— Борис Копривникар, министр государственного управления, Республика Словения. — Иван Косенков, руководитель проектов в области космоса, Фонд Сколково (Новый космос как феномен).


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.ʦ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̚ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚ ̸̵̡̨̡̛̛̭̥̖̭ ̵̨̨̛̯̖̦̣̜̐
̣̔́ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̶̴̨̨̛̬̜̏ ̡̨̨̡̛̛̦̥̾
ϭϴ͘ϰ͘ͲϮϬ͘ϰ͘ϮϬϭϴ ͕̐͘ ˁ̨̛̣̖̦̏́

ʺ̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌́ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́

ʺ̨̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏ ̸̡̨̨̡̨̨̛̦̥̖̭̾̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̛ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̛ ʿ̸̨̛̱̣̦̖̍ ̨̖̦̯̭̯̌̐̏ ͨˁʿʰˀʰ˃
ˁ̨̛̣̖̦̏́ͩ ̨̨̭̥̖̭̯̦̏ ̭ ʿ̨̨̨̭̣̭̯̥̽̏ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ̏ ˁ̨̛̛̣̖̦̏ ̛ ̨̡̛̛̛̬̭̭̜̭̥
̨̛̭̱̬̭̯̖̦̦̼̥̐̔̌̏ ̶̡̨̨̛̛̬̪̬̥̌́ ̨̪ ̸̡̨̡̛̛̭̥̖̭̥ ̵̨̨̛̯̖̦̣̥̐́ ͩˀʽˁʶʽˁʺʽˁͨ ̛ ͩʽˀʶʶͨ
;ʽ̛̻̖̦̖̦̦̍̔̌́ ̡̨̬̖̯̦̌Ͳ̸̡̨̡̛̭̥̖̭̌́ ̶̡̨̨̛̬̪̬̌́Ϳ ̛̪̬̣̹̯̐̌̌̀ ̭̏̌ ̛̪̬̦̯́̽ ̸̛̱̭̯̖̌ ̏
̨̨̥̖̙̱̦̬̦̥̔̌̔ ̨̛̛̛̥̖̬̪̬̯́ ͨʦ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̚ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚ ̸̵̡̨̡̛̛̭̥̖̭ ̵̨̨̛̯̖̦̣̜̐ ̣̔́
̛̛̬̯̌̏́̚ ̶̴̨̨̛̬̜̏ ̡̨̨̡̛̛̦̥͕̾ͨ ̡̨̨̨̯̬̖ ̱̖̯̍̔ ̵̨̨̛̪̬̯̔̽ ̭ ϭϴ ̨̪ ϮϬ ̪̬̖̣̌́ ̏ ˁ̨̛̛̣̖̦̏
;ʸ̣̦͕̀̍́̌ ʦ̛̯̦̖̌̽Ϳ͕ ̏ ̵̡̬̥̌̌ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̱̖̯̍̔ ̨̨̛̪̬̯̭̏̔̽́ ̨̣̹̍̽̌́ ̨̥̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌́
̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́ ͨʦ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̚ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚ ̸̵̡̨̡̛̛̭̥̖̭ ̵̨̨̛̯̖̦̣̜̐ ̣̔́ ̛̛̬̯̌̏́̚
̶̴̨̨̛̬̜̏ ̡̨̨̡̛̛̦̥̾ͨ ϭϵ ̪̬̖̣̌́ ϮϬϭϴ ̐͘ ̏ ˉ̖̦̯̬̖ ̸̵̡̨̡̛̛̭̥̖̭ ̵̨̨̛̯̖̦̣̜̐ ̛̥͘ ʧ̖̬̥̦̌̌
ʿ̸̨̨̡̛̯̦̌ ʻ̨̨̬̱̦̔̐̌ ̏ ʦ̛̯̦̖͕̌̽ ˁ̨̛̣̖̦̏́͘

ʪ̨̖̯̖̣̦̭̯́̽̽ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̸̵̡̨̡̛̛̭̥̖̭ ̵̨̨̛̯̖̦̣̜͕̐ ̨̛̪̖̬̙̖̥̔̔̏̌̌́ ̶̴̨̨̛̬̜̏ ̡̨̨̡̨̛̦̥̜͕̾
̨̛̛̪̬̦̭̯̏ ̨̭̜̏ ̡̣̏̌̔ ̏ ̡̨̭̖̯̬̦̼̖ ̨̡̛̛̛̪̣̯͕ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̛̦̜̯̌ ̨̯̖̯̼̏ ̦̌ ̨̺̖̭̯̖̦̦̼̖̍̏
̛̛̥̖̦̖̦͕́̚ ̴̴̡̨̛̖̯̦̾̏ ̨̨̭̪̭̭̯̱̖̯̍̏ ̨̬̱̥̦̥̱̌̚ ̨̬̭̯̱ ̛ ̡̨̡̨̨̨̨̛̦̱̬̖̦̯̭̪̭̦̭̯̍ ̨̨̣̣̦̜̐̍̌̽
̡̨̨̡̛̛̦̥̾ ̛ ̨̛̭̦̔̌̀̚ ̸̵̨̛̬̌̍ ̥̖̭̯͘ ʶ̴̶̨̛̦̖̬̖̦́ ̸̪̬̖̦̦̖̦̔̌̌̌̚ ̣̔́ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́ ̨̨̥̺̦̜
̡̨̛̭̭̯̖̥̼̾ ̣̔́ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̸̵̡̨̡̛̛̭̥̖̭ ̵̨̨̛̯̖̦̣̜͕̐ ̨̥̖̦̍̌ ̨̛̖̣̼̥̔̏ ̡̡̛̛̪̬̯̥̌̌ ̛
̛̛̬̭̹̬̖̦̌́ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚ ̣̔́ ̨̣̦̖̜̹̖̔̌̽̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ͨʻ̨̨̜̏ ̡̨̨̡̛̛̦̥̾ͨ ̛ ͩʻ̨̨̨̏̐
̡̨̨̭̥̭̌ͨ͘

ʿ̛̬̣̹̖̥̐̌̌ ʦ̭̌͊
ʯ̡̨̬̔̌̏ ʿ̸̨̡̛̹̖̏̌̏
ʺ̛̛̦̭̯̬ ̸̡̨̨̡̨̨̛̦̥̖̭̾̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̛
̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐


ʿ̨̬̬̥̥̐̌̌:

ˁ̬̖͕̔̌ ϭϴ ̪̬̖̣̌́ ϮϬϭϴ ͕̐͘ ʸ̣̦͕̀̍́̌ ̶̨̛̛̭̯̦̐̌ ', hŶŝŽŶ

ϭϴ͘ϬϬ ʹ ϮϬ͘ϬϬ ʿ̛̬̖̥ ̸̡̨̛̱̭̯̦̌̏ ̏ ʧ̨̨̣̱̥̍ ̨̭̣̦̖̌ ̶̨̛̛̭̯̦̼̐ ', hŶŝŽŶ͕ ʸ̣̦̀̍́̌ ̨̯
̛̛̥̖̦ ʿ̨̨̭̣̭̯̽̏̌ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ̏ ˁ̨̛̛̣̖̦̏͘

ʿ̦̖̣̦̌̽̌́ ̡̛̛̭̱̭̭̔́:
ͩʥ̱̱̺̖̖̔ ̡̨̨̭̥̭̌ͨ͘


ˋ̖̯̖̬͕̏̐ ϭϵ ̪̬̖̣̌́ ϮϬϭϴ ͕̐͘ ʦ̛̯̦̖͕̌̽ ˉ̖̦̯̬ ͨʻ̨̨̬̱̦̔̐ͩ

Ϭϵ͘ϯϬ ʹ ϭϬ͘ϬϬ ˀ̶̛̛̖̭̯̬̐̌́
ϭϬ͘ϬϬ ʹ ϭϬ͘ϭϱ ʿ̛̬̖̯̭̯̖̦̦̼̖̏̏ ̛̼̭̯̱̪̣̖̦̏́


ʯ̡̨̬̔̌̏ ʿ̸̨̡̛̹̖͕̏̌̏ ̛̛̥̦̭̯̬ ̸̡̨̨̡̨̨̛̦̥̖̭̾̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̛ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐
͕
ˀ̡̛̖̭̪̱̣̍̌ ˁ̨̛̣̖̦̏́

ʻ̴̡̨̨̛̛̬̏ ʻ̡̨̛̣̜̌ ʤ̸̨̛̦̯̣̖͕̌̽̏ ̛̛̥̦̭̯̬ ̛̭̏́̚ ̛ ̵̨̥̭̭̼̌̏
̶̡̨̡̛̛̥̥̱̦̜̌
͕
ˀ̨̡̛̭̭̜̭̌́ ˇ̶̛̖̖̬̔̌́


ʥ̨̛̬̭ ʶ̨̡̛̛̪̬̦̬͕̏̌ ̛̛̥̦̭̯̬ ̨̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̐̔̌̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́
͕
ˀ̡̛̖̭̪̱̣̍̌
ˁ̨̛̣̖̦̏́

ϭϬ͘ϭϱ ʹ ϭϭ͘ϭϱ ʿ̦̖̣̌̽ ζ ϭ: ͩ
ʪ̨̖̯̖̣̦̭̯́̽̽ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̡̨̨̭̥̭̌ ̏ ̛̥̖̦̺̖̥̭́̀́̚ ̛̥̬̖
ͨ

ʺ̨̨̖̬̯̬̔̌: ʪ̛̛̥̯̬̜ ʿ̨̜̭̦͕̌ ˀ̨̡̨̨̭̭̥̭


^ƚĞǀĞ ŽĐŚŝŶŐĞƌ ;ƵƌŽĐŽŶƐƵůƚͿ ̛̛̣ >ƵŝŐŝ ^ŬĂƚƚĞŝĂ ;WǁͿ ʹ ̡̨̨̛̦̭̣̯̦̌̐̏̌́
̡̨̛̥̪̦̌́ ;ƵƌŽĐŽŶƐƵůƚͬ'Ϳ ;ʽ̨̬̍̚ ̡̨̬̼̦̏ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚
̡̨̨̭̥̭̌Ϳ

ʰ̦̏̌ ʶ̨̡̨̭̖̦͕̏ ̡̨̨̛̬̱̯̖̣̏̔̽ ̨̡̨̪̬̖̯̏ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̡̨̨̭̥̭͕̌ ˇ̨̦̔
ˁ̡̨̡̨̨̣̏ ;
ʻ̨̼̜̏ ̡̨̨̭̥̭ ̡̡̌ ̴̨̖̦̥̖̦
Ϳ

ʪ̛̛̥̯̬̜ ʿ̨̜̭̦͕̌ ̡̨̛̬̖̯̬̔ ̨̡̨̛̭̭̣̖̯̖̣̭̔̏̌̽Ͳ̸̡̨̨̛̛̦̣̯̖̭̌̌̐ ̶̖̦̯̬̌
ˀ̨̡̨̨̭̭̥̭̌ ;ʿ̣̦̼̌ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̵̨̣̣̦̼̐̍̌̽ ̵̨̨̛̪̬̭̯̖̦̦̼̏̔̏̚ ̶̡̨̨̛̬̪̬̜̌

ʺ̵̛̛̣̌ ʰ̡̛̦̯̦͕̐̌ ̛̥̖̭̯̯̖̣̌̽̚ ̨̨̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̽̐ ̡̨̛̬̖̯̬̔̌ ̨̪ ̛̛̭̯̬̯̖͕̌̐
ˀ̡̨̖̯̦̌Ͳ̸̡̨̡̛̭̥̖̭̌́ ̶̡̨̨̛̬̪̬̌́ ͨˑ̛̦̖̬̐́ͩ ;
ˋ̸̨̡̛̖̣̖̖̭̜̏ ̴̡̨̯̬̌
̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̸̵̡̨̡̛̛̭̥̖̭ ̨̨̪̣̖̯̏Ϳ

EĂƚĂůŝĞ dŝŶũŽĚ͕ ^ ;
ʿ̣̦̼̌ ̦̌ ̛̣̙̜̹̖̖̍̌ ̛̛̣ ̸̨̨̭̬̖̦̖̭̬̦̖̔ ̱̱̺̖̖̍̔ ̭
̶̡̨̖̦̯̥̌ ̦̌ ̨̨̛̛̛̭̪̣̦̽̏̌̚ ̸̵̡̨̡̛̛̭̥̖̭ ̵̨̨̛̯̖̦̣̜̐
Ϳ

ˁ̛̦̌̍̌ ʶ̨̣̖̹͕̌ ʺˑˀ˃͕ ̔Ͳ̬ ʰ̦̏̌ ˁ̶̡̛̱̍ ʺʽʻˁ ;
ˁ̨̛̣̖̦̏́ ̏ ̵̡̬̥̌̌ ^ ̛
h Ͳ ̸̡̨̡̛̭̥̖̭̌́ ̨̣̭̯̍̌̽Ϳ

ϭϭ͘ϭϱ ʹ ϭϭ͘ϯϬ ʶ̴̨̖Ͳ̡̬̖̜̍͘

ϭϭ͘ϯϬ ʹ ϭϮ͘ϯϬ ʿ̦̖̣̌̽ ζ Ϯ:
ͩˉ̴̨̛̬̏̌́ ̡̨̨̡̛̦̥̾̌ ̛ ̡̨̨̭̥̭ͨ

ʺ̨̨̖̬̯̬̔̌: ʺ̬̦̌̽́ ˃̡̱̬͕ ʺ̨̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏ ̨̛̭̱̪̬̣̖̦̐̌̏́


ʫ̛̖̦̜̏̐ ʻ̨̖̭̯̖̬͕̏ ̛̥̖̭̯̯̖̣̌̽̚ ̨̨̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̽̐ ̡̨̛̬̖̯̬̔̌ ̏
ʶ̶̨̨̛̛̬̪̬̌ ͨˀ̨̡̛̛̭̭̜̭̖ ̸̡̨̡̛̛̭̥̖̭̖ ̛̭̭̯̖̥̼͕ͩ ̖̱̺̖̜̏̔
̶̨̨̛̦̦̣̦̜̌̌̽ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̨̪ ̸̡̨̡̛̛̭̥̖̭̥ ̶̡̛̛̪̪̣̥̌̌́

ʪ̛̛̥̯̬̜ ʺ̶̨̡̛̛̯̬̦̜͕̌ ̛̥̖̭̯̯̖̣̌̽̚ ̨̨̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̽̐ ̡̨̛̬̖̯̬̔̌ /^^͕
̡̨̬̱̪̦̖̜̹̖̐ ̨̡̨̨̛̬̭̭̜̭̐ ̨̨̛̛̪̬̯̖̣̏̔́̚ ̡̨̛̭̪̱̯̦̏

ˁ̬̾ DĂƌƚŝŶ ^ǁĞĞƚŝŶŐ͕ ^^d> ;ƚďĐͿ

ʦ̛̛̯̣̜̌ ˁ̴̨̨̦͕̌̏ ̛̥̖̭̯̯̖̣̌̽̚ ̨̨̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̽̐ ̡̨̛̬̖̯̬̔̌ ʧ̡̨̨̣̭̥̭̌̏̌
̛̛̛̣ͬ ʻ̡̨̛̣̜̌ ˁ̨̨̖̭̯̦͕̏̽́̏ ̡̨̨̛̬̱̯̖̣̏̔̽ ̴̨̨̛̬̥̣̖̦́ ̏ ͨʧ̨̪̬̥̌̚
̸̵̡̨̡̛̛̭̥̖̭ ̵̛̭̭̯̖̥̌ͩ

̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ ˃̨̥̙̌ ˀ̸̨̛͕̔ ˉ̖̦̯̬ ̨̭̖̬̹̖̦̭̯̏̏̌ ̨̪ ̡̦̱̖̌ ̛ ̵̨̨̛̯̖̦̣̥̐́
̡̨̨̭̥̭̌

̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ ʰ̨̡̯̚ ʶ̬̥̖̬̖̬͕̌̍̐ ^ŬLJůĂďƐ ;
dƌŝƐĂƚ
Ϳ

^ƚĞƉŚĞŶ ƌĞLJ͕ ^ ;
ʻ̨̨̛̭̯̏ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̨̪̬̬̥̥̐̌ 'ĂůŝůĞŽ ̛ ŽƉĞƌŶŝĐƵƐ
Ϳ

ϭϮ͘ϯϬ ʹ ϭϯ͘ϯϬ ʿ̦̖̣̌̽ ζ ϯ: ͩ
Ž̛̛̯̖̏̚ ̨̨̨̭̪̥̯̖̣̦̜̏̐̌̽ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̼̌ ̨̪
̶̨̛̛̦̦̥̏̌́ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̸̵̡̨̡̛̛̭̥̖̭ ̵̨̨̛̯̖̦̣̜̐
ͨ

ʺ̨̨̖̬̯̬̔̌: ̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ ʤ̦̬̖̔́ ʧ̶̨̨̥̍


ʪ̛̛̥̯̬̜ ʿ̨̜̭̦͕̌ ̡̨̛̬̖̯̬̔ ʰ̨̡̨̭̭̣̖̯̖̣̭̔̏̌̽Ͳ̸̡̨̨̛̛̦̣̯̖̭̌̌̐ ̶̖̦̯̬̌
ˀ̨̡̨̨̭̭̥̭̌ ;
ʽ̨̬̍̚ ̨̛̼̪̣̦̖̦̏́ ̵̨̨̪̔̔̌ ̡ ̨̡̯̬̼̯̼̥ ̶̨̛̛̦̦̥̏̌́ ̏
ˀ̨̛̛̭̭Ϳ

ʤ̡̣̖̭̖̜ ʥ̡̨̖̣͕́̏ ̶̛̖̏Ͳ̛̪̬̖̖̦̯̔̚ ˇ̨̦̔̌ ˁ̡̨̡̨̨̣̏

ʦ̛̣̖̦̯̦̌ ˄̨̬͕̏̌̏ ̨̡̛̭̖̯̦̏ ̨̨̖̦̖̬̣̦̐̌̽̐ ̡̨̛̬̖̯̬̔̌ /^W ;/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŽĨ ^ƉĂĐĞ ĐƚŝǀŝƚŝĞƐΖ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐͿ

ʧ̨̬̖̬̐ ʻ̨̡͕̏̌ ^D ;
,ŽƌŝnjŽŶ ϮϬϮϬ ̛ ZĂŶĚ ̨̪̬̬̥̥̐̌̌ ̨̡̛̪̖̬̙̔̔
Ϳ

&ƌĂŶŬ D͘ ^ĂůnjŐĞďĞƌ͕ EŝĞůƐ ůĚĞƌŝŶŐ ͕ ʶ̨̛̥̯̖̯ ̨̪ ̴̯̬̦̭̖̬̱̌ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̛
̛̦̖̭̍̚Ͳ̡̨̛̛̛̦̱̬̦̍̏̌̀ ;
^
Ϳ

ϭϯ͘ϯϬ ʹ ϭϰ͘ϯϬ ʿ̖̬̖̬̼̏ ̦̌ ̨̖̍̔

ϭϰ͘ϯϬ ʹ ϭϱ͘ϭϱ ʿ̦̖̣̌̽ ζ ϰ:
ͩʽ̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ ̣̔́ ̡̨̨̭̥̭̌ ̛ ̡̨̨̭̥̭ ̣̔́ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌́ͨ̚


ʺ̨̨̖̬̯̬̔̌: ʺ̡̨̛̣̖̦ ˁ̨̡̛̯̪̣̹̖̏ ʹ ʰ̛̦̭̯̯̱̯ ˀˁ ̨̪ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌̀̚


ʦ̛̣̭̣̌̔̌̏ ʰ̡̨̦̖̦͕̏̌ ̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̼̜̽ ̡̨̛̬̖̯̬̔ >ŽƌĞƚƚ ;
ˁ̨̛̦̖̔̌̚
̨̨̨̬̯̖̣̦̜̍̌̏̌̽̚ ̛̭̖̯ ̏ ̛̭̏́̚ ̭ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̖̥̔ ̨̛̱̣̖̦̦̭̯̔̌ ʯ̛̖̥̣Ϳ

KůŐĂ 'ĞƌƐŚĞŶnjŽŶ͕ ̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̼̜̽ ̡̨̛̬̖̯̬̔ ĂŶ^Ăƚ ZƵƐƐŝĂ ;
ʦ̼̭̹̌́
̡̨̹̣̌ ̨̪ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌̀ ̨̪̬̣̖̥̍ ̡̨̡̨̛̦̱̬̖̦̯̦̭̯Ϳ

ʦ̛̛̣̥̬̌̔ ˀ̸̡̨̖̦͕̌̔ ĂŶ^Ăƚ ZƵƐƐŝĂ ;
ʦ̼̭̹̌́ ̡̨̹̣̌ ̨̪ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌̀
̨̪̬̣̖̥̍ ̡̨̡̨̛̦̱̬̖̦̯̦̭̯Ϳ

'ĞƌƚƌƵĚ dĂůǀŝŬ͕ ^͕
;ʽ̨̬̍̚ ̨̨̨̬̯̖̣̦̜̍̌̏̌̽̚ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ ̏ W^Ͳ
̵̭̯̬̦̌̌Ϳ

ʺ̡̨̛̣̖̦ ˁ̨̡̛̯̪̣̹̖͕̏ Z^a͕ ;
ʿ̶̛̬̖̖̦̯̌́̚ ̵̨̡̛̼̭̏ ̨̛̛̭̯̙̖̦̜̔
̨̛̛̥̦̭̯̐̌̏̚ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̨̨̛̛̭̯̬̦̥̌Ϳ

ϭϱ͘ϭϱ ʹ ϭϱ͘ϯϬ ʶ̴̨̖Ͳ̡̬̖̜̍

ϭϱ͘ϯϬ ʹ ϭϲ͘ϰϱ ʿ̦̖̣̌̽ ζ ϱ: ͩ
ʿ̶̛̬̖̖̦̯̌́̚ ̵̵̨̨̛̬̹ ̡̡̛̪̬̯̌ ̨̡̨̭̣̖̦̭̜̏
̨̨̛̪̬̥̼̹̣̖̦̦̭̯ ̏ ^ ̛ ̵̨̡̛̛̬̭̭̜̭ ̵̵̨̨̛̬̹ ̡̡̛̪̬̯̌ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌
̸̡̨̡̨̛̭̥̖̭̜ ̨̨̛̪̬̥̼̹̣̖̦̦̭̯
ͨ

ʺ̨̨̖̬̯̬̔̌: ̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏̽ ͨˁʿʰˀʰ˃ ˁ̨̛̣̖̦̏́ͩͬʺˑˀ˃


ʺ̯̖̜̌ ʥ̶̛̣̙͕̌̌ ĂůŵĂƌ Ě͘Ž͘Ž͘ ;
ʿ̨̨̖̬̖̖̔̏ ̨̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̚ ̣̔́ ̸̛̱̣̱̹̖̦́
̛ ̛̛̬̭̹̬̖̦̌́ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚ ̸̡̨̡̨̨̛̭̥̖̭̐ ̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌́Ϳ

ʤ̦̬̖̜̔ ʽ̨̬̙̖̦͕ ʺ̡̨̬̌ ʻ̨̡͕̏̌ ĞǁĞƐŽĨƚ Ě͘Ž͘Ž͘

ʪ̱̹̦̌ ʽ̣̜͕̌ ʧ̨̬̖̬̐ ˀ̶̛̖͕́̏ ƵŽů Ě͘Ž͘Ž͘

ʧ̬̖̐̌ ʺ̸̡̛̛̛̣̦̭͕ ^ŝŶĞƌŐŝƐĞ Ě͘Ž͘Ž͕͘ ^ĞŶƚŝŶĞů ,Ƶď ;
ʺ̨̨̯̬ ̣̔́
̶̨̨̛̛̪̬̖̭̭̬̦̏̌́ ̵̡̨̛̭̪̱̯̦̼̏ ̨̛̛̬̙̖̦̜̍̌̚ ̏ ̨̡̣̖̍̌Ϳ

̔Ͳ̬ ˃̨̥̙̌ ˀ̨̨̡̛̯̦͕̏ ^ŬLJůĂďƐ Ě͘Ž͘Ž͘ ;
WŝĐŽ^ŬLJ ˑ̡̨̛̭̭̯̖̥̌
Ϳ

ʺ̨̛̬̭̣̌̏ ʿ̡̛̣̖̭͕̌̏ ŽƐLJůĂď Ě͘Ž͘Ž͘ ;
ˀ̛̛̯̖̌̏̚ ̸̡̨̡̨̛̭̥̖̭̜
̨̨̛̪̬̥̼̹̣̖̦̦̭̯Ϳ

ϭϲ͘ϰϱ ʹ ϭϳ͘ϬϬ ʯ̛̖̬̹̖̦̖̌̏ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦

ʿ̶̛̯̦͕́̌ ϮϬ ̪̬̖̣̌́ ϮϬϭϴ ̐͘ ʹ ʸ̣̦͕̀̍́̌ ̶̨̛̛̭̯̦̐̌ ', hŶŝŽŶ

ϭϯ͘ϬϬ ʹ ϭϲ͘ϬϬ ˁ̨̡̨̣̖̦̭̏ ʹ ̨̡̛̛̬̭̭̜̭̜ ̨̨̖̣̜̔̏ ̴̨̬̱̥͕ ̨̨̛̬̦̦̦̼̜̐̌̏̌̚ ʤ̨̖̦̭̯̥̐̏
ͨˁʿʰˀʰ˃ ˁ̨̛̣̖̦̏́ͩ ̛ ̶̡̨̨̛̬̪̬̖̜̌ ͨˀʽˁʶʽˁʺʽˁ͕ͩ ̶̨̛̛̭̯̦̐̌ ', hŶŝŽŶ͕
ʧ̨̨̣̱̜̍ ̨̭̣̦̌
ϭϯ͘ϬϬ ʹ ϭϰ͘ϯϬ ʿ̶̛̬̖̖̦̯̌́̚ ̵̨̡̛̭̣̖̦̭̏ ̛ ̵̨̡̛̛̬̭̭̜̭ ̡̨̛̥̪̦̜̌ ;ϴϬ ̸̡̨̛̱̭̯̦̌̏Ϳ
ϭϰ͘ϯϬ ʹ ϭϱ͘ϬϬ ʶ̴̨̖Ͳ̡̬̖̜̍ ̛ ̨̨̪̖̬̖̬̼̐̏ ̦̌ ̵̨̦̐̌
ϭϱ͘ϬϬ ʹ ϭϲ͘ϬϬ ʽ̨̛̬̦̦̦̼̖̐̌̏̌̚ ϮͲ̨̨̪̖̬̖̬̼̐̏


ʪ̨̨̬̍ ̨̨̪̙̣̯̌̏̌̽͊

˄̸̛̭̯̖̌ ̨̖̭̪̣̯̦̖̍̌͊

ʯ̡̛̌́̏ ̦̪̬̣̯̌̌̏́̽ ̦̖ ̨̪̦̖̖̔̚ ϵ ̪̬̖̣̌́ ϮϬϭϴ ̐͘ ̨̪ ̡̨̨̣̖̯̬̦̦̥̱̾
̬̖̭̱̌̔
ƚĂŶũĂ͘ĚƌŽďŶŝĐΛƐƉŝƌŝƚƐůŽǀĞŶŝĂ͘Ɛŝ

ʪ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̽ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌: ̐Ͳ̙̌ ˃̦̌́ ʪ̸̨̛̬̦͕̍ ˁ̡̨̖̯̬ ̨̛̛̪̬̙̖̦̔̏́ ̶̶̨̛̛̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̌̌̌̚
;̯̖̣͘ Ϭϭ ϱϴϵ ϭϴ ϵϰͿ͘


̨̡̛̛̭̯̐̌ ̛ ̵̸̡̛̛̯̖̦̖̭̖ ̨̨̨̛̪̬̦̭̯̔̍ ̨̪ ̸̖̯̖̬̱͕̏̐ ϭϵ͘ ϰ͘ ϮϬϭϴ:

ʽ̨̛̬̦̦̐̌̏̌̚ ̨̯̱̭̦̼̜̌̏̍ ̴̯̬̦̭̖̬̌ ̛̚ ʸ̣̦̼̀̍́ ̏ ʦ̛̯̦̖̌̽ ̛ ̨̨̬̯̦̍̌ ̨̪ ̭̣̖̱̺̖̥̱̔̀
̛̛̬̭̪̭̦̌̌̀:

ʦ̼̖̔̚ ̛̚ ʸ̣̦̼̀̍́

̏

Ϭ
ϴ͘ϬϬ
̨̯ ̶̨̛̛̭̯̦̼̐
', hŶŝŽŶ͕
ʸ̣̦̀̍́̌

ʽ̯̻̖̔̚ ̛̚ ʦ̛̛̯̦̌̽́

̏

ϭϴ͘ϬϬ

̨̯ ʻ̨̨̬̱̦̔̐ ̶̖̦̯̬̌
͕
ʦ̛̯̦̖̌̽


ʶ̴̶̨̛̦̖̬̖̦́ ̱̖̯̍̔ ̵̨̨̛̪̬̯̔̽ ̦̌ ̨̡̨̭̣̖̦̭̥͕̏ ̡̨̬̱̭̭̥ ̛ ̡̨̛̦̣̜̭̥̌̐ ̵̡̼́̌̚͘ ʿ̨̖̬̖̼̏̔
̸̨̖̭̪̖̖̦̼̍͘


ʦ̸̨̼̭̯̦̼̜̌̏ ̣̌̚ ̏ ʦ̛̯̦̖̌̽:

˄̸̛̭̯̱̺̖̌̏̀ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̛ ̸̛̱̬̖̙̖̦̔́ ̛̪̬̣̹̯̭̐̌̌̀́ ̡ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ̸̵̨̼̭̯̦̼̏̌̏ ̨̭̯̖̦̔̏ ̣̔́
̶̛̛̪̬̖̖̦̯̌̚ ̨̡̨̪̬̱̯͕̔̏ ̨̨̨̛̪̬̯̯̪̏ ̛ ̵̨̖̣̼̔̏ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚ ̏ ̴̶̡̨̦̖̬̖̦Ͳ̣̖̌̚ ʻ̨̨̬̱̦̔̐
̶̖̦̯̬̌͘

ʫ̛̭̣ ̼̏ ̵̨̛̯̯̖ ̛̼̭̯̯̏̌̏̽ ̨̭̏̀ ̶̨̡̛̪̬̱͕̔̀ ̨̨̛̭̺̯̖̍ ̨̍ ̨̯̥̾ ̏ ʻ̨̨̬̱̦̔̐ ̶̖̦̯̬ ̦̖ ̨̪̦̖̖̔̚ ϳ
̦̖̜̔ ̨̔ ̸̦̣̌̌̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ ̨̪ ̛̭̣̖̱̺̥̔̀ ̡̨̡̦̯̯̥̌̌:
ŝŶĨŽΛŶŽŽƌĚƵŶŐĐĞŶƚĞƌ͘Ɛŝ
̛̛̣ нϯϴϲ ϰϬ
ϰϬϬ ϬϱϮ ;̐Ͳ̙̌ ʤ̦̬̖̔́ ʺ̡̣̬̌̌ͿПриложенные файлы

  • pdf 43252877
    Размер файла: 694 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий