
его

к макромолекуле
диаль
дегида карбоксиметилцеллюлозы (Институт химии и физики
полимеров, Узбекистан); путем иммобилизации препаратов изониазида и
этамбутола к макромолекуле полигалактуроновой кислоты посредством
различной химической связи, был получен противотуберкулезный препар
ат,
эффективно действующий на чувствительные и устойчивые штаммы
микобактерий туберкулеза (Институт биоорганической химии, Узбекистан).

В мире
,

по созданию макромолекулярных терапевтических ситем

с
пролонгированным действием
,

проводятся исследования по сл
едующим
приоритетным направлениям: создание
,

лекарственных препаратов

макромолекулярной природы
, используемых при те
рапии инфекционных5
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации

разработан по приведенным данным в
источниках
http://lektrava.ru/encyclopedia/zaytsegub
-
opyanyayushchiy
,
http://floruz.uz/content/lagochilus
-
pubescens
-
vved
,
http://www.niscair.res.in/
,

Science Communication/Abstracting Journals

и на основани
и

других
источников
.33


заболеваний
; получение противоопухолевых препаратов направленного
действия
; у
лучшение
терапевтических
свойств

лекарствен
ных препаратов
применяемых в медицинской практике, путем их модификации
; выделение
биологически активных веществ, установление механизма их действия и
разработка новых препаратов

на их основе
.

Степень изученности проблемы
. В настоящее время
,

за рубежом
,

с
о
здание макромолекулярных терапевтических систем является одним из
важных направлений органической, биоорганической химии, химии
полимеров, медицины и фармацевтики. Применение в терапии различных
заболеваний макромолекулярных систем требует решения важных п
роблем
при изучении механизма их взаимодействия с живым организмом и их
фармакологической активностью.
В этом направлении проведен
ы

исследования
Н.А. Платэ, Е.Ф. Панарином, Б.Н. Лискорином, Й. Ченом, М.
Фукудой, Б.А.Жубановом, Б.А. Бектуровом и др.

Несмотр
я на то, что макромолекулярные терапевтические системы
оказывают
положительное побочное действие на организм
,

такие как
продолжительность и направлен
ность

терапевтического эффекта,
избирательный эффект, количество макромолекулярных систем,
применяемых в ме
дицинской практике, незначительно.
В числе
таких

лекарственных препаратов «Полиоксидоний», «Даванат», «Кагоцел» и
другие
. В связи с этим, в
настояшее время
,

в
мире интенсивно ведутся
систематические исследования по созданию макромолекулярных
терапевтически
х систем и изучению механизма их действия. Особенно
актуально

создани
е

макромолекулярных терапевтических систем с
противотуберкулезной активностью. Поскольку
,

большинство препаратов,
применяемы
х

в терапии туберкулеза, ведут к
токсикологическим
последствиям

во время лечения из
-
за короткого продолжительного действия
и побочного эффекта в организме.

В Узбекистане исследования полисахаридов и получение на их основе
макромолекулярн
ы
х терапевтических систем проводились под руководств
а
м
и

академика Х.Усманова, проф. Ш.Наджимутдинова,
академика

А.С. Тураева,
проф.
Г.Рахманбердиева и проф. А.А.Сарымсакова.

Исследования по
получению макромолекулярных систем на основе производных целлюлозы
(сульфат целлюлозы, карбоксиметилцеллюлоза, ацетилцелл
юлоза и др.)
проводятся в Институте биоорганической химии, Институте химии и физики
полимеров, Ташкентском химико
-
технологическом институте.
В Институте
биоорганической химии
,

в течение ряда лет
,

проводятся систематические
исследования химической модификац
ии полисахаридов с
противотуберкулезными препаратами, получены комбинированные
макромолекулярные системы, обладающие низкой токсичностью,
пролонгированным действием и обладающие активностью по отношению к
резистентным штаммам
микобактерий туберкулеза
.

Свя
зь темы диссертации с планом научно
-
исследовательских работ
научно
-
исследовательских учреждений, где выполнена диссертация.
34


Диссертационное исследование выполнено в рамках плана научно
-
исследовательских проектов Института
б
иоорганической химии:
№ 92
-
04
«Ис
следование влияния природы химической связи макромолекула
-

лекарственное вещество в макромолекулярных лекарственных системах на их
фармакологическую активность» (2004
-
2005)
,


А11
-
Т094
«Противотуберкулезный препарат комбинированного действия
-

Био
майрин»
(2012
-
2014) и
ФА
-
А11
-
Т059 «Разработка капсульной формы
противотуберкулезного препарата Биомайрин, получение разрешения на
клинические испытания» (2015
-
2017)
.

Целью
исследования
является разработка высокоэффективных
противотуберкулезных препаратов с пролонг
ированным действием путем
молекулярного конструирования карбоксиметилцеллюлозы и
полигалактуроновой кислоты с
изониазидом, этамбутолом и риф
а
мпицином.


Задачи исследования:

целенаправленная модификация
карбоксиметилцеллюлозы и
полигалактуроновой кислоты
,
разработка химических методов
регулирования
их молекулярных параметров, получение
их реакционно
-
активных
(диальдегид, карбоксильных) производных, с

заранее заданными физико
-
химическими свойствами и молекулярными параметрами (молекулярной
массой, молекулярн
о
-
массовым распределением, степенью замещения по
функциональным группам);

исследование реакции синтеза макромолекулярных систем путем
модификации
карбоксиметилцеллюлозы и полигалактуроновой кислоты

с
противотуберкулезными препаратами и установление их стру
ктурных и
молекулярных характеристик;

исследование

фармакологических свойств макромолекулярных
противотуберкулезных систем и установление зависимости их
противотуберкулезной активности от молекулярных параметров
,
в условиях
in

vitro

и
in

vivo
, определение
наиболее эффективных макромолекулярных
систем с целью дальнейшей разработки противотуберкулезных препаратов;

р
азработка технологии получения лекарственной формы
макромолекулярных противотуберкулезных препаратов, разработка методов
стандартизации их субстан
ции и лекарственной формы;

разработка нормативно
-
технической документации на субстанцию и
лекарственную форму комбинированного противотуберкулезного препарата,
получение опытной партии препарата «Биомайрин», представление
нормативно
-
технических документаци
й в
ГУК «Государственный Центр
экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники»

МЗ РУз для получения разрешения на
проведение клинических испытаний.

Объектами исследования
являются карбоксиметилцеллю
лоза со
СП=530 и 470, СЗ=85±3 и 70±3, соответственно; полигалактуроновая кислота,
полученная из цитрусового пектина (содержание

ОСН
3
групп 65%)
;

противотуберкулезные препараты: изониазид, этамбутол и рифампицин, а


35


также штаммы микобактерии туберкулеза:
H3
7Rv
,

«Humanis» (человеческий
штамм) и «
Bovis
» (бычий штамм).

Предметом исследования
является

исследование особенностей синтеза
макромолекулярных систем, обладающих противотуберкулезным действием,
путем химической модификации
карбоксиметилцеллюлозы и
полига
лактуроновой кислоты

с противотуберкулезными препаратами


изониазидом, этамбутолом и рифампицином, установление их структурных и
молекулярных характеристик, исследование физико
-
химических и
биологических свойств
-

противотуберкулезной активности,
токсикол
огических и фармакокинетических свойств.

Методы исследования.
В

диссертационной работе

были использованы
методы
оргинического синтеза,
физико
-
химические (УФ
-
, ИК
-
, ЯМР
-
спектроскопии, гельпроникающая хроматография, вискозиметрия,
элементный анализ) и фармак
о
-
токсиколигические методы исследования.

Научная новизна диссертационного исследования
заключается в
следующем:

разработаны методы получения производных карбоксиметилцеллюлозы
и полигалактуроновой кислоты с
заранее заданн
ы
ми

молекулярными
параметрами и физ
ико
-
химическими свойствами;

получены реакционно
-
активные диальдегид производные
карбоксиметилцеллюлозы и полигалактуроновой кислоты для дальнейшей их
модификации с противотуберкулезными препаратами;

синтезированы, на основе карбоксиметилцеллюлозы и
полигал
актуроновой кислоты, макромолекулярные лекарственные системы,
содержащие вдоль макромолекулы изониазид, этамбутол и риф
а
мпицин;

установлена зависимость противотуберкулезной активности
макромолекулярных систем от их молекулярных параметров (природы и
молеку
лярной массы
полимер
-
носителя, содержания действующих веществ и
др.);

доказана возможность создания макромолекулярной системы,
содержащей вдоль цепи макромолекулы несколько противотуберкулезных
препаратов, обладающей низкой токсичностью на организм и оказы
вающей
пролонгированное противотуберкулезное действие.

Практические результаты исследования
состоят в следующем:

по результатам
исследования

установлена

возможность создания
макромолекулярных систем, оказывающие
выраженное пролонгированное
противотуберкул
езное действие и обладающие
низкой токсичностью,
путем
химической модификации
производных полисахаридов с
противотуберкулезны
ми

препарат
ами
;

получены макромолекулярные системы «Биофтизоэтам
-
КМЦ»

и

«Биофтизоэтам
-
ПГК», содержащие вдоль макромолекулярной цеп
и два
противотуберкулезных препарата
-

изониазид и этамбутол, оказывающие
выраженное противотуберкулезное действие на
микобактерии туберкулеза
.
36


Разработаны проекты
лабораторного

регламента

и врем
е
нной фармакопейной
стат
ьи

на их субстанции
;

разработан проти
вотуберкул
е
зный препарат «Биомайрин»
макромолекулярной природы на основе
полигалактуроновой кислот
ы и
противотуберкулезных препаратов (
изониазида, этамбутола и рифампицина
),
оказывающий выраженное противотуберкулезное действие на
чувствительные и резистент
ные штаммы микобактерий туберкулеза.
Разработан лабораторны
й
регламент

получения субстанций и
проекты
врем
е
нной фармакопейной стат
ьи

на субстанци
ю

и лекарственную

форму


«Капсула Биомайрин 600 мг».

Достоверность результатов исследования
подтверждается те
м, что они
получены с применением современных физико
-
химических методов
исследований. Статистическую обработку полученных данных проводили
при помощи критерия Стьюдента с вычислением граничных значений
доверительного интервала средних значений. Подтвержден
ием полученных
результатов служат экспертные оценки специалистов, практическая
реализация результатов исследований, обсуждение результатов исследований
на республиканских и международных научных конференциях, публикации
результатов исследований в рецензиру
емых научных изданиях
.


Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что в
работе

обоснованы закономерности синтеза производных
карбоксиметилцеллюлозы и полигалактуроновой кислот
ы, содержащих
реакционно
-
активные диальдегидные группы с
заранее заданными
молекулярными параметрами, а также методы молекулярного
конструирования лекарственных средств, путем присоединения
противотуберкулезных препаратов к модифицированным макромолекулам

карбоксиметилцеллюлозы и полигалактуроновой кислоты.

Практическая значимость работы заключается в том, что путем
химического присоединения к макромолекуле модифицированной
карбоксиметилцеллюлозы и полигалактуроновой кислоты

противотуберкулезных препаратов

(изониазида, этамбутола и рифампицина),
получены макромолекулярные системы «Биофтизоэтам
-
КМЦ»,
«Биофтизоэтам
-
ПГК» и «Биомайрин», обладающие пролонгированным
противотуберкулезным действием и меньшей токсичностью
.

Внедрение результатов исследования.
На осн
ове результатов научных
исследований по молекулярному конструированию противотуберкулезных
препаратов пролонгированного действия, определению структуры,
активности и разработке на их основе
новых
эффективных препаратов:

внедрено новое эффективное

лекарстве
нное средство, содержащее
противотуберкулезны
е

препараты вдоль макромолекулярной цепи, в
производство фармацевтической промышленности (справка ГУК
«Узфармсаноат»
МД
-
06/3100
-
1 от 7 ноября 2017 года
). В результате


37


появились возможности производства пролонгир
ованного, малотоксичного
препарата «Биомайрин» и повышения эффективности терапии туберкулеза;

получен
о

положительное заключение

от ГУК «
Государственный Центр
экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской
техники
» на проведение клинических испытаний
противотуберкулезного препарата Биомайрин (справка

Государственн
ого

Центр
а

экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники

№29/03
-
1655 от 27 ноября
2017

года
; в
3 серия
х

№010317, №020317 ва №030317
). В результате дало
возможность создат новый пролонгированный противотуберкулезный
препарат низкой токсичностью;

разработанные методы
молекулярного констуирования
использованы
при получении
новых пролонгированн
ых препаратов
(справка Университета
Коджаэли

от 22 января 201
7

года, Турция)
. Это дало возможность разработать
антибактериальны
е

макромолекулярны
е

систем
ы, обладающие

пролонгированным действием и низкой токсичностью;

результаты исследований по модификации
полисахаридов и
установлению их молекулярных параметров, использованы
в
более 10
зарубежных научных журналах с высоким импакт
-
фактором для получения
новых модифицированных соединений и установления их молекулярных и
структурных параметров
(Journal of Catal
ysis, 2015, V. 330. ResearchGate, IF
7,27;
, 2013, V 49,
Is
sue 7
,
ResearchGate, IF 0,66;
Polymer Journal
,
2011, Vol. 33 Issue 1
, ResearchGate, IF
1,38; Russian Journal of General Chemistry 2015. V. 85, ResearchGate, IF 0.553 и
другие). Результаты дали возможность определить макромолекулярные
параметры модифициров
анных полисахаридов
;

для изучения влияния
препаратов растительного и синтетического
происхождения на иммунные показатели животных,

применены методы
молекулярного конструирования и препараты «Биофтизоэтам», «Биомайрин»
в проекте
А11
-
Т059

Исследование полиф
ункциональных свойств
растительных и синтетических иммуномодуляторов на основе местного
сырья
» (справка Агентства по науке и технологиям

ФТА
-
02
-
11/1195 от 27
ноября 2017 года
). Результаты
дали возможность

выявить
влияния некоторых
препаратов растительного
и синтетического происхождения на иммунные
показатели животных.

Апробация работы.
Результаты исследования диссертационной работы
прошли апробацию на 4 международных и
6

республиканских научно
-
практических конференциях
.

Опубликованность

результатов
.
По теме

диссертации опубликовано 3
4

научны
е

работ
ы
.
Из них
2
2

научных статей, в том числе 3 в зарубе
жных и 19

в республиканских научных журналах, рекомендованны
е

Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных
научных результатов док
торских диссертаций, поданы 2 заявки на
патентование.

38


Структура и объем диссертации.
Структура диссертации состоит из
введения, шести глав, заключения, списка

использованной

литературы.
Объем диссертации составляет
175

страниц.


ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТ
АЦИИ

Во введении

обоснована актуальность и востребованность
проведенных научных исследований, соответствие исследования
приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики
Узбекистан, сформулированы цель и задачи, приведен обзор
международных
научных исследований по теме диссертации, определена
степень изученности проблемы, ее научная новизна, обоснована
достоверность полученных результатов, предложено их внедрение, а также
изложены основные положения, выносимые на защиту, приведены
сведения по

опубликованным работам и структуре диссертации.

В первой главе диссертации

Молекулярное конструирование
лекарственных препаратов пролонгированного действия

приведен
обзор, посвященн
ы
й
анализу литературных данных
по изучению методов
молекулярного констр
уирования макромоле
кулярных терапевтических
систем

по основным требованиям, предъявляемым к полимер
-
носителям
лекарственных препаратов, о взаимосвязи фармакологических свойств
полимеров с их макромолекулярными характеристиками и о создании
м
акромолекулярны
х систем

для лечения туберкулеза. Рассмотрены подходы
к решению проблемы создания лекарственных препаратов
пролонгированного действия путем молекулярного конструирования,
проанализированы методы получения, изучение их свойств, что позволило
определить цел
ь и задачи работы, а также выбрать объекты исследования.

Во второй главе диссертации «
Синтез макромолекулярных систем и
методы их исследования
» приводятся объекты и условии синтеза
макромолекулярных систем, материалы и методы исследования. Подробно описан
ы
методы синтеза и анализа продуктов реакции. Статичес
кую обработку полученных
данных

проводили с применением компьютерной программы «
Microsoft

Excel
», с
использованием общепринятых статистических критериев.

В третьей главе диссертации «
Синтез
макромолекул
ярных систем

и
установление их структурных и молекулярных характеристик»
приведены
результаты исследования особенностей гидролитического расщепления
карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), полигалактуроновой кислоты (ПГК), синтеза их
реакционноактивных диальдегид пр
оизводных, их модификации с изониазидом
(ГИНК), этамбутолом (ЭБ) и рифампицином (РЦ). Приведены результаты
установления структуры и молекулярных характеристик полученных
макромолекулярных систем, на основе КМЦ и ПГК.

При создании макр
о
молекулярных лекарств
енных систем
,

о
с
об
ую роль в
определении их физико
-
химических и
фармакологи
ческих свойств
,

играет природа
полимер
ов
носител
ей, их

молекулярны
е

параметр
ы (ММ, ММР, содержания
функциональных групп и другие) и конформация.39


В связи с

этим, в диссертационной р
аботе
,

в качестве полимера носителя
,

были
изучены КМЦ и ПГК, которые, в основном, отличаются между собой природой
связи основной цепи макромолекулы. В макромолекулярной цепи КМЦ
ангидроглюк
о
пиранозные звен
ья

связаны между собой 1,4
-
β
-

глюкозидными
связями
и содержат карбосиметильные группы в шестом или во втором углеродном
атомах, в зависимости от СЗ. Тогда как, в макромолекулярной цепи ПГК
ангидропиранозные звен
ья

связаны между собой 1,4
-
α
-
глюкозидными связями и
содержат карбоксиль
ные группы

только в шесто
м углеродном атоме.
Следовательно, они имеют различную конформацию в растворе и должны
проявлять различное фармакологическое действие.

КМЦ является простым эфиром целлюлозы, ее получают путем
карбоксиметилирования активированной ц
еллюлозы

в промышленных ус
ловиях.
Свойства КМЦ зависят от ее молекулярных параметров (ММ, СЗ, ММР и т.д.).
КМЦ в кислой форме (Н
-
КМЦ) не растворима в воде, тогда как в солевой форме
(
Na
-
КМЦ) хорошо растворима в воде.

В работе были использованы промышленно производимые марки Na
-
КМЦ
со
СП 530 и СЗ=85±3 и со СП 470 и СЗ=70±3. Промышленная КМЦ неоднородна по
СЗ и ММР.

С целью получения КМЦ с низкой молекулярной массой и узким ММР и
однородным по СЗ, изучена реакция гидролитического расщепления.
Гидролитическое расщепление
Na
-
КМЦ провод
или в гетерогенных условиях,
в
среде этанола

в присутствии соляной кислоты. Изменение молекулярной массы Nа
-
КМЦ
,

в результате гидролитического расщепления
,

оценивали методами
вискозиметрии и гель проникающей хроматографи
ей
.

Исследована
зависимость

гидроли
тического расщепления Na
-
КМЦ от
продолжительности реакции и соотношения реагентов (
КМЦ:НС
I
). Результаты
приведены на рис.1.


Рис
.
1
.
Кинетика гидролити
ческого
расщепления
Na
-
КМЦ при 80±2
0
С,
соотношение
Na
-
КМЦ:НС
l
:

1) 1:1,0; 2) 1:2,5; 3) 1:5; 4) 1:10Как видно из рис.1, гидролиз
,

первые 20 мин
,

идет с довольно большой
скоростью, что связано с гидролитическим расщеплением аморфных участков
Na
-
КМЦ, далее деструкция идет незначительно. Как и следовало ожидать, с
увеличением концентрации кислоты ско
рость реакции заметно возрастает.

40


Установлено, что при гидролитическом расщеплении КМЦ, СЗ по
карбоксиметильным группам почти не изменятся т.е. гидролизующий агент
НС
l

не оказывает действи
я

на
прост
ую

эфирн
ую

связь.

В ре
зультате

получены образцы КМЦ, имею
щие
ММ
от
92,01,5
до
12,00,5

кДа

и
ММР

от 1,138±0,15 до 1,025±0,23. Эти результаты
показывают,
возможно
сть

получени
я

низкомолекулярных

образцов КМЦ,
с
узким ММР

путем ее
гидролитическо
го

расщеплени
я
.

С целью получения макромолекулярной основы ПГК,
прове
дена

реакция
д
еметоксилировани
я

цитрусового пектина, имеющего
ММ

160,0±1,5 кДа
и
содержащего

метоксильны
е

групп
ы

65 моль %
,

в присутствии щелочей.
Реакцию д
еметоксилировани
я

можно провести в щелочн
ых

и
ли

кисл
ых

сред
ах
.
При этом молекулы пектиновых веществ
могут претерпевать
одновременно два существенных изменения:

а) де
этерификация
метоксил
ь
ных групп;

б) расщепление макромолекулы, вследствие разрыва 1,4
-
α
-
гликозидной
связи между звеньями D
-
галактоуроновой кислоты.

Расщепление макромолекулы и демотоксилирова
ние ПГК
-

дв
е

независимы
е

друг от друга реакции. Понижение значения рН способствует
демотоксилированию эфирных групп, повышение температуры
-

расщеплению гликозидных связей. При кислотном гидролизе

пектина

получаемая ПГК не растворима в воде, что обусловле
н
о

включением в
межцепочечную водородную связь.

В связи с этим
,

деметоксилирование пектина проводили в щелоч
ной
среде
.
При этом одновременно с деметоксилированием сложноэфирных
связей в остатках происходит гидролиз гликозидных связей между остатками
D

гал
актоуроновой кислоты. Исследована
кинетика гидролитического
расщепления и деметокислирования
пектина при щелочном гидролизе

(рис.2)
.

Рис
.

2.
Кинетик
а

гидроли
-
тического расщепления

(а) и
деметоксилирования

(б) пектина
при щелочном гидролизе

(
п
ектин:
N
aOH

=

1:1
)Как видно из рис.2, при щелочном гидролизе
,

в первый час реакции
,

скорость расщепления

(а) макромолекулы пектина высока и далее до 8 часов


41


мало изменяется. Также наблюдается быстрое понижение степени
этерификации (б) пектина
-

с 58 до 25
-
2
7% за первые 20 мин гидролиза. Далее
деметоксилирование идет более медленно.

В результате деметокислирования п
олучены образцы ПГК, имеющие
ММ

от
72,0±1,0 до 15,0±0,5 кДа

и ММР от 1,173±0,13 до 1,060±0,20.
Гидролитически расщепленные образцы Na
-
КМЦ и
Na
-
ПГ
К, в отличие от
исходных полимеров, хорошо растворимы в воде и образуют истинные
растворы.

Одн
ой

из основных задач диссертационной работы является получение
реакционноактивных диальдегид производных

Na
-
КМЦ и
Na
-
ПГК
.
Для
введения альдегидных групп в молекул
у полисахарида широко используется
реакция периодатного окисления (реакция Малапрада). При периодатном
окислении идет избирательное окисление, разрывается связь между атомами
углерода С
2
-
С
3

в ангидропиранозном звене и образуются диальдегидные
группы. Реакц
ию периодатного окисления
Na
-
КМЦ ва Na
-
ПГК
можно
представить следующей схемой:

А. Окисление
Na
-
КМЦ:


Б. Окисление
Na
-
ПГК:Реакци
я

окислени
й

Na
-
КМЦ и
Na
-
ПГК

проведен
а

в гомогенной среде

водным раствором
NaJO
4
,

в ацетатном буфере при рН=4,5, при температ
уре
25
о
С.

Изучен
а

зависимость степени окисления
Na
-
КМЦ и
Na
-
ПГК от
продолжительности реакции (рис.3.

а и б).

Как видно из рис.3

(
а
),

с увеличением времени
реакции
до 3
-
х часов
увеличивается степень окисления

Na
-
КМЦ
, далее начинает постепенно
уменьшатся

одержание альдегидных групп).

Такой ход реакции объясняется
тем, что наряду с основной реакцией протекает побочная реакция
-

окисление
образующихся альдегидных групп до карбоксильных групп.


42
а.

б.

-
спектрофотометрически;


-

йодометрически

Рис
.

3.

Зависимость степени окисления
Na
-
КМЦ (а) и
Na
-
ПГК (б) от
продолжительности реакции

периодатного окисления

При окислении
Na
-
ПГК
подобно Na
-
КМЦ,
содержание альдегидных
групп увеличивается с увеличением времени реакции до 3 часов, далее
уменьшается (рис.3
,
б).
Следует отметит, что
содержание альдегидных групп
в
Na
-
ПГК
(ДАПГК)
больше, чем
в

Na
-
КМЦ

(ДАКМЦ)
. Последнее связано

с
большей реакционной активностью
Na
-
ПГК
в реакции окисления,
обусловленное гибкостью макромолекулы
Na
-
ПГК и тем, что в
Na
-
КМЦ
втор
ичные
гидроксильные группы

в
некоторых
ангидропиранозн
ых звенях

замещен
ы

карбоксиметильным
и
группами и данное звено не подвергается
окислению. Установлено, что изменение молекулярной массы
Na
-
КМЦ и
Na
-
ПГК
не влияет

на степен
ь

окисления образцов, т.е. на содержан
ие
диальдегидных групп.

Периодатное о
кисление
Na
-
КМ
Ц и
Na
-
ПГК
сопровождается
гидролитическим расщеплением основной цепи, которое в основном
протекает по окисленным звеньям. Скорость гидролиза существенно ниже
скорости периодатного окисления.

Как видно из
табл
иц
ы

1, при периодатном окислении
Na
-
КМЦ и
Na
-
ПГК,
их молекулярные параметры

заметно
изменяются
, причем ее снижение
пропорционально со степенью окисления. Пря
мо пропорциональная
зависимость

изм
енения ММ со степенью окисления

не наблюдается.

При периодат
ном окислении КМЦ незамещенные гликозидные звенья
окисляются быстрее, чем карбоксиметилированные. Это связано с
отсутствием инактивирующего влияния карбоксильных групп. В
низкозамещенной КМЦ окисление протекает быстрее и не наблюдается
значительного снижен
ия молекулярной массы.


43


Таблица 1

Зависимость молекулярных параметров

ДАКМЦ

и ДАПГК

от

степени
окисления

Степень
окисления

(
γ
ок
), моль %

Мη,
кДа

Молекулярная масса, кДа

Mw/Mn

Числовая
(
Mn
)

Весовая
(
Mw
)

Пиковая
(
Mz
)

ДАКМЦ

0

75,1

7,325е±0,4

7,384е±0
,4

1,417е±0,5

1,0440,09

10,2

58,5

6,297е±0,4

6,329е±0,4

7,359е±0,4

1,0250,10

24,7

58,5

4,297е±0,4

5,329е±0,4

7,359е±0,4

1,0250,10

36,6

46,6

4,641е±0,4

4,651е±0,4

5,527е±0,4

1,0860,07

45,3

34,3

3,296е±0,4

3,451е±0,4

4,407е±0,4

1,0560,07

ДАПГК

0

3
8,8

3,010е±0,4

3,855е±0,4

5,985е±0,4

1,5050,13

15,5

32,5

3,446е±0,4

3,233е±0,4

3,897е±0,4

1,0600,20

26,9

24,4

2,208е±0,4

2,428е±0,4

5,066е±0,4

2,1860,44

38,7

19,7

2,012е±0,4

2,037е±0,4

4,809е±0,4

2,0060,78

50,1

16,6

1,870е±0,4

1,712е±0,4

4,062е±0,4

1
,1610,25


В результате исследований

получены реакционно активные производные
КМЦ и ПГК
-

ДАКМЦ, содержащие 10
-

45 моль % альдегидных групп и
имеющие
ММ

75±1,0, 58±0,5, 34±0,5, 26±0,5 и 11,05 кДа
,

и ДАПГК
,

содержащие 15
-

50 моль% альдегидных групп и и
меющие ММ 38±0,5,
24±0,5, 19±0,5, 16±0,5, 12±0,5 кДа. Полученные ДАКМЦ и ДАПГК хорошо
растворимы в воде и проявляют характерные реакции на альдегидную группу.
Структура синтезированных диальдегид производных полисахаридов изучена
методами ИК
-

и ЯМР
-
спектро
скопии
,

и установлен
о
, что она наход
и
тся в
различных таутомерных формах
-

конформациях.

Изучена реакция нуклеофильного замещения ДАКМЦ и ДАПГК с
ГИНК. Реакция нуклеофильного замещения идет по альдегидным группам
ДАКМЦ и ДАПГК с первичной аминогруппой ГИНК,

с образованием
Шиффова основания. Схему этой реакции можно представить следующим
образом:


Реакцию проводили в водном растворе, при различном соотношении
ДАКМЦ (ДАПГК):ГИНК,
р
Н среды и времени реакции. Структура
полученных производных охарактеризован
а

ИК
-

и УФ
-

спектроскопическими
методами, элементным анализом.

В ИК
-
спектре продуктов реакции имеются характерные полосы
поглощения при 1720
-
1740 см
-
1
, относящиеся к колебаниям С=О групп в


44


-
СОО
-
, также име
ю
тся полосы поглощени
я

при 1570, 1620 см
-
1
,

относящиеся
к совмещенным валентным колебаниям С=С и С=N
-

групп пиридинового
цикла и образовавше
й
ся азометиновой связи. Кроме того, име
ю
тся
характерная полоса поглощения при частоте 1510 см
-
1

и ряд узких полос
поглощения с частотами ниже 1300 см
-
1
,

связан
н
ых с колебаниями
пиридинового кольца ГИНК.

В табл
ице

2

приведена
зависимость нуклеофильного замещения ДАКМЦ
и
ДАПГК

от соотношения реагентов
.

Таблица 2

Зависимость нуклеофильного замещения
ДАКМЦ и

ДАПГК


с ГИНК от соотношения
реагентов

Соотношение
ДАКМЦ

(
ДАПГК
)
:ГИНК, в
молях

ДАКМЦ


ок
=21,0 моль %
)

ДАПГК


ок
=26,5 моль%
)

N,%

С
вязанн
ый

ГИНК, моль %

N,%

Связанный
ГИНК, моль %

1:0,25

0,53

7,4

0,71

9,8

1:0,5

1,16

15,2

1,31

17,8

1:1,0

1,29

18,1

1,52

21,2

1:1,5

1,41

19,5

1,86

26,2

1:2,5

1,54

20,8

1,98

26,
7

1:5,0

1,55

21,0

2,13

26,3

Условия реакции: τ=30 мин.,
t
=20
0
C
,
pH
=5


Как видно из табл
ицы

2
,
увеличение количества ГИНК в реакционной
среде до 2,5 моль приводит к повышению содержания связанного ГИНК в
обоих случаях. Дальнейшее увеличение количества ГИН
К не приводит к
увеличению его содержания в продукте, что указывает на
исчерпание
альдегидных групп в диальдегид производных.
Следует отметить, что
предельное значение связанного ГИНК почти соответствует содержанию
раскрытых пиранозных звеньев, т.е. 50 % о
т общего числа альдегидных
групп.
По литературным данным (Сарымсаков А.А., Рахманбердыев Г.), это
связано с тем, что в реакции конденсации участвует только одна альдегидная
группа в ДАКМЦ. Вторая альдегидная группа вступает в реакцию
восстановления пираноз
ного цикла.


КМЦ
-
ГИНК

ПГК
-
ГИНК45


Подобраны оптимальные условия реакции нуклеофильного замещения
ДАКМЦ и ДАПГК с ГИНК. В результате получены макромолекулярные
системы на основе КМЦ, содержащая д
о 21 моль % ГИНК и имеющая ММ
11±0,5 кДа, и на основе ПГК, содержащая до 30 моль % ГИНК и имеющая
ММ 13±0,5 кДа. Полученные макромолекулярные системы хорошо
растворяются в воде и образуют истинные растворы.

Одн
ой

из основных задач диссертационной работы я
вляется создание
комбинированных препаратов. В связи с этим изучена реакция
химического

связывания через карбоксильную группу макромолекул КМЦ
-
ГИНК, ПГК
-
ГИНК известных противотуберкулезных препаратов
э
тамбутола (ЭБ) и
р
ифампицина (РЦ).

ЭБ
-

d
-
N
,
N

-
бис[1
-
(гидроксиметил) пропил] этилендиамин
,
является
органическим основанием. Используется в виде соли дигидрохлорида.

РЦ
-

3
-
[[(4
-
Метил
-
1
-
пиперазинил)

имино]метил]рифамицин, содержит
различные функциональные группы, в том числе пиперазинильный радикал,
который

придает ему сильно основные свойства.Рифампицин (РЦ)

Э
тамбутол (ЭБ)


Изучена реакция ионного связывания ЭБ и РЦ с КМЦ, КМЦ
-
ГИНК
,

ПГК
и ПГК
-
ГИНК. Полученные продукты очищены путем диализа через пористые
мембраны. Методами вискозиметрии, п
отенциометрического титрования,
ИК
-

и УФ
-
спектроскопии установлено

связывание ЭБ и РЦ с
карбоксильными группами КМЦ и ПГК.

В ИК
-
спектрах продуктов реакции наблюда
ю
тся полосы поглощения,
характерные валентным колебаниям карбонильной связи карбоксилатных
гру
пп при 1736 см
-
1
, наряду с этим появляются полосы поглощения при 1363
см
-
1
,
характеризующие

деформационные колебания

-
NH

групп, а также при
1420 см
-
1
, соответствующий валентным колебаниям
C
-
N

группы.


В табл
ице

3 приведены результаты исследования влияни
я

с
оотношения
реагирующих компонентов на содержание ЭБ в макромолекуле. Как видно из
таблицы, содержание в макромолекуле ГИНК не оказывает заметно
го

влияни
я

на реакцию ионного замещения в КМЦ и ПГК. Однако, реакция с ЭБ
не протекает до конца и предельное соде
ржание его в
МС

составляет в КМЦ
46


30±0,5 моль%, ПГК 39±0,5 моль%, КМЦ
-
ГИНК 30±0,5 моль%, ПГК
-
ГИНК
33±0,5 моль%.

Таблица 3

Влияние соотношения реагирующих веществ на содержание

связанного ЭБ в
МС

Мольное
соотношение

(карбоксильная
группа:ЭБ)

КМЦ (СЗ
-
85
мо
ль%)

ПГК (СЗ
-
96
моль%)

КМЦ
-
ГИНК

ПГК
-
ГИНК

ЭБ, моль %

ЭБ, моль %

ЭБ, моль %

ЭБ, моль %

1:0,10

6,3

8,1

5,3

6,97

1:0,25

20,9

25,5

20,1

22,2

1:0,50

24,8

30,2

24,3

28,5

1:0,75

30,3

38,9

29,3

32,8

1:1,0

30,6

39,4

29,0

33,1

1:1,5

30,5

39,5

29,1

33,1

РЦ
обладает низкой стабильностью
в растворе
и подвергается
окислению. В связи с этим
,

были подобраны услови
я,

обеспечивающие
сведени
е

реакции окисления

к минимуму

в присутствии антиоксидантов
-

аскорбиновой кислоты (АСК). В табл
ице

4 приведено изменение содер
жания
РЦ при различной рН среды и в присутствии АСК.

Таблица 4

Изменение с
одержани
я

РЦ

в растворе

при различных рН, в присутствии
АСК

рН среды

Мольное
соотношение
РЦ:АСК в моль

Исходная
концентрация РЦ
мкг/мл

% РЦ по сравнению
исходному,

после

1 часа

2.
0

0

38465,76

57
,
4
17,1

2.0

1:0,5

701
19,73

31
,
5
2,8

5.5

0

480
31,82

53
,
1
6,6

5.5

1:0,5

852
72,50

16
,
7
8,5

8.0

0

5
1584,66

44
,
9
16,4

8.0

1:0,5

8
2674,70

15
,
4
9,0

Учитывая результаты изучения стабильности РЦ, реакцию с КМЦ и ПГК
проводили при рН
5
-
6
,
в течение 1 часа, в присутствии АСК по отношению к
РЦ.
Результаты реакции связывания РЦ с КМЦ, КМЦ
-
ГИНК, ПГК и ПГК
-
ГИНК приведены в табл
ице

5.

Как видно, с увеличением
РЦ

в реакционной
среде, увеличивается содержание связанного РЦ и достигает 10 моль % в
с
лучае КМЦ и ПГК. Тогда как, в случае КМЦ
-
ГИНК и ПГК
-
ГИНК
содержание связанного РЦ не превышает 3 моль %. По всей вероятности,
низкое замещение в случае КМЦ
-
ГИНК и ПГК
-
ГИНК обусловлено


47


стерическими затруднениями, за счет конформационных особенностей
реагиру
ющих компонентов.

Таблица 5

Влияние соотношения реагирующих веще
ст
в на содержание

связанного РЦ

Мольное
соотношение
полимер:РЦ

КМЦ

ПГК

КМЦ
-
ГИНК

ПГК
-
ГИНК

РЦ, моль %

РЦ, моль %

РЦ, моль %

РЦ, моль %

1:0,10

0,50

0,56

0,38

0,57

1:0,25

1,04

1,12

0,55

0,6

1:0,50

4,7

5,4

0,73

1,42

1:0,75

8,3

9,2

1,78

2,67


1:1,0

10,1

10,4

2,05

2,98

В связи с вышеизложенными результатами
,

для создания
комбинированных противотуберкулезных препаратов
, содержащих

три
противотуберкулезны
х

препарат
а
, выбрана стратегия,
позволяющая сочетать
их в двух макромолекулах КМЦ или ПГК.
В ходе проведенных исследований
получены макромолекулярные лекарственные системы, имеющие следующие
молекулярные параметры: «Биофтизоэтам
-
КМЦ»
-

на основе
модифицированной КМЦ, содержащая
143%
ГИН
К

и
264%
ЭБ
,

имеющ
ая

молекулярную массу 11±0,5 кДа; «Биофтизоэтам
-
ПГК»
-

на основе ПГК,
содержащая
163%
ГИНК
и 31±4%
ЭБ
,

имеющ
ая

молекулярную массу 12±0,5
кДа; «Биомайрин»
-

на основе ПГК,
содержащ
ая

15±5% ГИНК, 15±5% ЭБ и
17±5% РЦ. Разработана технологи
я получения их субстанци
й
, подготовлены
проекты лабораторных регламентов.

В
четвертой главе


Фармакологические исследования
макромолекулярных систем

приведены результаты исследования
фармако
-
токсикологических свойств «
Биофтизоэтам
-
КМЦ

,

Биофтизоэтам
-
ПГК


и

Биомайрин

.

Доклинические исследования токсикологи
и

показали, что препараты

Биофтизоэтам
-
КМЦ

,

Биофтизоэтам
-
ПГК


и

Биомайрин


относятся к
не
токсичны
м препаратам и в 5
-
10

раз

менее токсич
ны

по отношению к
ГИНК
,
ЭБ и РЦ. Кроме того, «
Биофтизоэтам
-
К
МЦ

,

Биофтизоэтам
-
ПГК


и

Биомайрин


не облада
ю
т кумуляцией в организме, аллергенностью,
мутагенностью, не оказыва
ю
т токсического действия на репродуктивную
функцию животных.

Исследовани
я

чувствительности
микобактерии туберкулеза

к


Биофтизоэтам
-
КМЦ

,

Б
иофтизоэтам
-
ПГК


и

Биомайрин

,

в условиях
in

vitro
,

проводили на базе Национальной Референс лаборатории по туберкулезу
Республиканского специализированного научно
-
практического медицинского
центра фтизиатрии и пульмонологии
6

на вирулентных штаммах6

Автор выражает свою признательность директору ПНПМЦФиП МЗ РУз Парвиевой Н,Н. и сотрудникам
Национальной Референс лаборатории за оказанную помощь.

48


микобак
терий туберкулеза H37Rv
,

методом абсолютных концентраций с
содержанием препаратов в среде Левенштейна
-
Йенсена.

Исследования показали, что штамм H37Rv проявляет чувствительность к
препаратам «
Биофтизоэтам
-
КМЦ

,

Биофтизоэтам
-
ПГК


и

Биомайрин
», а
также к к
онтрольным препаратам
изониазиду,
ЭБ

и
РЦ
.
Установлено, что с
увеличением содержания препаратов, в макромолекуле («
Биофтизоэтам
-
КМЦ

,

Биофтизоэтам
-
ПГК


и

Биомайрин
») чувствительность возрастает, а
также сочетание двух противотуберкулезных препаратов в
ма
кромолекулярных системах усиливает их ингибирующее действие на
микобактерии.

С целью изучения действия Биомайрина и других противотуберкулезных
препаратов
-

изониазид
а
,
ЭБ

и
РЦ

на устойчивые штаммы микобактерии
проводили исследования на устойчивых штаммах
микобактерии туберкулеза
.


Таблица 6

Чувствительность
устойчивых форм микобактерий туберкулеза

к
препаратам Биомайрин,
изониазид
,
ЭБ

и
РЦ
, в условиях
in

vitro

Препарат

Конечная
к
онцентрация

препаратов

11748

(пациент)

11891

(пациент)

К
1
-
10
3

К
2
-
10
4

К
1
-
10
3

К
2
-
10
4

Биомайрин

40,0 мкг

10 КОЕ

отр

3 КОЕ

отр

РЦ

40,0 мкг

3+

3+

3+

3+

ЭБ

40,0 мкг

3+

3+

3+

3+

ГИНК

40,0 мкг

3+

3+

3+

3+

Как видно (таблица 6), устойчивые штаммы, выделенные из больных,
проявили устойчивость к препаратам изониазид, ЭБ и РЦ в дозе 40
мкг, тогда
как в этой дозе проявляется чувствительность к «Биомайрин».

Противотуберкулёзная активность полимерных комплексов
«Билфтизоэтам
-
ПГК», «Биофтизоэтам
-
КМЦ» и «Биомайрин» в условиях
in
vivo

исследована
на

обычных морских свинках и кроликах породы
«Ш
иншилла» с вирулентными штаммами микобактерии туберкулеза
«Humanis» (человеческий штамм) и «
Bovis
» (бычий штамм)
7
.

Активность препаратов оценивали по индексу поражения внутренних
органов, которую определяли по методу Р. Войтека (по поражению
селезенки):


И
С =МС · 100%/МТ


где:

ИС


индекс селезенки,

МС
-

масса селезенки,

МТ


масса тела.

7

Автор
выражает свою признательность

заведующему лабораторией туберкулез
а
Узбекско
го
НИИ
ветеринарии к.в.н., с.н.с. Г.Х. Мамадуллаев
у за оказанную помощь.
49


И
сследованные препараты «Биомайрин», «Биофтизоэтам
-
КМЦ» и
«Биофтизоэтам
-
ПГК» проявляют
в
ы
раженную
противотуберкулезную
активность

(рис.
4
)
. Активность более выражена в п
репарате «Биомайрин»,
где индекс поражения составил 0,2% в штамме «
Bovis
» и
1,03%

в штамме

Humanis

,

в препарате «Биофтизоэтам
-
ПГК» индекс поражения составил
1,6% в штамме «
Bovis
» и
1,9%

в штамме «
Humanis
», в препарате
«Биофтизоэтам

КМЦ» индекс поражения
составил 1,86 % в штамме «
Bovis

и 2,03% в штамме «
Humanis

.

Также проведены исследования по сравнительному изучению
противотуберкулезной активности «Биомайрин» с «Майрин». «Майрин»
-

комбинированный противотуберкулезный препарат, основными
действующими ве
ществами которого являются ГИНК

(75 мг)
, РЦ

(150 мг)

и
ЭБ

(300 мг)
. Исследования проводили на кроликах породы «Шиншилла»
массой 2,5
-
3,0 кг. Препараты вводили в дозе 10 мг/кг. Результаты приведены
на рис
.
5
.
Как видно из рис
.5
, оба препар
ата проявляют выраженную
противотуберкулезную активность. «Биомайрин»
,

при двукратной меньшей
дозе при расчете на действующие вещества (общее содержание ГИНК, ЭБ и
РЦ в «Биомайрин» 47±5%)
,

по сравнению с «Майрин» проявляет сравнимую
активность против штамм
а МБТ «Humanis». Индекс поражения составил: для
«Биомайрин» 0,8 % и для «Майрин» 0,6 %.

Исследованы фармакокинетические свойства «Биомайрина» и
«Майрина». Препараты вводили перорально в следующих дозах:
«Биомайрин»
-

15 мг/кг (содержание действующих вещес
тв 45% от общей
Рис.

5
. Индексы поражения

животных при введении:

1. Майрин; 2. Биомайрин;

3. Контроль

Рис.
4
. Индекс поражения
животных при введении:

1,2
-
Биомайрин; 3,4
-
Биофтизоэтам
-
ПГК; 5,6
-
Б
иофтизоэтам
-
КМЦ;

7,8
-
К
онтроль

50


массы «Биомайрина»), «Майрин»
-

7,5 мг/кг
8
, содержание основных веществ
100%.
Рис.
6
. Динамика концентрации препаратов в сыворотке крови после перорального
введения Майрин (1) и Биомайрин
(2): ГИНК (а); ЭБ (б); РЦ (в)


После введен
ия «Майрина» (рис
.
6,

а)
ГИНК

быстро всасывается,
достигая максимальной концентрации (5,18±0,54

мкг/мл
) в крови через 1 час,
а в легких через 3 часа, и сохраняется в бактериостатических пределах (0,03
мкг/мл) в течение 12 часов, а при введении «Биомайрина»
ГИНК проявляется
в крови крыс уже через час в концентрации 4,68±0,57 мкг/мл, и далее
концентрация ГИНК сохраняется в интервале 3,0
-
6,0 мкг/мл в течение 48
часов. Затем идет плавное снижение концентрации препарата в крови до 72
часов. Такое изменение концен
трации ГИНК наблюдается также в органах
легких, печени и почках.

После введения «Майрина» (рис.
6,

б), ЭБ быстро всасывается и через 2
часа достигается максимальная концентрация в сыворотке до 6 мкг/мл,
минимальная подавляющая концентрация ЭБ (1
-
2 мкг/мл) с
охраняется в
крови в течение 12 часов. В организме 20
-
30% ЭБ связывается с белками
плазмы. Следует отметить, что о
собенностью фармакодинамики ЭБ является
то, что он избирательно накапливается в эритроцитах (в 2 раза выше, чем
концентрация в плазме крови).

При введении «Биомайрина» максимальная
концентрация ЭБ (5,93 мкг/мл) в крови наблюдается через 3 часа после
введения. Минимальная подавляющая концентрация ЭБ (1
-
2 мкг/мл)
сохраняется в течение 36

часов, в дальнейшем снижается к 72 часам.
8

А
втор выражает свою признательность
за оказанную помощь при проведении фармакокинетических
исследований
сотрудникам
Испытательн
ого

ц
ентр
а

фармакокинетических и фармакодин
амических
и
спытаний
ф
армакологических
с
редств
ИБОХ АН РУз
.51


РЦ при введении «М
айрина» быстро и полностью всасывается в
желудочно
-
кишечном тракте, достигая максимальной концентрации (6,3
мкг/мл) в плазме крови через 2
-
2,5 часа после приема. Обнаруживается в
терапевтических концентрациях в плевральном экссудате, мокроте,
содержимом ка
верн, костной ткани; наибольшая концентрация создается в
печени и почках. На терапевтическом уровне поддерживается в течение 8
-
12
часов

(рис.
6,

в
)
.

Максимальная концентрация РЦ (5,04мг) в крови при
введении «Биомайрина» наблюдается через 5 часов, терапевти
ческая
концентрация сохраняется более 30 часов.


Таким образом, фармакокинетические исследования показали, что при
введении «Биомайрина» терапевтическая концентрация действующих
веществ (ГИНК, РЦ и ЭБ) сохраняется дольше, чем при введении «Майрина»,
тем са
мым проявляет пролонгирующий эффект.

В пятой главе диссертации

Стандартизация противотуберкулезных
препаратов
Биофтизоэтам
-
КМЦ, Биофтизоэтам
-
ПГК и
Биомайрин


привод
я
тся результаты исследования по стандартизации субстанции
противотуберкулезн
қх

препарат
ов

Биофтизоэтам
-
КМЦ, Биофтизоэтам
-
ПГК и
Биомайрин
, а также

лекарственной формы Биомайрин. При стандартизации
были учтены специфические свойства

действующых
веществ

ГИНК, ЭБ и РЦ.
Установлено, что в

молекуле ГИНК имеются системы ππ
-
сопряжения,
включающие арома
тическое (пиридиновое) кольцо, которое дает поглощение
при длине волны 262 нм.

В УФ
-
спектре РЦ наблюдаются поглощения при
длинах волн 233, 269, 336 и 473 нм (рис.
7
).
Для определения концентрации
ЭБ используется спектрофотометрический метод, основанный на
в
заимодействии ЭБ с роданидом ртути, в кислой среде
,

с образованием
окрашенного в красно
-
оранжевый цвет продукта реакции, который дает
поглощение при длине волны 457 нм
(рис.

8
).
Рис
.

7
.

Спектры поглощения ГИНК (1),

РЦ (2) и Биомайрин (3)


Ри
с
.

8
. Спектры поглощения ЭБ

(1) и
Биомайрин (2)

Исходя из вышеизложенного, количественное определение содержания
действующих веществ в макромолекулярных препаратах (
Биофтизоэтам
-
КМЦ, Биофтизоэтам
-
ПГК и

Биомайрин
)

проводили спектрофотометрическим
методом.
Расчет количества РЦ, ГИНК и ЭБ осуществляли по
52


г
радуированн
ому графику, выражающему зависимость оптической плотности
раствора от концентрации препарата (ГИНК, ЭБ, РЦ).

В результате
при

стандартизации субстанции
Биофтизоэтам
-
КМЦ,
Биофтизоэтам
-
ПГК ва

Биома
йрина
, для количественного определения
действующих веществ, был предложен спектрофотометрический метод. Ниже
приведены результаты валидационной оценки
количественного
определения
ГИНК, РЦ и ЭБ в
субстанци
ях
Биофтизоэтам
-
КМЦ, Биофтизоэтам
-
ПГК ва

Биомайрина

(табл
ица

7).


Таблица 7

Результаты валидационной оценки спектрофотометрической методики
определения ГИНК, РЦ и ЭБ

Показатель

Норматив

Результаты

ГИНК

РЦ

ЭБ

Линейность


0,0025
-
0,0175мг/мл

0,00375
-
0,02625мг/мл

0,055
-

0,637
мг/мл

Коэффициент
корреляци
и,
r

≤1

0,990

0,996

0,995

Точность

(98

102%)

99,8
%

100,1
%

99,2

Правильность

(критери
й

Стьюдента)

≤2,
31

t
расч.
=1,
064

t
расч.
=1,36

t
расч.
=
1,53

Прецизионность

≤3%

2,64%

2,38%

2,55%

Воспроизводимость
метода

≤5%

S
1
=1
,87

S
2
=
2,03

S
1
=
3,43

S
2
=
4,14

S
1
=
2,65

S
2
=
2,78

Как видно, спектрофотометрический метод определения ГИНК, ЭБ, РЦ в
субстанциях
Биофтизоэтам
-
КМЦ, Биофтизоэтам
-
ПГК ва

Биомайрина

воспроизводим и точный. Во всех случаях рассчитанный коэффициент
Стьюдента меньше табличного значения, что свидетельст
вует об отсутствии
систематической ошибки в методике анализа.

На основании полученных качественных показателей, нами была
разработана спецификация на субстанци
и
Биофтизоэтам
-
КМЦ,
Биофтизоэтам
-
ПГК ва

Биомайрин
.

Субстанци
и

был
и

стандартизирован
ы

в
соответст
вии с ГФ по следующим показателям: растворимость, подлинность,
потеря в массе при высушивании
,

хлориды
,

сульфаты, рН, общая зола,
сульфатная зола, тяжелые металлы, микробиологическая чистота,
количественное содержание, упаковка, маркировка, транспортирован
ие,
хранение, срок годности.

Разработан лабораторный регламент

и технологическая схема

получения
субстанции
Биофтизоэтам
-
КМЦ, Биофтизоэтам
-
ПГК ва

Биомайрин
.

В качестве лекарственной формы для Биомайрин была выбрана
пероральная форма в виде капсулы
.

Доза
была отработана на основании


53


изучения фармакологических

свойств субстанции Биомайрин и

с
одержание
ее

в капсуле
составило
600 мг
.

Для количественного определения Биомайрина были выбраны методы
высокоэффективной жидкостной хроматографии (
ВЭЖХ
)

и
спектрофотом
етрический метод. Эти методы основаны на определении
действующих веществ в «капсула Биомайрин 600 мг»: ГИНК и РЦ
-

методом
ВЭЖХ, а ЭБ
-

спектрофотометрическим методом.

Разработаны проекты ВФС на субстанцию и лекарственную форму
«капсулы Биомайрин 600 мг».
Подготовлен и представлен в
Государственное
унитарное предприятие «Государственный Центр экспертизы и
стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники»

комплект нормативных документов для получения
разрешения на к
линические испытания «Биомайрин».


ВЫВОДЫ

1.

На основе полисахаридов
-

КМЦ (СП=530 и 470 со СЗ=85±3 и 70±3 с
M
w
/
M
n

1,138±0,15) и ПГК


цитрусового пектина (
M
М 160±1,5 кДа и
M
w
/
M
n

1,173±0,13), путем гидролитического расщепления макромолекулярной цепи и
регулир
ования их молекулярных параметров, получены биосовместимые и
биоразлагаемые макромолекулярные системы


низкомолекулярная КМЦ (
M
М
12,00,5,
M
w
/
M
n

1,025±0,23 и СЗ 85

3) и ПГК (
M
М 15,0±0,5,
M
w
/
M
n

1,060±0,20), пригодные для создания лекарственных препаратов с

меньшей
токсичностью и пролонгированным действием.

2.

Изучены особенности периодатного окисления КМЦ и ПГК,
установлены закономерности синтеза реакционно
-
активных диальдегид
производных низкомолекулярной КМЦ и ПГК, определены их молекулярные
параметры. Полу
чены диальдегид производные КМЦ, содержащие

от 10 до 45
моль % альдегидных групп и имеющие ММ 75±1,0, 58±0,5, 34±0,5, 26±0,5 и
11,05 кДа, и
диальдегид производные ПГК
,

содержащие от 15 до 50 моль %
альдегидных групп и имеющие ММ 38±0,5, 24±0,5, 19±0,5, 16±
0,5, 12±0,5 кДа.

3.

Изучена реакция нуклеофильного замещения диальдегид КМЦ и
диальдегид ПГК с ГИНК в водном растворе. Установлено, что изменение ММ
не оказывает существенного влияния на реакцию с ГИНК. Как было
установлено ранее, реакция ГИНК с диальдегид К
МЦ и диальдегид ПГК
протекает с одной альдегидной группой и наблюдается максимальное 50
моль% превращение альдегидных групп, вторая альдегидная группа вступает в
реакцию восстановления пиранозного цикла. П
олучены макромолекулярные
системы, содержащие ГИНК,

посредством азометиновой связи от 5
-

21 моль
% на основе низкомолекулярной КМЦ, имеющей ММ 11±0,5 кДа, и от 10
-
25
моль % на основе ПГК, имеющей ММ 13±0,5 кДа.

4.

Изучена
реакция ионного связывания низкомолекулярной КМЦ и ПГК
с ЭБ и РЦ. Получены макромолекул
ярные системы КМЦ, содержащие от 10 до
25 моль % ЭБ и от
5,0 до 11,0

моль % РЦ; и ПГК, содержащие от 15 до 30 моль
54


% ЭБ и
5,0
-
12,0

моль % РЦ. Протекание реакции ионного связывания
установлено потенциометрическим титрованием и спектрофотометрическими
метода
ми.

5.

Реакцией диальдегид КМЦ и диальдегид ПГК с ГИНК получены
макромолекулярные системы: на основе КМЦ, содержащая
25
5
% ЭБ и 16
5
%
ГИНК
-

«Биофтизоэтам
-
КМЦ» и на основе ПГК, содержащая
30
5
% ЭБ и
26
5
% ГИНК

-

«Биофтизоэтам
-
ПГК». Макромолекулярная система,

полученная на основе полигалактуроновой кислоты, содержащая
17±5% РЦ
:
«Биофтизоэтам
-
ПГК» равной 1: 2
-

«Биомайрин
.

6.

Результаты доклинических испытаний препаратов «Биофтизоэтам
-
КМЦ», «Биофтизоэтам
-
ПГК» и «Биомайрин» показали, что включение в
макромолекуляр
ную основу противотуберкулезных препаратов ГИНК, ЭБ, РЦ
приводит к уменьшению острой и хронической токсичности, наблюдается 5
-
10
кратное уменьшение ЛД
50

по сравнению с исходными препаратами.
Полученные макромолекулярные системы не обладают кумулятивными
св
ойствами, аллергенностью, мутагенностью, не оказывают отрицательного
влияния на репродуктивную функцию.

7.

Исследованием противотуберкулезной активности препаратов
«Биомайрин», «Биофтизоэтам
-
КМЦ» и «Биофтизоэтам
-
ПГК» в условиях
in

vitro

и
in

vivo

установлена

их
выраженная противотуберкулезная активность на
чувствительные и резистентные штаммы микобактерий туберкулеза. При
двухкратной меньшей дозе «Биомайрин» по эффективности сравним с
низкомолекулярным препаратом «Майрин».

8.

Фармакокинетическими исследованиями

установлено, что
макромолекулярные препараты «Биомайрин», «Биофтизоэтам
-
КМЦ» и
«Биофтизоэтам
-
ПГК» оказывают пролонгированное противотуберкулезное
действие на организм. Терапевтическая концентрация ГИНК сохраняется в 4
раза, ЭБ и РЦ
-

в 3 раза дольше в кро
ви и легких, чем при введении «Майрина»
или же отдельных препаратов. Также установлено, что, химически связанная с
макромолекулой, ГИНК (в препарате «Биомайрин») в организме на 75 %
меньше метаболизируется в терапевтически неактивный ацетилизониазид, что
с
вязано с макромолекулярной природой и, предположительно, действием
«Биомайрина» на МБТ, в виде комплексных олигомеров.

9. По результатам химических, фармакологических и доклинических
испытаний, наиболее оптимальным препаратом для внедрения в медицинскую
п
рактику является «Биомайрин», содержащий в макромолекуле известные
противотуберкулезные препараты ГИНК, ЭБ и РЦ. Разработана технология
получения субстанции «Биомайрина» и его лекарственной формы «Капсулы
Биомайрин, 600 мг», перорального применения. Препар
ат «Капсулы
Биомайрин, 600 мг» представлен для регистрации в
ГУК «Государственный
Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники»

МЗ РУз для регистрации и
находится на стадии клинических испыт
аний.55


SCIENTIFIC COUNCIL ON AWARDING SCIENTIFIC DEGREES
DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 AT THE INSTITUTE OF BIOORGANIC
CHEMISTRY, THE NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN AND
THE INSTITUTE OF CHEMISTRY OF PLANT SUBSTANCES

INSTITUTE OF BIOORGANIC CHEMISTRY

SHOMU
ROTOV SHAVKAT ABDUGANIEVICH

М
OLECULAR CONSTRUCTION OF
ANTITUBERCULAR
PREPARATIONS OF THE PROLONGED ACTION AND RESEARCH OF
THEIR BIOLOGICAL PROPERTIES

02.00.10


Bioorganic chemistry
DISSERTATION ABSTRACT

FOR THE DOCTOR OF CHEMICAL SCIENCES (DSc)


Т
as
hkent
-

2018


56


The title of the doctoral dissertation (DSc) has been registered by the Supreme
Attestation Commission at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan with
registration numbers of
В2017.
3
.
DSc/
К17


The doctoral dissertation has been
prepared at the Institute of Bioorganic Chemistry.


The abstract of the dissertation is posted in three (Uzbek, Russian, English (resume))
languages on the website of the Scientific Counsil (
www
.biochem.uz
)

and on the
website of
ZiyoNet information and educational portal

(
www.ziyo
n
et.uz
).

Scientific

consultantTuraev Abbaskhan Sabirkhanovichdoctor of sciences in chemistry,
academician


Official opponentsMavlyanov Saidm
ukhtar Maqsudovichdoctor of sciences in chemistry, professor

akhmanberdiev GapparRakhmonberdiev Gaffor Rakhmonberdievichdoctor of sciences in chemistry, professor

Sirov Vladimir Nikolaevich

doctor

of
science in medicine
, professor


Lea
ding organization:

Uzbek Scientific Research Chemical
-
Pharmaceutical Institute

Defense will take place on ___
_________
____ 201
8

year _
__
__ at the meeting of the
Scientific council DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 of the Institute of Bioorganic Chemistry, the
Na
tional University of Uzbekistan
,

the Institute of Chemistry of Plant Substances at the following
address: 100125, Tashkent, 83 M.Ulugbek street. Phone: 262
-
35
-
40, Fax: (99871) 262
-
70
-
63).

The dissertation has been registered at the Information Resource Cen
tre of the Institute of
Bioorganic Chemistry
(registration number _____)
(Address: 100125, Tashkent, 83 M.

Ulugbek
street. Phone: 262 35 40, Fax: (99871) 262 70 63), e
-
mail:
[email protected]
).

Abstract of the disse
rtation is distributed on _____ __________________201
8
.

(protocol at the register No ________________ dated_______ 201
8
).

Sh.I.

Salikhov

Chairman of scientific council on award of

scientific degrees, D.B.Sc., academician


M.I.

Asrarov

Scientific sec
retary of scientific council on award of

scientific degrees, D.B.Sc., professor


A.A.

Akhunov

Chairman of scientific seminar under scientific council

on award of scientific degrees, D.B.Sc., professor57


INTRODUCTION (abstract of DSc thesis)

The aim of res
earch work
is

the

development of the highly effective
antitubercular drugs with prolonged action by the molecular constraction of
polysaccharide derivatives of carboxymethylcellulose and polygalacturonic acid
with the drugs of izoniazide, ethambutol and ri
phampicine.

The objects of the research work

are
polymerization 530 and 470 with the degree of substitution 853 and 703
respectively, a polygalacturonic acid, a citrus pectin (contents

ОСН
3
group 65%
),
antitubercular

drugs izoniazid, ethambutol and rifampicin, also strains:
H37Rv
,
Humanis (a
human strain)

and Bovis (a
bovis strain
)
.

Scientific novelty of the research work
is as follows:


and
polygalact
-
chemical
properties;

it is obtained reaction
-
active dialdehyde derivatives of

and
polygalacturonic acid

in order to their further modification with the anti
-
tuberculosis

macromolecular medicinal systems on basis of

and
polygalacturonic acid
, containing antitubercular drugs
isoniazid, ethambutol and
rifampicin along the macromolecules
were obtained;

it is es
tablished dependence of antitubercular activity of the macromolecular
substance contents and other);

it is established

possibility of the creation macromolecular systems, cona
tining
several antitubercular preparations along the macromolecular chain, having low
toxicity and acting prologed antitubercular effect in the organism.

Implementation of the research results
.

B
ased on the results of scientific
research on the
molecular
construction of
antitubercular preparations of the
prolonged action and research of their biological properties
:

a new effective drug containing antitubercular drugs along the
macromolecular chain has been introduced into the pharmaceutical industry
(refer
ence from the Uzfarmsanoat MD
-
06/3100
-
1 dated on November 7, 2017). As
a result, it became possible to produce a prolonged, low
-
toxic preparation
"Biomairin" and improve the effectiveness of tuberculosis therapy;

it is obtaining positive conclusion from "S
tate Center for Expertise and
Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment" on the
realization of clinic investigations of the antitubercular preparation Biomairin (a
reference of the "State Center for Expertise and Standardization o
f Medicines,
Medical Devices and Medical Equipment" No
29/03
-
1655
on

November
27
, 2017
).
The production of the preparation will give an opportunity for import substitution
of the drugs of similar effects in the country
;

the designed molecular construction
prolonged drugs
(
a
reference
of the University of Kocaeli, January 22, 2017,
58


Turkey
)
. The results made possible to obtain antibacterial macromolecular systems
with prolonged action and low toxicity

the results of polysacc
haride modification and the establishment of their
impact factor in order to obtain new modified compounds and to establish their

Catalysis, 2015, V. 330.
V 49,
No. 7, ResearchGate, IF 0,
66, Polymer Journal, 2011, V
ol. 33 No 1, ResearchGate,
IF 1
,
38; Russian Journal of General Chemistry
2015. V. 85, ResearchG
ate, IF 0,
553
and others). The results gave to possibility to characterize the macromolecular

"Biomairin" have been used to study the
effect of preparations from plant and
-
T059
immunomodulators based on local raw materials" (reference of the Agency fo
r
Science and Technology FTA
-
02
-
11/1195 of November 27, 2017). The results

The structure and volume of the thesis.
The disser
tation contains six
chapters, conclusions, list of references. Size of the dissertation is
1
75

pages.

59


ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР

РЎЙХАТИ

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫ
Х РАБОТ

LIST OF PUBLISHED WO
RKS

I
бўлим

(I
часть
; I part)

1.
Салахутдинова

М
.
К
.,
Арзанова

И
.
А
.
,
Ощеп
кова

Ю
.
И
.,
Султанова

Э
.
М
.,
Узбеков

В
.
В
.,
Тураев

А
.
С
.,
Шомуратов

Ш
.
А
.,
Вешкурова

О
.
Н
.,
Салихов

Ш
.
И
.
Синтез

и

исследо

вание

фармакокинетических

свойств

комплекса

рифампицина

с

Na
-
карбоксиметилцеллюлозой
//
Фармацевтический

вестник

Узбекистана
.
-

Ташкент
, 2010
.
-
№ 1.

-

С
.17
-
22.
(02.00.00. №5).

2. Тураев А.С., Шомуротов Ш.А., Султанова Э.М., Арзанова И.А.,
Ощепкова Ю.И., Узбеков В.В., Салахутдинова М.К., Вешкурова О.Н.,
Салихов Ш.И. Сравнительная фармакокинетическая оценка скорости
элиминации изониазида и этамбу
тола и их полисахаридных комплексов из
организма крыс// Фармацевтический вестник Узбекистана.

-
Ташкент, 2011.
-

№1.
-

С.25
-
28.

(02.00.00. №5).

3. Тўраев А.С., Шомуротов

Ш.А.
, Мамадуллаев Г.Х., Хўжамов Ж.Н.
Туберкулёз қўзғатувчиларига қарши янги “Биофтизоэт
ам” препаратининг
антибактериал фаоллигини синовдан ўтказиш// Ўзбекистон ветеринария
журнали.
-
Ташкент, 2011.
-
№2. 10
-
12
-
бет. (16.00.00. №4).

4. Boymirzaev A.S., Shomurotov Sh.A., Turaev A.S. Secondary effects in
aqueous size
-
exclusion chromatography of po
lysaccharides// Химия
растительного сырья
.
-

Россия,
2013.
-

№ 2.
-

Р. 51

55.
(02.00.00. №30).

5. Ахмедов О.Р.,
Шомуротов Ш.А.,

Тураев А.С. Особенности синтеза
диальдегид производных полисахаридов//
Узбекский химический журнал.
-
Ташкент, 201
3,
-

№ 1.
-

С.

30
-
33.
(02.00.00. №6).

6.
Батырбеков А.А., Тураев А.С., Нормахаматов Н.С., Шомуротов Ш.А.
Алимова М.Т., Ашурова Ф.К. Иммуномодулирующые свойства новых
растительных препаратов
// Журнал теоретической и клинический медицины.
-
Ташкент,
2013.
-
№2.
-

С.43
-
47.

(
03.00.00. №4).

7.
Батырбеков А.А., Тураев А.С., Сайдахмедова З.Т., Нормахаматов Н.С.,
Шомуротов Ш.А. Алимова М.Т.
Влияние новых растительных препаратов на
иммуногенез при остром токсическом гепатите в эксперименте//Журнал
теоретической и клинический медици
ны.
-
Ташкент,
2013.
-
№5.
-

С.16
-
19.

(03.00.00. №4).

8. Батырбеков А.А., Тураев А.С., Алимов М.Т., Нормахаматов Н.С.,
Шомуротов Ш.А.

Коррекция вторичного иммунодефицита растительными
препаратами при экспериментальной анемии// Журнал теоретической и
клиничес
кий медицины.

-
Ташкент,
2014.
-
1 том,
-
№3.
-

С.237
-
240. (03.00.00.
№4).

9. Тўраев А.С., Шомуротов

Ш.А.
, Мамадуллаев Г.Х., Тўхлиев А.Т.,
Хўжамов Ж.Н., Асадов З.Н. Туберкулёз микобактерияларига қарши
“Биомайрин” препаратининг антибактериал фаоллиги// Ўзбекис
тон
ветеринария журнали.
-
Ташкент, 2014.
-
№4. 8
-
9
-
бет. (16.00.00. №4).

60


10. Тўраев А.С., Шомуротов

Ш.А.
, Мамадуллаев Г.Х., Тўхлиев А.Т.,
Хўжамов Ж.Н., Асадов З.Н. Туберкулёз микобактерияларига қарши
“Биомайрин” препаратининг антибактериал фаоллиги// Ўзбекис
тон
ветеринария журнали.
-
Ташкент, 2014.
-
№5. 5
-
6
-
бет. (16.00.00. №4).

11. Ахмедов О.Р., Шомуротов

Ш.А.
, Муйдинов Н.Т., Тураев А.С.
Химическая модификация стрептоциида и норсульфазола
полигалактуроновой кислотой//
Узбекский химический журнал.
-

Ташкент,
20
1
5.
-

№ 3.
-

С. 48
-
51.
(02.00.00. №6).

12.
Шомуротов

Ш.А.
, Муйдинов Н.Т., Ахмедов О.Р., Боймирзаев А.С.,
Тураев А.С. Исследование молекулярно
-
массовых характеристик
карбоксиметилцеллюлозы и полигалактуроновой кислоты при
гидролитическом расщеплении//
Узбек
ский химический журнал.
-
Ташкент,
201
5.
-

№ 4.
-

С.15
-
18.
(02.00.00. №6).

13. Шомуротов

Ш.А.
, Мамадуллаев Г.Х., Тураев А.С. Медико
-
биологические свойства полисахаридных комплексов изониазида и
этамбутола// Журнал биомедицинской химии.
-

Россия, 2016.
-

№ 1
.
-

С.45
-
49.

(03.00.00. №20).

14. Тўраев А.С., Шомуротов

Ш.А.
, Мамадуллаев Г.Х., Тўхлиев А.Т.,
Асадов З.Н. M
-
bovis 8
-
03 штамининг туберкулостатик “Биомайрин”
препаратига нисбатан сезгирлиги ва чидамлилиги//

Ўзбекистон ветеринария
журнали.
-
Ташкент, 2016.
-
№6. 9
-
11
-
бет. (16.00.00. №4).

15. Тўраев А.С., Шомуротов

Ш.А.
, Мамадуллаев Г.Х., Тўхлиев А.Т.,
Асадов З.Н.//Лаборатория ҳайвонларининг экспериментал туберкулезини
“Биомайрин” препаратининг даволаш самарадорлиги// Ўзбекистон
ветеринария журнали.
-
Ташкент, 2
016.
-
№7. 13
-
16
-
бет. (16.00.00. №4).

16. Мўйдинов Н.Т., Шомуротов

Ш.А.
, Ахмедов О.Р., Тураев А.С.
Полигалактурон кислотасини формальдегид билан кимёвий тикиш
реакциясининг ўзига ҳос хусусиятларини ўрганиш// Узбекский химический
журнал.
-
Ташкент, 2016.
-


5.
-

С.72
-
77.
(02.00.00. №6).

17. Шомуротов

Ш.А.
, Ахмедов О.Р., Тураев А.С.
Количественное
определение действующих веществ в противотуберкулезном

препарате
Биомайрин/
/ Фармацевтический вестник Узбекистана.
-
Ташкент,
2016.
-

№ 1.
-

С.44
-
49. (02.00.00. №5).

18
. Шомуротов

Ш.А.

Изучение реологических свойств водных растворов
полимерных комплексов карбоксиметилцеллюлозы// Узбекский химический
журнал.
-
Ташкент, 2017.
-
№ 2.
-

С.33
-
37
.
(02.00.00. №6).

19
. Shomurotov Sh.A.,
Akhmedov O.R., Mamatmusaeva N.E., Sagdull
aev
B.T.,
Turaev A.S.
М
odified derivatives of polysaccharides having anti tuberculosis
activity// Austrian Journal of Technical and Natural Sciences.
2017.
-

№1
-
2
-

Р
.

134
-
138.
(02.00.00. №
2
).

20
. Шомуротов

Ш.А.,
Сайфутдинов З.А. Алламуратова Д.А. Тураев А
.С.
Сравнительное изучение чувствительности
М.
Tuberculosis

к препарату
Биомайрин и другим противотуберкулезным препаратам в условиях
in

vitro
//


61


Фармацевтический вестник Узбекистана
.
-
Ташкент, 2017.
-
№1.
-

С.24
-
28.
(02.00.00. №5).

21
. Тўраев А.С., Шомуротов

Ш.А.
, Мамадуллаев Г.Х.

M
.
teberculosis

№4149

штаммининг туберкулостатик препаратга нисбатан
монорезистентлиги ва сезувчанлиги
// Ўзбекистон ветеринария журнали.

-
Ташкент, 201
7
.
-

5
. 1
1
-
1
3
-
бет. (16.00.00. №4).

22
. Маматмусаева Н.Э., Шомуратов Ш.А.,
Сагдуллаев Б.Т. Тураев А.С.
Высвобождение действующих веществ из капсульной формы
противотуберкулезного препарата «Биомайрин»
//
Фармацевтический вестник
Узбекистана.
-
Ташкент, 2017.
-

№ 3.

-

С.30
-
34 (02.00.00. №5).


II бўлим (II часть; Part II)

1.
Шомурото
в

Ш.А.
, Тураев А.С. Изучение выделение лекарственных
веществ из макромолекулярных лекарственных веществ
// Конф. Актуальные
проблемы биоорганической химии. ИБОХ.
-

Ташкент. 2010.
-

С.
78
.

2.
Шомуротов

Ш.А.
, Тураев А.С. Противотуберкулезные препараты
пролонг
ированного действия на основе производных полисахаридов
// Конф.
Актуальные проблемы химии высокомелекулярных соединений. БухГУ.
-
Бухара. 2010.
-

С. 34.

3.

Шомуротов

Ш.А.
, Тураев А.С. Комбинированный
противотуберкулезный препарат

Биомайрин
//
Конф. Актуальны
е проблемы
биоорганической химии
.

ИБОХ.


Ташкент, 2013.
-

С. 75
-
76.

4.

Шомуротов

Ш.А.
,
Боймирзаев А.С., Тураев А.С.//

И
сследование
молекулярно
-
массовых характеристик производных карбоксиметил
-
целлюлозы и полигалактуроновой кислоты
. Вестник АРСУ имени
К.Жу
банова.
-
Актобе. 2015.
-
№1.
-
С 41
-
44.

5
.
Заявка на патент.
IAP

20150261
Шомуротов

Ш.А.
, Муйдинов Н.Т.,
Ахмедов О.Р., Тураев А.С.

Способ получения полимерного коньюгата.

(
29.06.2015 г
.)
.

6
.
Шомуротов

Ш.А.
,
Мамадуллаев Г.Х., Тураев А.С.
Бактериостатическая
активность полимерных комплексов
полигалактуроновой кислоты с противотуберкулезными препаратами/
/
Конф.
Актуальные проблемы Биоорганической химии. НУУз.Ташкент, 2016.
-
С.202
-
203
.

7.

Заявка на патент. IAP 20160219 Шомуротов

Ш.А.
, Ахмедов О.Р.,
Тур
аев А.С.

Комбинированное противотуберкулезное средство
пролонгированного действия
. (07.06.2016 г.).

8
. Шомуротов

Ш.А.
,
Мамадуллаев Г.Х., Тураев А.С. исследование
б
актериостатической активности полимерных комплексов
полигалактуроновой кислоты с противотубер
кулезными препаратами/
/
Конф.
Распростронение и меры борьбы особо опасных болезней животных и птиц.
НИИВ МС и ВХ.Самарканд
, 2016.
-

С.331
-
333
.

9
.
Шомуротов

Ш.А.
, Ахмедов О.Р., Тураев А.С. Противотуберкулезные
полимерные комплексы на основе модифиципрыан
ных полисахаридов
//
62


Конф. Биоорганическая химия в решении актуальных задач здравоохранения
и сельского хозяйства
.

ИБОХ.


Ташкент, 2016.
-

С. 39
-
40.

1
0
. Маматмусаева Н.Э.,
Шомуротов

Ш.А.
,
Сагдуллаев Б.Т .
Оценка
технологических свойств субстанции «Биомайрин
» и выбор скользящих
веществ для капсулирования// Конф. Актуальные вопросы образования и
производства в фармации Межд.


Ташкент, 2016
.
-

С. 242
-
244.

1
1
. Шомуротов Ш.А., Ахмедов О.Р., Тураев А.С. Лекарственные
комплексы на основе модифицированных полисахар
идов// Конф. ХХ

Всероссийская

конференция

молодых

учёных
-
химиков
.
-
Нижний

Новгород
,

2017
.

-

С
. 220
-
221.

1
2
.
Mamatmusaeva

N.E.,
Shomurotov

Sh.A.,
Sagdullaev

B.T.,
Turaev

A.S
Development

of

composition

of

Biomayrin

capsules// 12
th

International Symposium
on
the Chemistry of Natural Compounds.
-
Tashkent. 2017.
-

p.77
.63Автореферат «Ўзбекистон кимё журнали» таҳририятида таҳрирдан ўтказилди.
Босишга рухсат этилди

________
2018 й. Бичими 60х84 1/16 Офсет қоғози.
Ризограф усулда.

Times гарнитураси. Шартли босма табоғи 4.0. Адади 85
нусхада. Буюртма № 07
-
02

“IMPRESS MEDIA” МЧЖ босмахонасида чоп этилди. Манзил: Тошкент ш.,
Қушбеги кўчаси, 6 уй.64

Приложенные файлы

  • pdf 44131090
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий