Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Абдулхаев Хуршед Гафурович.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ
ВА
ҚИШЛОҚ

ХЎЖАЛИГИНИ

МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ
МУҲАНДИСЛАРИ
ИНСТИТУТИ

ҲУЗУРИДАГИ

ИЛМИЙ ДАРАЖА
ЛАР

БЕРУВЧИ

DSc.27
.0
6
.201
7
.Т.
1
0.01

РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГА
Ш

ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ
ВА
ҚИШЛОҚ

ХЎЖАЛИГИНИ

МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ
МУҲАНДИСЛАРИ
ИНСТИТУТИ

ҚОШИДАГИ

ҚИШЛОҚ

ХЎЖАЛИ
ГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ ВА
ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ ИЛМИЙ
-
ТАДҚИҚОТ

ИНСТИТУТИ

АБДУЛХАЕВ
ХУРШЕД ҒАФУРОВИЧ

ПУШТАЛАРГА ИШЛОВ БЕР
УВЧИ
ҚУРИЛМА

ПАРАМЕТРЛАРИНИ АСОСЛ
АШ

05.07.01


Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва

мелиорация ишларини механизациялаш


ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИ
ЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ 
P
h
D
)

ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕ
ФЕРАТИ

ТОШКЕНТ


201
8

2


УЎ
К

631.319.06 (043.2)Техника фанлари бўйича фалсафа доктори Ph

диссертацияси автореферати мундарижаси

Оглавление автореферата диссертации доктора

философии 
Ph по техническим наукам

Contents of dissertation abstract of doctor of

philosophy (PhD) on technical sciences
Абдулхаев Хуршед Ғафурович

Пушталарга ишлов берувчи қурилма параметрларини асослаш . . . . . . . . . . .

.


3


Абдулхаев Хуршед Гафур
ович

Обоснование параметров орудия для обработки гребней

. . . . . . . . . . . . . . . .
.


19

Abdulkhaev Khurshed Gafurovich

Justification

.

.

. .
. .


3
5

Эълон қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List of published works. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .39


3


ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ
ВА
ҚИШЛОҚ

ХЎЖАЛИГИНИ

МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ
МУҲАНДИСЛАРИ
ИНСТИТУТИ

ҲУЗУРИДАГИ

И
ЛМИЙ ДАРАЖА
ЛАР

БЕРУВЧИ

DSc.27
.0
6
.201
7
.Т.
1
0.01

РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГА
Ш

ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ
ВА
ҚИШЛОҚ

ХЎЖАЛИГИНИ

МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ
МУҲАНДИСЛАРИ
ИНСТИТУТИ

ҚОШИДАГИ

ҚИШЛОҚ

ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ ВА
ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ ИЛМИЙ
-
ТАДҚИҚОТ

ИНСТИТУТИ

АБДУЛХАЕВ
ХУРШЕД ҒАФУРОВИ
Ч

ПУШТАЛАРГА ИШЛОВ БЕР
УВЧИ
ҚУРИЛМА

ПАРАМЕТРЛАРИНИ АСОСЛ
АШ

05.07.01


Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва

мелиорация ишларини механизациялаш


ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИ
ЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ 
P
h
D
)

ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕ
ФЕРАТИ

ТОШКЕНТ


201
8

4


Техника фанлари бўйича ф
алсафа доктори Ph
D
 диссертацияси мавзуси
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация
комиссиясида В07.
2
.PhD/T
209

рақам билан рўйхатга олинган.


Диссертация
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механи
зациялаш
муҳандислари институти қошидаги
Қишлоқ

хўжалигини механизациялаш ва
электрлаштириш илмий
-
тадқиқот институтида бажарилган.


Диссертация автореферати уч тилда ўзбек, рус, инглиз резюме Илмий кенгаш

веб
-
саҳифаси www.
tiiame.uz

ва ZioNt Ахборо
т таълим порталида

(
www.ziyonet.uz
)

жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:

Тўхтақўзиев Абдусалим


техника фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар
:

Эргашев Исмоил Т
а
шкентович


техника фанлари доктори, профессор


Худоёр
ов Анваржон Назиржонович


техника фанлари номзоди
, доцентЕтакчи ташкилот
:


BMKB
-
Agromash
 АЖ


Диссертация ҳимояси Тошкент ирригация
ва
қишлоқ

хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти ҳузуридаги Sc.7.06.07.Т.0.0 рақамли илмий кенгашнинг

201
8

йил 

6апрел

соат 4
00

даги мажлисида бўлиб ўтади Манзил: 00000,

Тошкент, Қори Ниёзий кўчаси
,

39
-
уй. Тел.: 
+
99871) 237
-
09
-
45
,
факс
:
(
+
99871)

237
-
38
-
79
,

e
-
mail:
[email protected]
.uz
)
.

Диссертация билан Тошкент ир
ригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти Ахборот
-
ресурс марказида танишиш мумкин 
15

-

рақами

билан
рўйхатга

олинган. Манзил: 00000, Тошкент, Қори Ниёзий кўчаси
, 39
-
уй
.

Тел.: 
+
99871)237
-
09
-
45
,
факс
:
(
+
99871)

237
-
46
-
68
,
e
-
mail:
[email protected]
.uz

Диссертация автореферати 0
8

йил 

23март


куни тарқатилди.

(201
8

йил
14

март
даги
№ 5
рақамли реестр баённомаси.Б.С. Мирзаев

Илмий
даража
лар

берувчи

илмий кенгаш

раиси, т.ф.д.,
профессор в.б.

Б
.
М
.
Худаяров

Илмий даражалар берувчи илмий

кенгаш

илмий
котиби, т.ф.
д
.,
доцент

А.А. Ахметов

Илмий даражалар берувчи илмий

кенгаш

қошидаги

илмий семинар

раиси,

т.ф.д., к.и.х.

5


КИРИШ
(
фалсафа доктори

(
P
h
D
)

диссертацияси аннотацияси
)

Диссертация мавзусини
нг долзарблиги ва зарурати.
Бугунги кунда
жаҳонда ҳар йили қарийб 900 млн. гектар майдонда пахта ва бошқа қишлоқ
хўжалик экинлари
ни

етиштиришда юқори ҳосил олиш учун тупроқнинг
унумдорлигини сақлаган ҳолда ерларга ишлов беришнинг илғор
технологиялари ва за
монавий техника воситаларини қўллаш етакчи ўринни
эгаллайди. Қишлоқ хўжалик экинларини пушталарда етиштириш усули жаҳон
амалиётида кенг тарқалган бўлиб, улар йилига ўртача 0 млн. гектар майдонни
ташкил этишини ҳисобга олсак
1
, иш сифати ва унуми юқори ҳ
амда энергия
-
ресурстежамкор пушталарга ишлов берувчи машина ва қурилмаларни ишлаб
чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жаҳонда пушта олинган далаларни экишга тайёрлашнинг
ресурстежамкор технологиялари ва уларни амалга оширадиган техника
воситаларининг янг
и илмий
-
техникавий асосларини ишлаб чиқишга
йўналтирилган илмий
-
тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бу йўналишда
пушталарга ишлов берувчи қурилманинг конструктив схемасини ишлаб чиқиш
ва технологик иш жараёнини асослаш, ишчи қисмларнинг тупроқ билан ўзаро
таъ
сирлашиш

жараёнларида
ресурстежамкорликни таъминлаш

бўйича
мақсадли илмий изланишларни амалга ошириш
муҳим
аҳамият касб этмоқда
.

Республикамиз
қишлоқ

хўжалиги ишлаб чиқаришида меҳнат ва энергия
сарфини камайтириш, ресурсларни тежаш, қишлоқ хўжалик экинлари
ни илғор
технологиялар асосида етиштириш ва юқори унумли қишлоқ хўжалик
машиналарини
и
ш
лаб чиқиш

юзасидан кенг қамровли чора
-
тадбирлар амалга
оширилмоқда. Бу
бора
да
, жумладан пушталарни экишга тайёрлашда кам
энергия сарфлаб, барча технологик жараёнларни си
фатли
бажарилишини
таъминлайдиган техника воситаларини
ишлаб чиқишга алоҳида эътибор
қаратилмоқда.
Ушбу йўналишда
пушталарнинг бутун профили бўйича бегона
ўтларни йўқотилиши, ундаги намни сақланиши
ни

таъминлайдиган майин
қатлам ҳосил қиладиган техника восит
аларини ишлаб чиқиш зарур
ҳисобланмоқда
.

2017
-
0 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан ...
030 йилга
қадар ялпи ички маҳсулот ҳажмини икки баробардан зиёд кўпайтириш, ...
2017
-
00 йилларга мўлж
алланган экин майдонларини оптималлаштириш, ер ва сув
ресурсларидан оқилона фойдаланиш, замонавий интенсив агротехнологияларни
жорий этиш
2

вазифалари белгилаб берилган. Ушбу вазифа
лар
ни бажаришда,
жумладан пушталарга
сифатли ишлов бер
адиган
машина
ва
қури
лма
ларни
техник ва технологик жиҳатдан модернизациялаш ҳисобига
техник
экинлардан
юқори ҳосил олиш ва у
лар
ни
нг

таннархини пасайтириш муҳим
масалалар
дан

бири
ҳисобланади
.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07 йил 7 февралдаги

ПФ
-
4947
-
сон Ўзбекистон Р
еспубликасини янада ривожлантириш бўйича1
http://www.nrcs.usda.gov
,
http://cropwatch.unl.edu/tillage/ridge

2
Ўзбекистон Р
еспубликаси Президентининг 07 йил 7 февралдаги ПФ
-
4947
-
сон Ўзбекистон

Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида ги Фармони

6


Ҳаракатлар

стратегияси тўғрисидаги
Фармони
, 06 йил 3 декабрдаги

ПҚ
-
2694
-
сон


2
016
-
2020

йиллар

даврида

қ
ишло
қ

хўжалигини

янада

исло
ҳ

қ
илиш ва ри
вожлантириш чора
-
тадбирлари тў
ғ
рисида
ги, 07 йил


7 июлдаги ПҚ
-
3117
-
сон Қишлоқ хўжалигида машинасозлик соҳаси илмий
-
техникавий базасини янада ривожлантириш чора
-
тадбирлари тўғрисидаги
қарорлари,
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 0 йил

1
4
июлдаги 5
-
сон 0
-
06 йилларда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини
янада модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш
дастури амалга оширилишини таъминлаш чора
-
тадбирлари тўғрисида қарори
ҳамда

мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёри
й
-
хуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти
муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши
-
нинг асосий устувор йўналишларига мослиги.
Мазкур

тадқиқот

республика
фан ва т
ехнологиялар ривожланишининг II. 
Энергетика, энергия ва
ресурстежамкорлик устувор йўналиши доирасида бажарилган
.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.

Дунё амалиётида п
ушталарга
ишлов бериш жараёнлари самарадорлигини ошириш учун турли ишчи қисмлар
ва қурил
малар ишлаб чиқилган.
У
лар

конструкторлик бюроларига янги
машиналар
ни

яратиш учун тавсия этилган.

Пушталарга ишлов берувчи ишчи қисмлар ва қурилмаларни яратиш,
уларнинг технологик иш жараёнлари ва параметрларини асослаш ҳамда
такомиллаштириш бўйича тадқиқо
тлар
W.Thoms АҚШ,
H.Hosokawa,
K.dchi, K.Itoh, M.Mtsuzki Япония,
C.hmt, O.Ismil Туркия,
R.Bik, F.Vučk Словения,

В.И.Виноградов, В.М.Запевалов,
В.В.Хаданович, К.А.Пшеченков, А.Н.Маку
ш
енко,

И.П.Шостаковский,
А.В.Зуев,
В.Н.Овсюков
,
В.М.Ку
дрявцев,
Г.А.Логинов,

В.П.Первушин,
М.З.Салимзянов, И.Ш.Фатихов, Ф.М.Абдуллин,
Н.Г.Касимов,
А.А.Гаффаров,
М.С.Чекусов Россия Федерацияси, И.З.Ган
-
Ловкис Белорус Республикаси,
Г.М.Рудаков, Е.И.Пономарев, С.Г.Цай, А.Қорахонов,

Н.Юнусов, А.Б.Тукубаев
Ўзбе
кистон Республикаси
ва бошқалар томонидан
олиб борилган. Бу
тадқиқотлар натижасида яратилган машина ва қурилмалар қишлоқ хўжалиги
соҳасида қўлланилмоқда ва бу йўналишда маълум даражада ижобий
натижаларга эришилган.

Уларда пушталарга ишлов бериш технология
лари ва техника воситалари
ҳамда

улар
нинг

ишчи қисмларини такомиллаштириш
бўйича
тадқиқотлар олиб
борилган. Аммо мазкур тадқиқотларда пушталарга экиш олдидан уларнинг
бутун профили бўйича тўлиқ ишлов бер
адиган
қурилма

ишлаб чиқиш ва унинг
ишчи қисмларини ка
м энергия сарфлаган ҳолда юқори иш сифатини
таъминловчи параметрларини асослаш масалалари етарли даражада
ўрганилмаган.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмий
-
тадқиқот муассасасининг илмий
-
тадқиқот ишлари режаси билан
боғлиқлиги.
Диссертаци
я тадқиқоти Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва
7


электрлаштириш илмий
-
тадқиқот институти илмий
-
тадқиқот ишлари
режасининг ҚХА
-
3
-
0 Дисксимон ва ротацион иш органлари асосида
тежамкор, иш унуми ва сифати юқори тупроққа ишлов бериш машиналарини
яратиш 0
2
-
04 лойиҳаси доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади
пушталарни сифатли юмшатиш

ва
бегона
ўтларни йўқотиш ҳамда уларнинг юзасида майин қатлам ҳосил қилиш учун
энергия ва ресурстежамкор қурилма ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:

пушталар
га ишлов бер
увчи мавжуд техника воситалари конструкциялари
ва т
е
хнологи
к иш жараёнларининг афзалликлари асосида маҳаллий тупроқ
-
иқлим шароит
г
а
мос
пушталарга тўлиқ ишлов берувчи қурилмага қўйиладиган
талабларни ишлаб чиқиш;

пушталарга тўлиқ ишлов берувчи қ
урилманинг конструктив схемасини
ишлаб чиқиш;

пушталарга тўлиқ ишлов бер
увчи қурилма
ишчи қисмларининг

тупроқни
майин

юмшатилиши ва
бегона ўтлар йўқотилиши
ни
таъминлайдиган
параметрларини асослаш;

ишлаб чиқилган қурилма дала синовлари натижаларини
нг

агроте
хника
талабларига мослигини баҳолаш;

пушталарга ишлов берувчи қурилманинг энергетик
кўрсаткичи
ни
аниқлаш
.

Тадқиқот объекти
сифатида кузда олинган пушталар, улар тупроғининг
физик
-
механик хоссалари, пушталарга ишлов берувчи қурилма ва унинг ишчи
қисмлари ол
инган.

Тадқиқотнинг предмети

пушталарга тўлиқ ишлов берувчи қурилма
ишчи қисмларининг тупроқ билан ўзаро таъсирлашиш жараёнлари ва уларни
ифодаловчи аналитик боғланишлар, қурилма
агротехник ва энергетик иш
кўрсаткичларини у ишчи қисмларининг параметрлари в
а агрегат ҳаракат
тезлигига боғлиқ равишда ўзгариш қонуниятлари
дан
и
борат
.

Тадқиқот усуллари.

Тадқиқот жараён
ида назарий механика,
деҳқончилик механикаси, математик статистиканинг қонун ва қоидалари,
экспериментларни математик режалаштириш
ва
тензометрия у
суллари
ҳамд
а
мавжуд меъёрий ҳужжатларда 
ТSt 63.04.00,

TSt 63.03
.
2001,

РД Уз 63.03
-
98)
белгиланган усуллардан
фойдаланилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги

қуйидагилардан иборат
:

пушталарга тўлиқ ишлов берувчи қурилманинг конструктив схемаси
ишлаб чиқилган

ва технологик иш жараёни асосланган;

пушталар ёнбағирларида бегона ўтларни йўқотилиши
в
а тупроқнинг
сифатли юмшатилишини таъминловчи ротацион юмшаткич конструкцияси
ишлаб чиқилган;

қурилманинг

искан
асимон юмшаткичи билан
эгатлар тубига, ротацион
юмшаткичи

билан
пушталарнинг
ёнбағирларига ҳамда тишли юмшаткичи
билан
уларнинг
тепасига ишлов бериш жараёнларини ифодаловчи аналитик
боғланишлар асосида уларнинг мақбул параметрлари аниқланган;

8


пушталар тепасига ишлов бериш чуқурлигини
нг

барқарорлиги
тишли
юмшатки
ч параллелограмм механизм
ини
нг

тортқилари ҳолат
ига боғлиқлиги
асос
ланган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари
қуйидагилардан

иборат:

пушталарга тўлиқ ишлов берувчи қурилма ишлаб чиқилган ва
параметрлари асосланган;

ишлаб чиқилган қурилма ишчи қисмларининг мақбу
л параметрларида
кузда олинган пушталарни баҳорда чигит экишга тайёрлаш учун энергия ва
ресурс

сарфлари
к
амайи
ши аниқланган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги.
Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги изланишларнинг замонавий услуб ва ўлчаш воситалардан
фойд
аланган ҳолда ўтказилганлиги, назарий ва экспериментал тадқиқотларнинг
ўзаро адекватлиги, пушталарга
тўлиқ
ишлов берувчи қурилма дала
синовларининг ижобий натижалари ва амалиётга жорий этилганлиги

билан
изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий а
ҳамияти
.

Тадқиқот
натижаларнинг илмий аҳамияти пушталарга экиш олдидан уларнинг бутун
профили бўйича тўлиқ ишлов берувчи қурилма ишлаб чиқилганлиги, ишчи
қисмлари сифат ва энергетик кўрсаткичларини уларнинг параметрларига
боғлиқлигини ифодаловчи боғланиш
ҳамда

регрессия тенгламалари
олинганлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот
натижаларнинг амалий аҳамияти ишлаб чиқилган қурилма
билан пушталар олинган далаларга экишдан олдин ишлов берилганда
пушталарга агротехника талаблари даражасида сифатли ишлов берилиши,
ён
илғи
-
мойлаш материаллари, меҳнат сарфи ва фойдаланиш харажатларини
камайтириш ва иш унумини оширишга эришилганлигидан иборат.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши
. Пушталарга тўлиқ
ишлов берувчи қурилма ишлаб чиқиш ва
унинг
ишчи қисмлари
параметрларини а
сослаш бўйича олинган натижалар асосида:

пушталарнинг бутун профили бўйича ишлов берувчи қурилма
га
Ўзбекистон Республикаси

Интеллектуал мулк агентлигининг фойдали моделга
патенти олинган Пушта ва жўякларга ишлов бериш учун қурилма,

№ FP 00753
-
0 й.
.
Натижа
да пушталарга тўлиқ ишлов берувчи

қурилманинг

конструктив схемаси
ни

ишлаб чиқи
ш имкони яратилган
;

пушталар ёнбағирлари ўлчамларига мос планкали конуссимон
ғалтакмолалардан

ташкил топган ротацион юмшаткичга
Ўзбекистон
Республикаси Интеллектуал мулк
агентлигининг фойдали моделга патенти
олинган
(
Ротацион юмшаткич, № FP 00888
-
04 й.
. Натижада бегона
ўтларни
тўлиқ
йўқоти
ли
ш
и
, майин тупроқли қатлам ҳосил қили
ниши ва

ун
даги
намни сақла
ни
ш
и
ни
таъминлаш
имкони

яратил
ган;

пушталарга ишлов бериш технологи
к жараёнлари бажарилишининг
сифат кўрсаткичларини баҳолашга
дастлабки талаб
лар ва
қ
урилма
конструкциясини лойиҳалашга
техник топшириқ ишлаб чиқилган

(
Ўзбекистон
Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 07 йил  ноябрдаги
9


02/23
-
595
-
сон

маълумотн
омаси
)
. Натижада
ишчи қисм турлари ва уларни
рамада жойлаштириш схема
с
и

асосла
ни
б,

қурилма конструкцияси
ни

ишлаб
чиқи
ш имкони ярати
л
ган
;

пушталарга ишлов бериш учун ишлаб чиқилган қурилма

Ўзбекистон
Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги
вазирлиги
тасарруфида
ги

фермер
хўжаликларида
, жумладан

Тошкент вилояти Қуйи
ч
ирчиқ тумани, Наманган
вилояти Поп ва Уйчи туманлари фермер хўжаликларида жорий этилган
Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 07 йил

 ноябрдаги 0/3
-
595
-
сон маълумотномаси
. Натижада пушталарга ишлов
беришда ёнилғи сарфи ,57 мартага ва фойдаланиш
даги

харажатлар

40,8 фоизга камай
ган
.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси.
Тадқиқот натижалари,
жумладан  та халқаро ва  та республика илмий
-
амалий анжуманларида
муҳокамадан ўт
казилган. Ишланма 05 йилда VIII Республика инновацион
ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар ярмаркасида намойиш этилган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги.
Диссертация мавзуси
бўйича жами

 та илмий иш чоп этилган, шулардан, Ўзбекистон Республикас
и
Олий Аттестация комиссиясининг фалсафа доктори Ph диссертациялари
асосий илмий натижаларни чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та
мақола, жумладан, 5 таси республика ва  таси хорижий журналларда нашр
этилган ҳамда Ўзбекистон Республикаси Интелл
ектуал мулк агентлигининг

 та фойдали моделга патентлари олинган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми
. Диссертация таркиби кириш,
тўртта боб, умумий хулосалар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва
иловалардан иборат. Диссертациянинг ҳажми 5 бетни ташкил э
тган.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОС
ИЙ МАЗМУНИ

Кириш
қисмида

ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарур
а
ти
асосланган, тадқиқот мақсади ва вазифалари, объекти ва предметлари
тавсифланган, республика фан ва технология
лар
и тараққиётининг устувор
йўналишларига мо
слиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий
натижалари баён этилган, олинган натижаларнинг назарий ва амалий аҳамияти
очиб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий
этил
ганлиги,
ишнинг апробация натижалари, эълон қилинган ишлар ва дисс
ертациянинг
тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.

Диссертациянинг

Пушталарга ишлов беришнинг

ҳозирги

аҳволи
ва
тадқиқот масалалари


деб номланган биринчи бобида

ғўза
ни пушталарда
етиштиришнинг афзалликлари,
Республикамиз
да пушталарга
экиш олдидан
ишлов

беришнинг
ҳозирги

ҳолати, дунё миқёсида пушта

олинган дала
ларнинг
экишга тайёрлаш технологиялари ва уларни амалга оширадиган техника
воситалари
,

у
ларни ишлаб чиқиш бўйича олиб борилган илмий
-
тадқиқот
ишлари таҳлил этилган
,
пушталарга ишлов берувчи қурилма
га қўйиладиган
агротехника талаблари

ишлаб чиқилган

ҳамда

тадқиқотнинг мақсад ва

вазифалари шакллантирилган.

10


Ҳозирги

пайтда чигит экишдан олдин пушталарга ишлов бериш чопиқ
тракторларига ўрнатилган осма тишли тирмалар воситасида амалга ошириб
келинмоқда. А
ммо улар пушталарга уларнинг бутун профили бўйича тўлиқ
ишлов бер
илишини таъмин
л
а
майди. Натижада, пушталарнинг ёнбағирлари ва
эгатларида тупроқдаги намнинг сақланишини таъминловчи майин қатлам ҳосил
бўлмайди ва униб чиқаётган бегона ўтлар тўлиқ йўқотилмайд
и. Бу эса
пушталарни бегона ўтлар босиб кетиши ҳамда тупроқдаги намнинг
йўқотилишига олиб келади. Бундан ташқари тишли тирмаларни қўллаш пушта
профилининг қисман бузилиши, айниқса баландлигининг сезиларли даражада
камайишига олиб келади. Бу чигитнинг бир т
екис униб чиқишига, ғўза
ниҳолларининг ривожланишига ва пахта ҳосилдорлигига путур етказади.

Ўтказилган таҳлиллар
ни кўрсатишича,

пушталарга ишлов беришда
тупроқнинг уваланиш даражасини ошириш, бегона ўтларни йўқотиш ҳамда
ёнилғи сарфи, меҳнат ва бошқа хара
жатларни камайтириш
учун
пушталарга
уларнинг бутун профили бўйича, яъни эгатлари туби,

ёнбағирлари ва
тепаларига ишлов берилишини

таъминловчи қурилмани қўллаб эришиш
мумкин.

Диссертациянинг

Пушталарга ишлов берувчи
қурил
ма
ишлаб
чиқиш ва унинг иш
чи

қисм
ла
ри параметрларини
асослаш

деб номланган
икк
инчи бобида

пушталарга ишлов берувчи қурилма конструктив схемасини
ишлаб чиқиш ва унинг

ишчи қисм
лари

параметрларини асослашга доир
назарий
тадқиқотлар натижалари келтирилган.

Ўтказилган
илмий
-
тадқиқот ишлари
нинг

таҳлили
ва олиб борилган
изланишлар асосида
Ўзбекистон Республикасининг № FP

00753

ва

№ FP 00
888

рақамли
фойдали моделларга

патентлари билан ҳимояланган
пушталарга
уларнинг бутун профили бўйича
тўлиқ
ишлов берувчи
қурил
ма
нинг конструктив
схемаси ишлаб чи
қилди
.

Қурилма

рама ва
пушталарнинг эгатлари
га
8
-
0 см чуқурликда
ишлов берувчи

исканасимон
юмшаткич
, ёнбағирлари ва тепаларига
4
-
6 см чуқурликда
ишлов берувчи
ротацион ва тишли юмшаткичлар
дан

ташкил

топган

(
1
-
расм.

Ишлаб чиқилган қурилманинг исканасимон
юмшаткичлари рамага
маҳкам қўзғалмас

ўрнатилган
, ротацион ва тишли юмшаткичлари эса мос
равишда тортқи ва параллелограмм механизм воситасида шарнирли уланган.

Ўтказилган назарий тадқиқотларимиз тупроқни кам энергия сарфлаган
ҳолда

талаб даражасида сифатл
и юмшатилиши ҳамда юмшатилган қатлам
тубида деворлари зичланган эгат ҳосил бўлмаслигини таъминлаш учун
исканасимон юмшаткичнинг тупроққа кириш бурчаги 
β
)
2
4
-
2
6

оралиғида
,

эни

(
b
)

камида
5
1
мм

ва

ишчи сиртининг узунлиги
(
l
ю
)
эса камида
10
4

мм

бўлиши
лозимл
игини кўрсатди
.

Қурилм
анинг ротацион юмшаткичи 
2
-
расм чап ва ўнг планкали
конуссимон ғалтакмолалар кейинги

ўринларда
ғалтакмолалар
, улар
ўрнатиладиган ўқлар,
ғалтакмолаларнинг

катта ва кичик диаметрли асослари
дисклари

ҳамда

планка
лардан ташкил топга
н бўлиб,
иш жараёнида қўшни
пушталар ёнбағирларига ишлов бериш учун хизмат қилади
.

111
-
рама; 
-
осиш қурилмаси; 3
-
исканасимон
юмшаткич; 4
-
тортқи; 5
-
ротацион юмшаткич;

6
-
пружина; 7
-

йўналтиргич; 8
-
параллелограмм

механизм; 9
-
тишли
юшматкич

1
-
расм. Пушталарга ишлов берувчи
қурил
манинг

конструктив схемаси


1, 2
-

чап ва ўнг ғалтакмолалар; 3, 4
-

ғалтакмолалар ўрнатиладиган ўқлар;

5
-

кичик диаметрли асос
; 6
-

катта диаметрли асос
; 7
-

планкалар

2
-
расм. Ротаци
он юмшаткичнинг схемаси ва параметрлари

Қуйидагилар

ротацион юмшаткичнинг асосий параметрлари
ҳисобланади:

ротацион юмшаткич ғалтакмолаларининг кичик


d
,
ўртача


D
z

ва
катта


D

диаметрлари; ғалтакмолар планкаларининг узунлиги


l
пл
,
эни


h
пл

ва
сони


n
;

исканасимон
ва ротацион юмшаткич
лар

орасидаги бўйлама

масофа


L
;

ротацион юмшаткичга бериладиган тик юкланишQ
р
.

Ротацион юмшаткич
ғалтакмолалари

планкаларининг
узунлиги

пушталарнинг ёнбағирл
а
рига тўлиқ ишлов берилиши таъминланиши шартидан
келиб чиққ
ан ҳолда аниқла
нди ва
қуйидаги

ифодага эг
а бўл
инд
и

D

d

7

D
z

l
пл

3

6

1

2

4

5

7

t
пл

h
пл

A

A
-
кўриниши

5

4

1

9

3

6

8

7

2

А

А


кўриниши

3

8

9

1

5


2

12(1)

бунда
h
max


пушталарнинг уларга баҳорда ишлов бериш давридаги
максимал

баландлиги, м;
ε

ротацион юмшаткич ғалтакмолалари планкаларини уларнинг
айланиш ўқига ни
сбатан ўрнатилиш бурчаги 
ε
ε
ё
, бунда
ε
ё


пушта ёнбағрини
горизонтга нисбатан жойлашиш бурчаги
, градус;
ψ
ё


тупроқнинг ёнбош синиш
бурчаги, градус.

Ротацион юмшаткич ғалтакмолаларининг ўртача диаметри
ни

аниқлаш
учун
у
лар

олдида учрайдиган кесакларни боси
б ўтиб кетиши шартидан
қуйидаги ифода
олинди


(2)

бунда

φ
,

ρтупроқнинг
ташқи ва

ички ишқаланиш бурча
клар
и,

градус;

d
кғалтакмола йўлида учрайдиган

кесаклар
нинг
ўртача
диаметри,

м;

h
мғалтакмола план
каларининг тупроққа ботиш чуқурлиги, м
.

D
z

нинг маълум қиймати асосида ғалтакмоланинг кичик ва катта
диаметрларианиқлан
ди


(3)

ва


(4)

Ротацион юмшаткич ғалтакмолаларини
нг планкалари сони иш

жараёнида
улар ишончли айланиб ишлашлари таъминланиши лозимлигидан келиб чиқиб
аниқланди

ва қуйидаги ифодага эга бўлинди


(5)

Ротацион юмшаткичга бериладиган тик юкланиш

у белгиланган
чуқурли
кка ботиб

ишлаши шартидан келиб чиққан ҳолда аниқланди

(6)

бунда

q
0тупроқнинг статик ҳажмий эзилиш коэффициенти
,
Н/м
3
;

k
vпропорционаллик коэффициенти
,
с/м
;
Vагрегат
нинг ҳаракат тезлиги
, м/с
;
t
плғалтакмолалар планкаларининг

қалинлиги, м
.

Ротацион юмшаткичга тик юкланиш унинг босим пружинаси орқали

берилади

ва уни, яъни
босим пружинаси томонидан ротацион юмшаткичга
13


бериладиган тик юкланиш
Q
п

ни қуйидаги ифода бўйича аниқлаш мумкин(7)

бунда
m
pротацион юмшаткичнинг массаси, кг;
gэркин тушиш тезланиши,

м/с
2
;
l
mротацион юмшаткич тортқиси уланган нуқтадан унинг айланиш
ўқигача бўлган бўйлама масофа, м;
l
нротацион юмшаткич айланиш ўқидан
босим пружинаси томо
нидан тик юкланиш қўйилган нуқтагача бўлган

масофа,

м.

h
max
=0,2
6

м,
h
=0,
1

м,

h
м
=0,0
5

м,

b
=0,0
5
1

м,

d
к
=0,
1

м,
φ
30°
,

ρ
=40
°,

q
0
=
2
·0
6

Н/м
3
,
t
пл
0,006 м
,
m
p
=20

кг,
l
m
=
0
,60
м
,
l
н
0,5 м ва
ε
3º

қабул

қилиниб,

(
1
)
-
(7)
ифодалар бўйича ўтказилган ҳисоблар ғалта
кмола
лар пла
нкаларининг
узунлиги
-

камида 3
2
0 мм, улар
нинг
кичик, ўрта ва катта диаметрлари мос
равишда
-

к
амида
1
80
,
3
1
0

ва 4
40

м
м
,
планкалари сони
-

камида
10

та бўлиши
ҳамда ротацион юмшаткичга бериладиган тик
юкланиш ,7
-
2,5

м/с

(6
-
9 км/соат
иш тезли
кларида
0,53
-
0,66

к
Н
оралиғида, унга босим пружинаси
томонидан бериладиган тик юкланиш
эса

0,24
-
0,33

кН оралиғида
бўлиши

лозимлиги
ни кўрсатди.

Исканасимон
ва ротацион юмшаткич
лар

орасидаги бўйлама масофани
исканасимон
юмшаткич ишчи сиртидан тушаётган тупро
қ

бўлакларига
ротацион юмшаткич ғалтакмолалари улар пушта
лар

эгатининг туби ёки
ёнбағирларига келиб тушгандан кейин таъсир кўрсатиши лозимлиги шартидан
аниқла
нд
и, чунки акс ҳолда
қ
урилма
нинг технологик иш жараёни бузилади
ҳамда
исканасимон
юмшаткичдан туша
ётган тупроқ бўлаклари ротацион
юмшаткич томонидан етарли даражада майдаланмайди.

Ушбу

таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда
L

масофани аниқлаш учун
қуйидаги

ифода олинди


(8)

h
0, м,
β
5º,

φ
30º, g9,8 м/с
2
,
d
=0,
18

м,
D
=0,4
4

м

ва

l
ю
=0,
104

мэканлиги ҳисобга олинса, 
8
 ифода
дан

исканасимон

ва ротацион
юмшаткич
лар

орасидаги бўйлама
масофа
1,7
-
,5 м/с иш тезликларида 53
-
69 см
оралиғида

бўлиши лозимлиги келиб чиқади.

Назарий тадқиқотларда
яна
тишли юмшаткични ишлов бериш чуқурлиг
и
бўйича бир текис юриши тадқиқ этилди. Тупроқнинг физик
-
механик

хоссалари
ўзгарувчан бўлганлиги сабабли тишли юмшаткичга

таъсир этувчи
кучлар иш
жараёнида доимо ўзгариб туради.

Шу сабабдан

тишли юмшаткич илгариланма
ҳаракатдан

ташқари бўйлама
-
тик

текислик
да
тишларни тупроққа ботиш
чуқурлигини

ўзгаришига

олиб келувчи мажбурий тебранма ҳаракат ҳам қилади.

14


Тишли юмшаткич мажбурий тебранишлар
и
нинг амплитудаси
ва демак
пушта тепасига ишлов бериш чуқурлигининг ўзгаришини аниқлаш учун
қуйидаги ифода

олинди


(9)

бунда
m
Tтишли юмшаткичнинг массаси, кг;
, , , 
1гармоникалар
номери;
α
Тпараллелограмм механизми бўйлама тортқиларининг горизонтга
нисбатан оғиш бурчаги, градус;

ва
тупроқнинг физик
-
механик
хоссалари ўзгаришидан ҳосил бўладиган ўзгарувчан кучлар амплитудаси,
Н
;

k
Tюмшаткич тишларининг сони, дона;
cтупроқни юмшаткичнинг битта
тишига келтирилган бикирлик коэффициенти
,

;

uтупр
оқни

юмшаткичнинг битта тишига келтирилган қаршилик

(
қовушоқлик
)
коэффициенти,
;

νтаъсир этувчи кучлар
ўзгарувчан ташкил

этувчиларнинг частотаси
, Гц
.

Ўз
-
ўзидан равшанки п
ушта тепасига ишлов бериш чуқурлиги бир текис
бўлишини таъмин
лаш учун тишли юмшаткич мажбурий тебранишларининг
амплитудаси мумкин қадар кичик бўлиши лозим.
9 ифоданинг таҳлили бун
га
асосан тишли юмшаткичнинг массаси ва тишлари сони ҳамда параллелограмм
механизми бўйлама тортқиларининг горизонтга нисбатан жойлашиш
бурчагини
ўзгартириш йўли билан эришиш мумкин

эканлигини кўрсатади
. Бунда, агар
тишли юмшаткич параллелограмм механизмининг бўйлама тортқилари иш
жараёнида горизонтал ҳолатни эгаллаб ишлаши таъминланса, яъни

α
Т
=0
бўлса,

ΔR
x
(t
)

ўзгарувчан куч унинг тиктебра
нишларига таъсир кўрсатмайди ва
натижада пуштанинг тепа
с
и бир текис

чуқурлик
да юмшатилиши учун энг
мақбул шароит яратилади.

Диссертациянинг

Пушталарга

ишлов берувчи
қурилма

иш
чи
қисм
лари
параметрларини асослаш

бўйича ўтказилган экспериментал

тадқиқотларни
нг натижалари

деб
номланган
учи
нчи бобида

ишлаб
чиқилган
қурилм
а
исканасимон
юмшаткичи,
ротацион
ва тишли
юмшаткич
лар
и
параметр
ларининг мақбул қийматларини асослаш бўйича ўтказилган
тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.

Олиб борилган тадқиқотларимиз пуш
таларга ишлов бериш даврида улар
п
ушта ва эгатлар
и

тупроқларининг намлиги 0
-
0 см қатламда мос равишда
11,41
-
8,9 ва 5,
-
9,45 фоиз, зичлиги ,6
-
,35 ва ,0
-
,5 г/см
3
,
қаттиқлиги

эса 0,3
-
,0 ва 0,53
-
,4 МПа оралиғида бўли
ши,
пушталар баландлиги ку
з
да

олинган пайт
и
дагига нисбатан баҳорги ишлов бериш даврига келиб ўртача
3,76
-
6,75 см

га
пасайиши ва ёнбағирларининг горизонтга нисбатан
жойлашиш
бурчаги ўртача 5
-

га
камайишини кўрсатди, ишлов беришдан олдин
п
у
шта
ларнинг бегона ўт босганлик даражаси ҳа
р бир м
2

юзага ўртача 4,3
-
42,7
дон
ани ташкил этади.

15


Исканасимон

юмшаткич
параметрлари
нинг

мақбул қийматларини
аниқлашда бир ва кўп омилли экспериментлар ўтказилди.
Тадқиқотлар
натижалари

шуни кўрсатадики,
исканасимон
юмшаткич ,7
-
,5 м/с иш
тезликларида к
ам энергия сарфлаган ҳолда тупроққа талаб даражасида сифатли
ишлов бериши учун унинг тупроққа кириш бурчаги 5
-
28


оралиғида, эни ва
ишчи сиртининг узунлиги мос равишда 50
-
5 мм ва 98
-
0 мм оралиғида
бўлиши
лозим
.

Бу олинган натижалар назарий тадқиқотларн
инг натижаларига
тўлиқ мос келади.

Ротацион юмшаткич

бўйича т
ажрибавий
тадқиқотларни
ўтказиш учун
унинг
ғалтакмолалар
и

кичик ва катта диаметрлари, планкалар сони ва энини
ўзгартириш имконига эга
бўлган
тажриба нусхаси ишлаб чиқилди ва
тайёрланди.

Тажрибала
рни ўтказишда баҳолаш
мезони
сифатида бегона ўтларни
йўқотилиш даражаси, ишлов бериш чуқурлиги ва тупроқнинг
уваланиш
даражаси
қабул

қилинди
ҳамда

тажрибалар
агрегатнинг

1,7

ва ,5 м/с
ҳаракат

тезли
кларида ўтказилди
.

Экспериментал тадқиқотларнинг натижалар
и
қуйидаги

жадвал

ҳамда

3
-
5
-
расмларда

келтирилган.

Улар ҳамда ўтказилган кўп омилли
экспериментларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, ротацион юмшаткич

пушталар
ёнбағирларига талаб даражасида ишлов беришини таъминлаш учун у
ғалтакмолаларининг
кичик ва катта ди
аметрлари мос равишда 00
-
50 мм ва
400
-
450 мм оралиғида, планкаларининг сони 
-
4 дона,
эн
и 30
-
3 мм ҳамда
ротацион юмшаткичга

бериладиган тик
юкланиш
0,5
0
-
0,
60

кН оралиғида

бўлиши лозим.

Ротацион юмшаткич ғалтакмолалари кичик ва каттадиаметрлари

ўзгариш
и
ни унинг иш кўрсаткичларига таъсири

Ротацион юмшаткич
ғалтакмолаларининг

Бегона
ўтларни
йўқотилиш
даражаси,

%

Ишловбериш
чуқурлиги,

см

Тупроқнинг уваланиш

сифати, %

кичик
диаметри,
мм

катта
диаметри,
мм

фракциялар ўлчами, мм

М
ўр

±σ


50

50
-
25


25

V
 ,7 м/с

100

300

91,5

6,4

0,60

3,7

6,8

89,5

150

350

94,0

5,2

0,63

2,2

5,4

92,4

200

400

95,8

4,8

0,76

1,7

5,6

92,7

250

450

96,5

4,6

1,21

2,1

5,9

92
,0

V=

,5 м/с

100

300

92,4

6,2

0,88

2,7

4,7

92,6

150

350

95,2

5,1

0,92

0,9

4,6

94,5

200

400

97,3

4,
6

0,97

1,5

4,3

94,2

250

450

97,8

4,3

0,74

1,8

4,4

93,8


16

а

б
)

в

 ва 


мос равишда агрегат ҳаракат тезлиги ,7 ва ,5 м/с бўлганда

3
-
расм. Бегона ўтларни йўқотилиш даражаси 
а
, ишлов бериш чуқурлиги 
б
)

ва тупроқнинг уваланиш даражаси 
в
 н
и
ротацион юмшаткич ғалтакмолаларининг
планкалар
и

эни
га

боғлиқ равишда ўзгариш графиклари
а

б

в

 ва 


мос равишда агрегат ҳаракат тезлиги ,7 ва ,5 м/с бўлганда

4
-
расм. Бегона ўтларни йўқотилиш даражаси а, ишлов бериш чуқурлиги б ва
ту
проқнинг уваланиш даражаси в ни
ротацион юмшаткич ғалтакмолаларининг
планкалар
и
сониг
а боғлиқ
р
авишда ўзгариш графиклари
а

б
)

в

 ва 


мос равишда агрегат ҳаракат тезлиги ,7 ва ,5 м/с бўлганда

5
-
расм. Бегона ўтларни йўқотилиш даражаси а,

ишлов бериш чуқурлиги б ва
тупроқнинг уваланиш даражаси в ни
ротацион юмшаткичга бериладиган

тик юкланишга
боғлиқ равишда ўзгариш графиклари

Исканасимон
ва
ротацион юмшаткичлар орасидаги бўйлама масофани
қурилма
нинг иш кўрсаткичларига таъсири
ни ўрга
ниш бўйича ўтказилган
т
ажрибалар
нинг натижалари бўйича 6
-
расм бу
масофа
камида
6
0

см
бўл
иши
лозим.

Чунки

а
кс


ҳолда

исканасимон

юмшаткич

ишчи

сиртидан

кўтарилган

17 ва 


мос равишда агрегат ҳаракат

тезлиги ,7 ва ,5 м/с бўлганда

6
-
расм. Тупроқни
нг уваланиш

даражаси
(
Ф
25
)
ни

исканасимон

ва ротацион

юмшаткич
лар

орасидаги бўйлама

масофа 
L
 га боғлиқ
равиш
да

ўзгариш

графиги

тупроқ бўлаклари пушта эгати ва ёнбағирларига тушиб улгурмасдан ротацион
юмшаткич ға
лтакмолалари билан ўзаро таъсирда бўлади

ва

натижада
тупроқнинг уваланиш даражаси ёмонлашади.

Тишли юмшаткич бўйича
э
кспериментал тадқиқотларда
у

тишларининг узунлиги, параллелограмм
механизми бўйлама тортқиларин
инг

горизонтга нисбатан оғиш бурчаги ҳамда
массасини
ишлов бериш чуқурлиги
пушта тепасига ва унинг ўртача
квадратик четланишига таъсири
ўрганилди.

Олинган натижалар

7
-
р
асмда
келтирилган.

Улардан кўриниб
турибдики, пушта тепасига
талаб
даражасида ва
бир текис ишлов берилиши
учун тишли юмшаткич

тиш
ларининг

узунлиги

100
-
0 мм оралиғида

бўлиши,
у
параллелограмм механизми бўйлама
тортқи
лар
и горизонтал ёки унга яқин ҳолатни эгаллаб ишлаши, тишли
юмшаткичнинг массаси 5,0
-
7,5 кг оралиғида бўлиши лозим.
а

б

в

7
-
расм. Тишли юмшаткич тишининг узу
нлиги а, п
араллелограмм механизм

бўйлама
тортқиларининг горизонтга ўрнатилиш бурчаги б ва тишли

юмшаткич массаси в ни
ишлов бериш чуқурлиги
h
Т
 ва унинг

ўртача квадратикчетланиши
±
σ
га таъсири

Диссертациянинг

Пушталарга ишлов берувчи
қурил
манинг

иқтисодий
самараси


дебномланган

тўрт
инчи бобида
пушталарга ишлов

берувчи
қурилма

тажриба нусхасининг қисқача техник тавсифи,
дала
синовлари натижалари
ва
уни
нг иқтисодий самара
дорлиги келтирилган.

Синовларда ишлаб чиқилган
қурилма
нинг тажриба нусхаси
бе
лгиланган
технологик жараённи ишончли бажарди ва унинг
иш кўрсаткичлари
унга
қўйилган талабларга тўлиқ мос
бўлди
.

Ишлаб чиқилган
пушталарга ишлов берувчи

қурил
манинг техник
иқтисодий
кўрсаткичларини аниқлаш бўйича ў
тказилган ҳисоблар шуни
кўрсатадики,
чиг
ит экишдан олдин
пушталарга ишлов беришда
ушбу
қурил
ма
18


қўлланилганда

 гектар майдонга сарфланадиган тўғридан
-
тўғри харажатлар
40,8 фоизга камаяди. Бунда битта
қурил
мага
3998686,8 сўм
мавсумий
иқтисодий самара
га эришилинади
.

ХУЛОСА

Пушталарга ишлов берувч
и қурилма параметрларини асослаш
мавзусидаги фалсафа доктори Ph диссертацияси бўйича олиб борилган
тадқиқотлар натижалари асосида қуйидаги хулосалар тақдим этилди:

1.

Ўтказилган таҳлиллар п
ушталарга ишлов беришда қўлланиладиган
мавжуд машина, қурилмала
р ва
улар
иш
чи қисмлари
нинг

конструктив
хусусиятлари асосида пушта
лар
нинг
бутун профили бўйича ишлов
бери
ли
ш
и
ни таъминла
йдиган қурилманинг конструкциясини ишлаб чиқиш
имконияти
ни бер
а
ди
.

2.
Пушталар
нинг эгатлари туби
,

ёнбағирлари

ва тепалари
ни
сифатли
юмша
тиб,

бегона ўтларни
тўлиқ
йўқотиш
,

уларнинг юзасида майин
тупро
қ

қатлам
ини

ҳосил қил
адиган
қурилма
ни

ишлаб чиқиш
,

б
унда эгатларга
исканасимон
юмшаткичлар

билан
, ёнбағирларга ротацион юмшаткичлар билан,
тепа
си
га эса тишли юмшаткичлар билан ишлов бер
и
ш
иш си
фатини ошириш
ҳамда сарф
-
харажатларни камайтириш
имкони
ни
яратади
.

3. Қурилма
исканасимон
юмшаткичининг тупроққа кириш бурчаги
ни

25
-
8°, эни
ни

50
-
5 мм ва ишчи сиртининг узунлиги
ни

98
-
0 мм бўл
иши

кам
энергия сарфлаган ҳолда пушталар эгатларига талаб дара
жасида ишлов бериш
имконини беради
.

4. Ротацион юмшаткич ғалтакмолаларининг кичик ва катта диаметрлари
мос равишда 00
-
50 мм ва 400
-
450 мм, планкаларининг сони 
-
4 дона,
уларнинг эни 30
-
3 мм ҳамда у
н
га бериладиган тик юкланиш 0,50
-
0,60 кН
оралиғида
бўл
ганда
ғалтакмолалар

пушталар ёнбағирларига ишлов бериш

технологик жараёнларини сифатли бажарилишини
таъминлайди.

5.
Исканасимон
ва ротацион юмшаткич
лар

орасидаги

бўйлама масофа
камида
60

см бўлганда п
ушталар ёнбағирлари
н
и сифатли юмшатилиш

имкони

яратилади
.

6. Назарий ва экспериментал тадқиқотлар натижалари бўйича тишли
юмшаткич параллелограмм механизмининг бўйлама тортқилари горизонтал ёки
унга

яқин ҳолатни эгаллаб ишлаганда

ва

унинг
массаси 5,0
-
7,5 кг

ҳамда

тишларининг узунлиги 00
-
0 мм
оралиғида
бўлган
да пушта тепаси
ни

белгиланган чуқурликда бир текис
юмшатишга эришилади
.

7. “Ygio’l
-
gomsh” МЧЖ томонидан асосланган параметрларга эга
пушталар
ни

сифатли юмшатиш ва
бегона ўтларни йўқотиш ҳамда уларнинг
юзасида майин қатлам ҳосил
қиладиган

қурилманинг

тажриба нусхаси
тайёрланиб, амалиётга жорий этилди.

8. Тадқиқотлар
натижалари асосида

ишлаб чиқилган пушталарга ишлов
берувчи қурилмани қўллаш амалдаги техника воситаларига нисбатан у
лар
га
ишлов бериш учун сарфланадиган харажатларни камайтириш

ва
бир мавсум
да
қарийб 4,0 млн
.

сўм иқтисодий самара

олиш
имконини бер
ади
.

19


НАУЧНЫЙ СОВЕТ
DSc.27
.0
6
.201
7
.Т.
1
0.01
ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕН
ЫХ
СТЕПЕН
ЕЙ

ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ИНСТИТУТЕ
ИНЖЕНЕРОВ
ИРРИГАЦИИ
И
МЕХАНИЗАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА


НАУЧНО
-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕХАНИЗАЦ
ИИ И
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИ
ТАШКЕНТСКОМ ИНСТИТУТЕ
ИНЖЕНЕРОВ
ИРРИГАЦИИ

И
МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АБДУЛХАЕВ
ХУРШЕД ГАФУРОВИЧ

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОРУДИЯ ДЛЯ

ОБРАБОТКИ ГРЕБНЕЙ

05.07.01


Сельскохозяйственные и мелиоративные машины.

Механизация
сельскохозяйственных и мелиоративных работАВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОР
А ФИЛОСОФИИ 
PhD
)

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ НАУКАМ

ТАШКЕНТ


201
8

20


Тема диссертации

доктора философии 
PhD
по техническим наукам
зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии

при Кабинете Министров
Республики Узбекистан заВ07..Ph/T09
.

Диссертация выполнена в Научно
-
исследовательском институте механизации и
электрификации сельского хозяйства

при Ташкентском институте инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства
.


Автореферат диссертации на трех языках 
узбекский
,
русский
,
английский резюме

размещен на веб
-
странице по адресу:
www
.
tiiame
.
uz

и Информационно
-
образовательном
портале 
ZiyoNet
 
www
.
ziyonet
.
uz
).

Научный

руководите
ль:

Тухтакузиев Абдусалим


доктор технических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Эргашев Исмоил Та
шкентович


доктор технических наук, профессор


Худоёров Анваржон Назиржонович


кандидат технических наук
, доцентВедущая организация:

АО 
BMKB
-
Ag
romash

Защита
диссертации
состоится 

6


апреля

201
8

г. в 4
00

часов на заседании
Научного совета Sc.7.06.07.Т.0.0

при Ташкентском институте инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства Адрес: 00000, г. Ташкент, ул.
Кары
Ниязи, 39.


Тел.: 
+
99871) 237
-
09
-
45
,
факс
:
(
+
99871)

237
-
38
-
79
,
e
-
mail: [email protected]
.uz
).

С диссертацией

можно ознакомиться
в Информационно
-
ресурсном центре
Ташкентско
го института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйств
а

(
регистрационный номер

15
).

Адрес: 00000, г. Ташкент, ул.
Кары
Ниязи, 39.

Тел.: 
+
99871) 237
-
09
-
45
,
факс
:
(
+
99871)

237
-
46
-
68,
e
-
mail: [email protected]
.uz
.

Автореферат диссертации разослан 

23


марта

201
8

года

Протокол
рассылки №
5

от
4 марта
201
8

года


Б
.
С
.

Мирзаев

Председатель научного совета по присуждению

ученых

степен
ей
, д.т.н.
,
и.о. профессора

Б.М
.
Худаяро
в

Ученый секретарь научного совета по присуждению

ученых

степен
ей
,
д.
т.н.,
доцент

А
.
А
.
Ахмето
в

Председате
ль научного семинара при научном совете

по присуждению
ученых
степен
ей
,

д.т.н.,
с.н.с.

21


ВВЕДЕНИЕ

аннотация диссертации доктора философии 
PhD
))

Актуальность и востребованность темы диссертации
.

В настоящее
время в мире ежегодно при выращивании хлопка и д
ругих
сельскохозяйственных культур на почти 900 млн.

гектарах площади, для
получения высокого урожая сохраняя плородность почвы, ведущее место
занимает
применение передовых технологий и современных технических
средств.

Если учесть, что
способ

выращивания
сельскохозяйственных культур
на гр
ебнях

широко распространен в мировой практике

и
он
применяется
ежегодно
в среднем
на
0 млн.гектаров площади


,
особое внимание
уделяется
разработкам
энерго
-
ресурсосберегающих машин и орудий для
обработки гребней с высоки
м качеством работы и эффективностью
.

В мире ведутся научно
-
исследовательские работы
, направленные на

разработк
у

новых научно
-
технических основ ресурсосберегающих технологий
для

подготовк
и

полей
с нарезанными к

посев
у

гр
ебнями и
технических средств
их

осуще
ствления
.

В
это
м направлении
важно
е
значение пр
е
обретает
осуществлениецелевых
научных
исследований по
разработке конструктивных
схем орудий для обработки гребней и обоснование технологических процессов
их
работы, обеспечение ресурсосбережения в процессах вз
аимодействия
рабочих органов с почвой
.

В сельскохозяйственном производстве

республик
и

проводятся
широкомасштабные мероприятия по снижению затрат труда и энергии,
экономии ресурсов, возделыванию сельскохозяйственных культур на основе
передовых технологий и
разработке высокопроизводительных
сельскохозяйственных машин. В этом отношении, в частности, особое
внимание уделяется разработкам технических средств
,

обеспечивающих
качественную подготовку гребней к посеву, выполнению всех технологических
процессов при м
инимальных затратах энергии. В этом направлении важным
считается разработка технических средств
,

позволяющих уничтожать сорную
растительность и создать мульчирующий слой почвы для сохранения влаги по
всему профилю гребня.

В
Стратеги
и

действий по дальнейшем
у
развитию
Республики

Узбекистан

на

2017
-
2021
годы
предусматриваются
задачи, в частности,
...
увеличение до 030 года
объема
валового внутреннего
продукта более чем в два раза
,

... оптимизация посевных
площадей,

намеченная
на
2017
-
00 годы, рациональное ис
пользование земельных и водных ресурсов,
современное интенсивное внедрение
агротехнологий

. При выполнении этих
задач,
важным является
получение высоких урожаев

технических культур
и
снижение их
себе
стоимости за счет технической и технологической
модерниз
ации машин
и
оруди
й
для
качественной обра
ботки

гребней
.

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных в Указе Президента
Республики

Узбекистан УП
-
4947 от 7 февраля 07 года Стратегия дальнейшего

разви
тия
http://www.nrcs.usda.gov
,
http://cropwatch.unl.edu/tillage/ridge


Указ Президента Республики Узбекистан № УП 4947 от 7 февраля 07 года О стратегии действий по

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан

22


Республики Узбекистан и Постановлениях ПП
-
694 от 3 декабря 0
6

года

О мерах дальнейшего

реформирования и развития научно
-
технической базы
сельского хозяйства в период 06
-
00гг.
, ПП
-
3
7 от

7 июля 07 года


О
мерах дальнейшего развития научно
-
технической базы машиностроительной
отрасли в

сельском хозяйстве
, Постановлении Кабинета
Министров
Республики Узбекистан № 5 от 4 июля 0 года О мерах обеспечения
реализации программы
дальнейшей модернизации
,

техн
ического и
технологического пере
вооружения
сельскохозяйственного производства
на

2012
-
06 гг.

,
а также в других нормативно
-
правовых
документах, принятых в
данной сфере.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий респу
блики
.

Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий
республики
II
.


Энергетика, энергия и ресурсосбережение

.

Степень изученности проблемы.

В мировой практике разработаны
различные
рабочие органы
и
ор
удия, способствующие повышению
эффективности

обработки гребней
.

Они были рекомендованы конструкторским
организациям для создания новых машин.

Исследования
ми

по созданию
и усовершенствованию
рабочих органов и
орудий для

обработки гребней
,обоснованию
техноло
гических процессов
их
работы
и параметров
занимались
W.Thomas (
США
),
H.Hosokawa, K.Adachi,
K.Itoh, M.Mtsuzki Япония,
C.Ahmet, O.Ismail (
Турция
), R.Bernik,
F.Vučk Словения,

В.И.Виноградов, В.М.Запевалов, В.В.Хаданович,
К.А.Пшеченков, А.Н.Маку
щ
енко,
И
.П.Шостаковский,
А.В.Зуев, В.Н.Овсюков
,
В.М.Кудрявцев,

Г.А.Логинов,

В.П.Первушин,

М.З.Салимзянов,

И.Ш.Фат
ы
хов,

Ф.М.Абдуллин, Н.Г.Кас
ы
мов,
А.А.Гаффаров, М.С.Чекусов 
Российская
Федерация
, И.З.Ган
-
Ловкис 
Республика Беларусь
),
Г.М.Рудаков,
Е.И.Пономарев, С.
Г.Цай, А.
Караханов
,

Н.Юнусов,А.Б.Тукубаев
Республика
Узбекистан
и другие.
Машины и орудия, созданные
в результате этих
исследований, используются в сельском хозяйстве и
в этом направлении были
достигнуты
определенные
положительные результаты.

В этих рабо
тах
прове
дены
исследовани
я

по
у
совершенствованию
технологии
и технических средств, а также
их рабочих
органов
.

Однако

в
вышеуказанных исследованиях недостаточно изучены вопросы разработки
орудия для полной обработки гребней и обоснования параметров его раб
очих
органов, обеспечивающих высокое качество работы при минимальных затратах
энергии.

Связь темы диссертации с
планами
научно
-
исследовательских
работ
научно
-
исследовательского учреждения, где выполнена

диссертация.

Диссертационное исследование выполнено в

соответствии с

планом
научно
-
исследовательских работ Н
аучно
-
исследовательского института механизации и
электрификации сельского хозяйства по проект
у

К
Х
А
-
3
-
11

Разработка
малоэнергоемких почвообрабатывающих
машин
с высокой
производительностью и качеством р
аботы на основе ротационных и дисковых
рабочих органов
 0
1
2
-
201
4

гг.
).

23


Целью исследования
является
разработка энерго
-
ресур
с
ос
берегающего
орудия для качественного рыхления
гребней
и уничтожения сорной
растительности, а также образования мульчирующего слоя

на их поверхности
.

Задачи исследования
:

разработка требований
на орудие
для полно
й
обработки
гребней
,

соответствующих местным
почвенно
-
климатическ
им

услови
ям

на основ
е

преимуществ конструкций
и
технологических процессов существующ
их
техническ
их средств об
рабо
тки
гребней
;

разработка конструктивной схемы орудия для полной обработки гребней;

обоснование параметров
рабочих органов орудия для полной обработки
гребней, обеспечивающих мелкокомковатое рыхление почвы и уничтожение
сорной растительности;

о
ценка
соот
ветствия
результатов полевых испытаний разработанного
ору
д
ия агротехнически
м

требовани
ям
;

определение энергетических показателей орудия для обработки гребней.

Объектом исследования
являются

гребни, нарезанные осенью, физико
-
механические свойства почвы, ор
удие для обработки гребней и его рабочие
органы.

Предметом
исследования

являются
процессы взаимодействия рабочи
х

органов

орудия для полной обработки гребней
с почвой

и
аналитические
зависимости, описывающие их
,

з
акон
омерности
изменения агротехнических и
эн
ергетических показателей
орудия
в зависимости от параметров
его рабочих
органов
и скорости движения

агрегат
а.

Методы исследования.
В
исследованиях
применены
методы
теоретической
механик
и
,
земледельческой
механик
и
, математической
статистики,
математического

планировани
я

экспериментов и
методы
тензометрирования, а также методы, приведенные в
существующих
нормативных документах
(
ТSt 63.04.00, TSt 63.03
.
2001,

РД Уз 63.03
-
98)
.

Научная новизна исследования

заключается в следующем
:

разработан
а конструктивная схе
ма орудия для полной обработки гребней
и обоснован технологический процесс его работы;

разработана конструкция ротационного рыхлителя, обеспечивающего
качественное рыхление почвы и уничтожение сорной растительности на
откосах гребней;

на основе аналитическ
их зависимостей, описывающих процессы
обработки рыхлительной лапой дна борозды, ротационным рыхлителем
откосов гребней, а зубовым рыхлителем их вершины, определены их
оптимальные параметры;

обоснована
зависимость
равномерности глубины обработки вершин
греб
ней от положения продольн
ых

тяг параллелограммного механизма

зубового рыхлителя.

Практические результаты исследования
заключаются в следующем:

разработано орудие для полной обработки гребней и обоснованы его
параметры;

24


установлено снижение энерго
-
ресурсоза
трат весенней подготовки
гребней к посеву, нарезанных осенью,

при оптимальных параметрах рабочих
органов разработанного орудия.

Достоверность результатов исследования.

Достоверность результатов
исследования подтверждается тем, что исследованияпроведены
с п
рименением
современных методов и средств измерений,
адекватностью полученных
результатов теоретических и экспериментальных исследований, результат
а
м
и

полевых
испытаний
и
внедрением в практику
разработанного
орудия
для
обработки гребней
.

Научная и практичес
кая значимость результатов исследования.

Научная значимость результатов исследования

заключается в разработке
орудия для полной обработки гребней,
полученных зависимостях и
регрессионных уравнениях, описывающих качественные и энергетические
показатели рабо
ты
его
рабочих органов в зависимости от их параметров.

Практическая значимость результатов исследования заключается в
снижени
и

затрат
горюче
-
смазочных материалов и

труда, а также
эксплуатационных расходов,
повышени
и

производительности
труда при
предпосевно
й обработке полей с
гребнями разработанным орудием.

Внедрение результатов исследования.

На основе полученных
результатов
исследований
по
разработке орудия для полной обработки гребней

и обоснованию параметров рабочих органов:

получен патент на полезную мод
ель Агентства по интеллектуальной
собственности Республики Узбекистан на орудие для полной обработки
гребней по всему их профилю Устройство для обработки гребней и борозд
между ними,


FAP 00753
-
0 г..

В результате создана возможность
разработки конс
труктивной схемы орудия для полной обработки гребней;

получен патент на полезную модель Агентства по интеллектуальной
собственности Республики Узбекистан на ротационный рыхлитель, состоящий
из планчатых конических катков
,

соответствующих размеру откосов гр
ебней
Ротационный рыхлитель,


FAP

00888
-
04 г.. В результате создан
а

возможность обеспечения полного уничтожения сорной растительности,
образования мульчированного слоя почвы и сохранения влаги в ней;

разработаны исходные требования для оценки качест
ва выполнени
я

технологических процессов обработки гребней и техническое задание на
проектирование конструкции орудия справка Министерства сельского и
водного хозяйства Республики Узбекистан №
02/23
-
595

от  ноября 07 г.. В
результате на основе обоснов
ания типа рабочих органов и схемы их
размещения на раме получена возможность разработки конструкции орудия для
полной обработки гребней;

разработанное орудие для обработки гребней внедрено в фермерские
хозяйства, находящиеся в подчинении Министерства сельс
кого и водного
хозяйства, в частности в фермерские хозяйства Куйичирчикского района
Ташкентской области, Папского и Уйчинского районов Наманганской области
справка Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан

02/23
-
595

от  ноября 
07 г.. В результате расход горючего при обработке
25


гребней снизился в ,57 раза, а эксплуатационные затраты уменьшились на

40,8 %.

Апробация
результатов исследования.
Результаты данного исследования
были обсуждены на  международных и 5 республиканских н
аучно
-
практических конференциях. В 05 году разработка демонстрировалась на
республиканской ярмарке инновационных идей, технологий и проектов.

Опубликованность
результатов исследования.

По теме диссертации
опубликовано
22

научны
е

работ
ы,

из них
в

научных
журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан
для публикации

основных научных результатов диссертаций

доктора
философии 
PhD
)


7, в том числе 


в

зарубежных журналах
, получено 
патента на полезную модель Агентства по и
нтеллектуальной собственности
Республики Узбекистан
.

Структура и объем диссертации.

Диссертация
состоит из введения,
четырех
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Объем диссертации составляет 
15

страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДИСС
ЕРТАЦИИ

Во введении
обосно
в
ы
в
аются актуал
ьность и востребованность
про
веденно
го исследования, сформулирован
ы цель и за
дач
и,
характеризируются
объект и предмет исследовани
я, показано соответствие
работы приоритетным направлениям развития науки и технологий

республики,
излагаются научная новизна и практические результаты исследования,
обоснована достоверность полученных результатов, раскрываются их научная и
практическая значимость, приводятся сведения по внедрению в практику
результатов исследования, апроба
ции результатов работы, опубликованным
работам и структуре диссертации.

В первой главе диссертации

С
овременное с
остояние обработки
гребней и задачи исследования


проведен
анализ преимуществ гребневого
способа возделывания хлопчатника, сегодняшнее состояни
е предпосевной
обработки гребней в Республике, технологии подготовки полей с нарезанными
к севу гребнями и технических средств для его осуществления в мире,
агротехнические требования на орудие для полной обработки гребней,
проанализированы проведенные нау
чно
-
исследовательские работы по
разработке орудий и машин для обработки гребней, а также сформированы
цель и задачи исследований.

В настоящее время предпосевная обработка гребней производится в
основном навесными боронами в агрегате с пропашными тракторами
. Но они
не обеспечивают обработку гребней по всему их профилю. Вследствие этого на
откосах и бороздах гребней не создается влагосберегающий мульчирующий
слой и не

полностью уничтожаются сорные растения. Это приводит к
засорению сорняками гребней и потере
влаги. Кроме того, применение зубовых
борон приводит к разрушению профиля гребней и, особенно, к уменьшению их
высоты. Это отрицательно влияет на равномерность всходов семян, развитие и
26


урожайность хлопчатника.

Анализ исследований показал, что увеличение с
тепени крошения почвы,
уничтожение сорняков, а также уменьшение расхода горючего, трудовых и
других затрат при обработке гребней, можно достичь применив орудие
,

обеспечивающее обработку их по всему профилю, т.е. дна борозды, откосов и
вершин гребней.

Во в
торой главе диссертации

Разработка орудия для обработки
гребней и обоснование параметров его рабочих органов

приведены
конструктивная схема разработанного орудия для обработки гребней,
результаты теоретических исследований по обоснованию параметров его
р
ыхлительной лапы, ротационного и зубового рыхлителей.

На основе а
нализ
а

научно
-
исследовательских работ и
проведенных
исследований
разработа
на конструктивная схема орудия для обработки
гребней, защищенная
патент
а
м
и

на полезную модель Республики Узбекистан


FAP 00753

и

№ FP 00888
. Орудие

состоит из рамы, рыхлительной лапы
,
обрабатывающей борозду гребней на глубину 8
-
0 см
, ротационн
ых
и зубов
ых

рыхлителей
, обрабатывающих соответственно

откос
ы

и вершин
ы

гребней на
глубину 4
-
6 см
рис.
.
)
.


1
-
рама; 
-
навесное устройство
; 3
-

рыхлительная лапа;

4
-

тяга
; 5
-

ротационный

рыхлитель
; 6
-

нажимная
пружина; 7
-

направитель
; 8
-
параллелограмм
ный

механизм; 9
-

зубовый рыхлитель

Рис.
1.
Конструктивная схема орудия для предпосевной

обработки гребн
ей

5

4

1

9

3

6

8

7

2

А

Вид А

3

8

9

1

5


2

27


Рыхлительные лапы разработанного орудия
установлены на

раме жестко,
а ротационные и зубовые рыхлители


шарнирно
,

посредством тяг и

параллелограммного механизма соответственно.

Проведенные теоретические исследования показали, что для обеспечения
требуем
ого качества рыхления почвы и исключения образования на дне
обрабатываемо
й
борозды слоя с уплотненными стенками при минимальных
затратах энергии угол крошения рыхлительной лапы должен быть в пределах
24
-
6º, ширина не менее 5 мм и длина его рабочей поверх
ности не менее

04 мм.

Ротационный рыхлитель орудия рис. состоит из лев
ых
и прав
ых
планчат
ых
конических катков далее катки, осей
,

на которы
е

они установлены,
основ
аний

с малым и большим диаметр
а
м
и

диски, планок

и

в процессе
работы
они
обрабатывают

откосы соседных гребней.


1, 2
-
левые и

правые
катки
; 3, 4
-
оси установки катков
; 5

-

основание с малым

диаметром
; 6

-

основание с большим диаметром
; 7
-

планк
и

Рис.
2.
Схема и
параметры ротационного рыхлителя

Нижеприведенные
ко
нструктивные элементы
являются основными
параметра
ми
ротационного рыхлителя: малый
d
, средний
D
z

и большой
D

диаметр
ы
катков ротационного рыхлителя; длина
l
пл
, ширина
h
пл

и
количество
n

планок

катка; продольное расстояни
е

между рыхлительн
ой
лапой и
ротацио
нн
ым
рыхлителем
L
;

вертикальная нагрузка на ротационный рыхлитель
Q
р
.

Длина план
о
к катков ротационного рыхлителя определя
ла
с
ь

из условия
обеспечения полной обработки откосов гребней и получено следующее
выражение


(
1
)

где
h
maxмаксимальная
высота гребней в период весенней обработки, м;

bширина рыхлительной лапы, м;
ψ
ёугол бокового скалывания почвы,
градус;
ε
ё


угол
расположения
откоса гребня
к
горизонт
у
, градус.

Для определения с
редн
его
диаметр
а

катков ротац
ионного рыхлителя из
условия перекатывания
их

через
встречающиеся
комк
и

получено следующее
D

d

7

D
z

l
пл

3

6

1

2

4

5

7

t
пл

h
пл

A

Вид
A

28


выражение(2)

где

φ
,
ρ


внешний

и

внутренний углы трения почвы, градус;
d
к


средний
диаметр комков
,

встречающи
х
ся на

пути катка, м;
h
мглубина
погружени
я
планок катка в почву, м.

П
о

известном
у

значени
ю
D
z

определен
ы

большой и малый диаметры
катка


(
3
)

и


(4)

Количество планок катков
ротационного рыхлителя определено из
услови
я

обеспечения надежного вращения их в процессе работы и получено
следующее выражение


(
5
)

Вертикальная нагрузка, приложенная на ротационный рыхлитель,
определяется из услов
ия погружения катка на заданную глубину обработки

(
6
)

где
q
0коэффициент статического объ
е
много смятия почвы;
k
v


коэффициент
пропорциональности;
Vскорость движения
агрегата
, м/с;
t
плтолщина планок
катков, м.

Вертикальная на
грузка на ротационный рыхлитель приложена через
нажимную пружину и ее, т.е. вертикальную нагрузку
Q
п
, приложенную на
ротационный рыхлитель через нажимную пружину, можно определить
следующим выражением(7)

где
m
pмасса ротационного рыхлителя, кг;
gускорение
свободного

падения, м/с
2
;
l
mдлина тяги ротационного рыхлителя, м;
l
нрасстояние по
горизонтали от оси вращения ротационного рыхлителя до точки
действия
вертикальной нагрузки, приложе
нной нажимной

пружин
ой.

Выполненные расчеты по выражениям
(1)
-
(7)
при
h
max
=0,2
6

м,

h
=0,1
м,
h
м
0,05 м,
b
0,05 м,

d
к
0, м,
φ
30°,
ρ
40°,
q
0
=
·0
6

Н/м
3
,
t
пл
0,006 м,

29


m
p
0 кг,
l
m
0,60 м,
l
н
0,5 м
и
ε
3º
показали, что длина планок катк
ов

должн
а

быть


не м
енее 30 мм,
а
малый, средн
и
й и большой
их
диаметр
ы

соответственно


не менее
1
80
, 31
0
и

4
40

мм, количество планок


не менее

10
шт
.
, вертикальная нагрузка
,

при
лож
енная на
ротационный рыхлитель
при
рабочей скорости
1,7
-
,5 м/с 6
-
9 км/
ч
)

в пределах
0,53
-
0,6
6 кН
, а вертикальная
нагрузка
,

приложенная
к н
ему через нажимную пружину должна быть в
пределах
0,24
-
0,33 кН
.

Продоль
н
ое
расстояние между рыхлительной лапой и ротационным
рыхлителем определялось из условия, чтобы катки ротационного рыхлителя
воздействовали

на частицы почвы, сходящие с рыхлительной лапы, после того,
как они упадут ко дну борозды или откосу гребня, т.к. в противном случае,
нарушится технологический процесс работы орудия, в результате частицы
почвы, сходящие с рыхлительной
лапы,

недостаточно р
азрыхляются
ротационным рыхлителем. С учетом отмеченного, для определения расстояния
L

получено следующее выражение


(8)

Учитывая
, что
h
0, м,
β
5º,

φ
30º,
g
9,8 м/с
2
,
d
0,8 м,
D
0,44 м
и

l
ю
0,04м
по выражению 8
продольное рассто
яни
е

между рыхлительной лапой
и ротационным рыхлителем
при рабочей скорости
1,7
-
,5 м/с
находится в
пределах
5
3
-
69

см.

В теоретических исследованиях изучалась также равномерность глубины
хода зубового рыхлителя. Из
-
за изменчивости физико
-
механических свойс
тв
почвы силы, действующие на зубовой рыхлитель, в процессе работы постоянно
изменяются. Поэтому, кроме поступательного движения, зубовой рыхлитель
совершает вынужденные колебания в продольно
-
вертикальной плоскости, что
приводит к изменению глубины хода зу
бьев зубового рыхлителя.

Для определения амплитуды вынужденных колебаний зубового
рыхлителя, а значит изменения глубины обработки вершин гребней получено
следующее выражение


(9)

где
m
Tмасса зубового рыхлителя, кг;

, , , 
1номер
а

гармоник
и
;

α
Тугол наклона продольных тяг параллелограмного механизма

к горизонту
,
градус;
и


амплитуда сил
,

возникающих из
-
за
измен
чивости
физико
-
механических свойств почвы,
Н
;
k
T


колич
ество зуб
ье
в рыхлителя, шт.;
30


cкоэффициент ж
е
сткости почвы, приведенный на один зуб рыхлителя,
;

uкоэффициент сопротивления вязкость почвы, приведенный на один зуб
рыхлителя,
;

νчастота переменных

составл
яющих

действующих сил
, Гц.

Очевидн
о
, что для обеспечения равномерно
сти глубины
обработки
вершин гребней
,

амплитуд
а

вынужденных
колебаний зубового рыхлителя
должна быть минимальной. Как показывает анализ выражения
(9)

это

можно
достичь пут
е
м изменения массы

зубового рыхлителя,
количества его зубьев,

а
также угла установки продольных тяг его параллелограммного механизма к
горизонту. При

этом если

в процессе работы продольные тяги
паралелограммн
ого механизма зубового рыхлителя
работают
,

принимая
горизонтальное

положени
е
, т.е.
при

α
Т
=0
,

то сила
ΔR
x
(t)

не влия
ет

на его
вертикальн
ы
е колебани
я

и
в результате
созда
ю
тся
оптимальные
услови
я

для
ра
вномерной обработки верхней части гребня

по глубине.

В третьей главе
Результаты экспериментальных исследований
по
обоснова
нию
параметров
рабочих органов
орудия для обработки
гребней


приведены результаты
проведенных
исследований
по
о
боснованию

оптимальны
х

параметр
ов

рыхлител
ь
ной лапы, ротационно
го

и зубов
ого
рыхлителей разработанно
го

орудия.

Проведенные исследования показали,

что
в
горизонтах 0
-
0 см влажность
почвы на гребн
я
х и бороздах в период обработки
находится соответственно
в
пределах
11,41
-
18,91
и

15,12
-
19,45
%
,

плотность


в

пределах
1,16
-
1,35
и

1,20
-
,5 г/см
3
,

а твердостьв

пределах
0,32
-
1,02
и

0,53
-
,4 МПа
.
Высо
та гребней
к
периоду весенней обработки по сравнению с периодом формирования

снизил
а
с
ь

в среднем

на 3,76
-
6,75 см, угол
расположения
откос
ов
гребней

к
горизонту
уменьш
и
лс
я

на
5
-
6º, засоренность сорн
ой

растительност
ью

в период
предпосевной обработки составля
л
а

в среднем 4,3
-
4,7 шт
./
м
2
.

При
определени
и

оптимальных
значений
параметров
рыхлительной лапы
были проведены однофакторные и многофакторные эксперименты. Как
показали результаты экспериментальных исследований

при скоростях
движения
1,7
-
,5 м/с для обесп
ечения требуемого качества рыхления почвы и
исключения образования на дне борозды слоя почвы с уплотненными стенками
п
ри минимальных затратах энергии

угол крошения рыхлительной лапы долж
е
н
быть в пределах 5
-
28

, ширина


50
-
5 мм, а длина
ее

рабочей повер
хности 98
-
0 мм.

Эти полученные результаты полностью соответству
ю
т результатам
теоретических исследований.

Для проведения экспериментальных исследований по ротационному
рыхлителю был разработан и изготовлен его экспериментальный образец
,

позволяющий
измен
ять
малы
е

и больши
е

диаметр
ы

катк
ов
,
а также
количеств
о

и ширин
у

планок на катк
ах
.

При проведении экспериментальных исследовани
й

в качестве критери
я
оценки принимали степень уничтожения сорняков, глубин
у

обработки и
степен
ь

крошения почвы
.
Эксперименты
был
и
проведены при скоростях
движения агрегата ,7 и ,5 м/с.

31


Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице, а
также на рис. 3
-
5. Анализ их и

проведенных многофакторных экспериментов

Влияние
малых и больших диаметров катков ротационного


рыхлителя на показатели его работы

Диаметры катков
ротационного
рыхлителя, мм

Степень
уничтоже
-
ния
сорняков
,

%

Глубина
обработки,

см

Качество крошения
почвы
, %

малый

большой

размеры фракций
, мм

М
ўр

±σ


50

50
-
25


25

V
 ,7 м/с

100

300

91,5

6,4

0
,60

3,7

6,8

89,5

150

350

94,0

5,2

0,63

2,2

5,4

92,4

200

400

95,8

4,8

0,76

1,7

5,6

92,7

250

450

96,5

4,6

1,21

2,1

5,9

92
,0

V=

,5 м/с

100

300

92,4

6,2

0,88

2,7

4,7

92,6

150

350

95,2

5,1

0,92

0,9

4,6

94,5

200

400

97,3

4,6

0,97

1,5

4,3

94,2

250

450

97
,8

4,3

0,74

1,8

4,4

93,8

а

б

в

1
и

2


соответственно при скорости движения агрегата
1,7
и

,5 м/с

Рис.
3.
График
и

изменения
степени уничтожения сорняков
(
а
),
глубины обработки
(
б
)
истепени крошени
я почвы
(
в
)
в зависимости от ширины планок кат
ков

ротационного рыхлителя

показал
, что

при
малом и большом диаметр
ах

катка ротационного рыхлителя в
пределах
200
-
50 мм
и
400
-
450 мм

соответственно, количестве планок 
-

4 шт.,
их

ширине 30
-
3 мм, вертикальной нагрузке на ротационный рыхлитель
в преде
лах

0,50
-
0,60 кН

обеспечиваются требуемые
степень

уничтожения
сорняков, глубина обработки и степень крошения почвы

на откосах гребней
.

32

а

б

в

1
и

2


соответственно при скорости движения агрегата
1,7
и

,5 м/с

Рис.
4.
График
и

изменения
степени ун
ичтожения сорняков
(
а
),
глубины обработки
(
а
истепени крошени
я почвы
(
в
)
в зависимости от количества планок катков

ротационного рыхлителя
а

б
)

в

1
и

2


соответственно при скорости движения агрегата
1,7
и

,5 м/с

Рис.
5
.
График
и

изменения
степе
ни уничтожения сорняков
(
а
,
глубины обработки
(
б
)
истепени крошени
я почвы
(
в
)
в зависимости
от вертикальной нагрузки

на ротационный рыхлитель

Из
результат
ов

по изучению
исследований влияния
продольно
го

расстояни
я
между рыхлительным
лапо
й

и ротационным р
ыхлителем
на
показатели работы орудия следует

рис.6
, что это расстояние должно
быть
не менее
60

см
. В противном
случае, частицы почвы, сходящие с
рабочей поверхности рыхлительной
лапы, будут взаимодействовать с
катками ротационного рыхлителя
до
падения
н
а

дн
о

борозды
и в
результате
степень крошения почвы

ухудшается
.

В
полевых
экспериментах
при
испытаниях
зубово
го

рыхлител
я

исследован
о

влияние длины зубьев,

1
и

2


соответственно при скорости

движения
агрегат ,7
и

,5 м/с

Рис.
6
.
График изменения степени

крошения
почвы
Ф
25
)

в
зависимости от продольного
расстояния
(
L
)

между рыхлительной

лапой и ротационным рыхлителем

33


угла наклона продольных тяг параллелограммного механизма к горизонту, а
также массы зубового рыхлите
ля на глубину обработки вершин гребня и
их
среднеквадратич
ески
е отклонени
я
.

Полученные результаты приведены на рис. 7. Из
них
видно, что для
обеспечения равномерного рыхления вершин гребней длина зубьев зубового
рыхлителя должн
а

быть в пределах 00
-
0 мм,

продольные тяги его
параллелограммного механизма в процессе работы должны занимать
горизонтальное или близко к этому положение, а масса зубового рыхлителя
должна быть
в пределах 5,0
-
7,5 кг.
а

б

в

7
-
расм. Влияние длины зубьев
а, угл
а

установки

продольных тяг

параллелограммн
ого механизма
б
и

массы в
зубового рыхлителя

на

глубину обработки
(
h
Т
)
и
их
среднеквадратич
еские
отклонени
я

(
±
σ
)

В четвертой главе диссертации
Экономическая эффективность
орудия для обработки гребней

приведены краткая

техническая
характеристика, результаты хозяйственных испытаний и экономические
показатели экспериментального образца орудия для обработки гребней.

При испытаниях разработанное орудие надежно выполняло заданный
технологический процесс и показатели его рабо
ты полностью соответствовали
предъявленным требованиям.

Расчеты проведенные по определению технико
-
экономических
показателей разработанного орудия показали, что при применении данного
орудия для предпосевной обработки гребней прямые затраты на обработку

1

гектара
площади

снижаются на 40,8 %. В результате этого сезонный
экономический эффект от его внедрения составляет 3988686,8 сум на одно
орудие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенных исследований
по
диссертации доктора
философии 
PhD
 на тему Обоснование пар
аметров орудия для обработки
гребней представлены следующие выводы:

1.
Проведенный анализ конструктивных особенностей существующих
машин, орудий и рабочих органов, применяемых для обработки гребней,
обеспечил возможность разработ
ки
конструкци
и

орудия, поз
воляющего
34


производит
ь

обработку гребней по всему профилю.

2.
Разработка
орудия, обеспечивающего
качественное рыхление
дна
борозд, откосов и вершин гребней,
полное
уничтожение сорной
растительности
,

образование
мульчирующего слоя на их поверхности и
обработ
к
у

рыхлительными лапами дна борозды, а ротационными и зубовыми
рыхлителями соответственно откосов и вершин гребней

да
е
т возможность
повышения
качеств
а

обработки гребней и снижение затрат на
их
обработку.

3.
При угле крошения рыхлительной лапы
25
-
8°,

ширин
е
50
-
5 мм

и
длине рабочей поверхности
98
-
0 мм

обеспечивается возможность
качественной
обработк
и

дна борозд гребней при минимальных

затратах
энергии
.

4.
При малых и больших диаметрах катков
ротационного рыхлителя
соответственно
200
-
50 мм и 400
-
450 мм, к
оличестве его планок 
-
4 штук,
ширине планок 30
-
3 мм, а также вертикальной нагрузке на
него
в пределах
0,50
-
0,60 кН

обеспечивает
ся

качественное выполнение технологического
процесса обработки откосов гребней.

5.
При

продольном расстоянии между рыхлительн
ой лапой и
ротационным рыхлителем не менее 60 см

создается возможность качественного
крошения почвы на

откос
ах

гребней
.

6.

По результатам теоретических и экспериментальных исследований
установлено, что при расположении продольных тяг параллелограммного
мех
анизма зубового рыхлителя
горизонтально или близко к этому по
ложению
,
а также
при
длине зубьев 00
-
0 мм и массе
рыхлителя
5,0
-
7,5 кг

достигает
ся
равномерно
е

рыхлени
е

вершин гребней на заданн
ую
глубин
у
.

7.
В
ООО
“Ygio’l
-
gomsh”

по рекомендуемым парам
етрам
изготовлен экспериментальный образец орудия, обеспечивающ
ий

качественное
рыхление гребней, уничтожение сорной растительности, а также образование
мульчирующего слоя на их поверхност
и

и внедрен в производство
.

8. Применение разработанного орудия
н
а о
снове результатов
исследований
по сравнению с существующими техническими средствами дает
возможность

снизить затраты
труда
, а также

материальные затраты на

обработку
гребней и получить
экономический эффект около 4,0 млн. сум за
сезон.
35


SCIENTIFI
C COUNCIL TO AWARDING OF THE SCIENTIFIC

DEGREES
DSc.27.06.2017.T.10.01
AT
THE
TASHKENT INSTITUTE

OF IRRIGATION AND AGRICULTURAL MECHANIZATION ENGINEERS

SCIENTIFICRESEARCH INSTITUTE OF MECHANIZATION AND
ELECTRIFICATION OF AGRICULTURE
UNDER
THE TASHKENT
INS
TITUTE OF IRRIGATION AND AGRICULTURAL

MECHANIZATION ENGINEERS

ABDULKHAEV
KHURSHED GAFUROVICH

JUSTIFICATION OF THE PARAMETERS OF THE IMPLEMENT

FOR TREATING THE RIDGES

05.07.01


Agricultural and meliorative machinery. Mechanization

of agricultural and rec
lamation workDISSERTATION ABSTRACT OF DOCTORAL

OF PHILOSOPHY (PhD) ON TECHNICAL SCIENCES

Tashkent


201
8

36


The theme of the doctoral of philosoph
y
(PhD)
dissertation

is registered in the Higher
Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan under
№ B07.
2
.PhD/T.
209

The
dissertation
was carried

out at
the scientific research institute
of mechanization and
electrification of agriculture

under
the Tashkent

institute of irrigation and agricultur
al

mechanization engineers.

The abstract of the dissertation i
s posted i
n three languages (Uzbek, Russian, English
(resume)) on

the website of the Scientific

council

(www.tiiame.uz) and
at
the Information and
ductiol potl Ziot www.ziot.uz.

Scientific supervisor
:

Tukht
akuziev Abdusalim


doctor of technical science
,
professor

Official opponents
:

Ergashev Ismoil Ta
shkentovich


doctor of technical science
,
professor


Khud
o
y
o
rov

Anvarjon Nazirzhonovich


candidate of technical science,
docentLeading organization:

A
ssociation
BMKB
-
gomshThe
defense of the
dissertation

will be held at

14
00

on


6april

2018 year at
the
scientific
council meeting
No.
DSc.27.06.2017.
Т
.10.0
1

at the Tashkent institute
of
irrigation and agricultur
al

mechanization engineers (at t
he address: 39
,
K
a
ri Niy
a
zi street
,

Tashkent

city
, 100000.

Tel: (
+
99871)237
-
09
-
45
; Fax:(
+
99871) 237
-
38
-
79, e
-
mail, [email protected]).

The
dissertation

is available at the Information
-
resource center of the Tashkent institute of
irrigation and

agricultur
al

mechanization engineers (registration number

15

).
A
ddress
: 39
,
K
a
ri
Niy
a
zi street
,

Tashkent

city
, 100000. Tel: (
+
99871) 237
-
0
9
-
45
;
Fax:(
+
99871) 237
-
46
-
68,

e
-
mail
:

[email protected]
.

The abstract
from
the thesis is distributed


March23

,

2018.

(
Mailin
g protocol
No.
5
on March 14,
2018).


B.S. Mirzaev

Chairman of the scientific council for

awarding of

scientific degrees, doctor of technical sciences
,
professor

B.M. Khudayarov

Scientific secretary of the scientific council for

awarding of scientific
degre
e
s, doctor of technical sciences
,
docent

A
.
A
.
Akhmet
ov

Chairman
of academic seminar

under the scientific

council awarding scientific degrees,

doctor of technical sciences
,

senior researcher

37


INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)

The aim of the resear
ch work
is to develop an energy
-
resource
-
saving tool
for quality loosening, removal of weeds and soil crusts on ridges, and also to form a
mulching layer on their surfaces
.

Objects of the research
are crests cut in autumn, the physical and mechanical
prope
rties of their soil, the tool for processing the ridges and its working tools
.

The scientific novelty of the study is as follows:

developed and the technological process of work is gr
ounded;

quality loosening of the soil on the slopes of the ridges have been developed;

on

the basis of analytical dependencies, describing the processes of processing
the loosenin
g paw of the bottom of the furrow, the rotary ripper of the ridge of the

the uniformity of the processing of the tooth ripper is substantiated depending
on the posit
ion of the longitudinal traction of the parallelogram mechanism to which
it is mounted.

Implementation of the research result:

On the basis of the results of research on the development of tools for the
organs:

a patent for the utility model of the Agency for intellectual property of the
log thi ti pofil vic fo pocssig idg
s d fuows tw thm,
No. FAP 00753
-
2012). As a result, the possibility has been created to develop a
constructive scheme of the tool for complete processing of the ridges;

a patent for the utility model of the Agency for intellectual property of th
e
Republic of Uzbekistan was obtained, on a rotary ripper consisting of slatted tapered
olls cospodig to th siz of th slops of th idgs Rot ipp,

No. FAP 00888
-
2014). As a result, the possibility has been created to ensure the
e destruction of weed vegetation, the mulch layer of soil and the preservation
of moisture on it;

the initial requirement, the quality assessment of technological processes,
processing of ridges and the technical design specification for the design of the
tool
have been developed (reference of the Ministry of Agriculture and Water Resources
of the Republic of Uzbekistan No. 02/23
-
595 of November 21, 2017). As a result, it
has been possible, on the basis of the type of working bodies and the scheme for
placi
processing of the ridges;

the developed tool for processing ridges has been introduced into farms under
the Ministry of Agriculture and Water Resources, in particular, in the farms o
f the
Kuyichirchik district of Tashkent region, Papal and Uichinsky districts of Namangan
region (certificate of the Ministry of Agriculture and Water Resources of the
38


Republic of Uzbekistan No. 02/23
-
595 of November 21). As a result, fuel
consumption decr
eased by processing crests by 1.57 times, and operating costs by
40.8 %.

The structure and volume of the thesis
. The dissertation consists of an
introduction, four chapters, conclusion,
list of used literature
and
appendices
.
The
total volume of the disser
tation contains of 115 pages.

39ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР

РЎЙХАТИ

Список опубликованных работ

List of published works

1.
Тўхтақўзиев
А., Абдулхаев Х. Пушталарга ишлов берувчи қурилма
тишли юмшаткичининг тик тебранишларини тадқиқ этиш //
Agroilm
.


Тошкент,
2012
.


№ .


Б. 68
-
69. 05.00.00; № 3.

2
. Тўхтақўзиев А., Абдулхаев Х. Пушталарга ҳажмий ишлов берувчи
машина иш органаларининг параметрларини асослаш // Механика муаммолари.


Тошкент, 03.


№ .


Б. 78
-
8. 05.00.00; № 6.

3
. Тўхтақўзиев А., Абдулхаев
Х. Пушталарга ишлов берувчи қурилма
юмшаткич панжасининг параметрларини асослаш // ТДТУ Хабарлари.


Тошкент, 04.


№.


Б.04
-
08. 05.00.00; № 6.

4
. Тўхтақўзиев А., Абдулхаев Х.Ғ. Пушталарга ишлов берувчи қурилма
ротацион юмшаткичи конуссимон ғалтак
ларининг диаметрларини асослаш //
Фарғона политехника институтининг илмий
-
техник журнали.


Фарғона, 04.


№ .


Б. 30
-
33. 05.00.00; № 0.

5
. Абдулхаев Х. Пушталарга ҳажмий ишлов берувчи машина юмшаткич
панжасининг тортишга қаршилиги // Механика муамм
олари.


Ташкент, 06.


№ .


Б. 83
-
85. 05.00.00; № 6.

6.
Тухтакузиев А., Абдулхаев Х. Исследование равномерности глубины
хода рыхлителя для предпосевной обработки гребней // Механизация и
электрификация сельского хозяйства.


Москва, 03.


№ 6.


С
. 4
-
6. (05.00.00;
№ 54.

7
. Abdulkhaev Kh. G. About field tests on implement for presowing cultivation
of ridges // European Applied sciences


Stuttgt, 05, № 6.


P. 54
-
55. (05.00.00;
№.

8
. Патент РУз на полезную модель №
FAP
00753. Устройство для
об
работки гребней и борозд между ними/ Тухтакузиев А. и Абдулхаев Х.Г.
Расмий ахборотнома.


0. № 9.

9
. Патент РУз на полезную модель №
FAP

00888. Ротационный
рыхлитель/ Тухтакузиев А., Абдулхаев Х.Г. и Нуриддинов А.Д. Расмий
ахборотнома.


04. № 4.

1
0
.

Абдулхаев Х.Ғ. Пушталарга ишлов берувчи қурилма //

Инновацион
лойиҳаларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш муаммолари: III Республика
илмий
-
техник конференцияси тўплами.


Жиззах: ЖизПИ, 0.


Б. 34
-
35.

1
1
. Абдулхаев Х. Пушталарга ишлов берувчи қурилма дала
синовларининг натижалари // Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор
агротехнологияларни жорий этиш: Республика илмий
-
амалий конференцияси
илмий мақолалар тўплами.


Тошкент: ЎзПИТИ, 0.


Б. 346
-
347.

1
2
. Тўхтақўзиев А., Абдулхаев Х. Пушталарга ишлов берувчи қури
лма
ротацион юмшаткичи параметрларини унинг иш кўрсаткичларига таъсирини
ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари // Фан ва ишлаб
чиқариш интеграцияси қишлоқ хўжалиги самарадорлигининг муҳим омили:
40


Республика илмий
-
амалий конференцияси материал
лари тўплами. II
-
қисм.


Самарқанд: СамҚХИ, 03.


Б. 8
-
121.

1
3
. Тўхтақўзиев А., Абдулхаев Х.Ғ. Пушталарга ишлов берувчи қурилма
юмшаткич панжаси энини асослаш // Суғорма деҳқончиликда ер
-
сув
ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг экологик жиҳатлари: Респ
ублика
илмий
-
амалий анжумани материаллари тўплами. Бухо
ро: ТИМИБФ, 04.Б.63
-
164.

1
4
. Тухтакузиев А., Абдулхаев Х. Результаты испытаний устройства для
предпосевной обработки гребней // Поиск инновационных путей развития
земледелия в современных услов
иях:
Сборник материалов

Международной
научно
-
практической конференции. Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский
ГАУ, 04.
-

С. 405
-
407.

1
5
. Абдулхаев Х.Ғ. Пушталарга ишлов берувчи қурилма юмшаткич
панжаси ишчи сирти узунлигини унинг иш кўрсаткичларига таъсири

/
/ Қишлоқ
хўжалиги ва транспортда ресурстежамкор техника, технологияларни яратиш,
самарали фойдаланиш ва сервиси муаммолари:

Республика илмий
-
амалий
анжумани материаллари. Қарши: ҚМИИ, 05.


Б. 86
-
288.

16.
Тўхтақўзиев А.,Абдулхаев Х.Ғ. Пушталарга ишлов б
ерувчи қурилма
тишли
юмшаткич
и
нинг иш
лов бериш чуқурлиги бўйича барқарор юришини
таъминлаш

// Қишлоқ хўжалиги ва транспортда ресурстежамкор техника,
технологияларни яратиш, самарали фойдаланиш ва сервиси муаммолари:

Республика илмий
-
амалий анжумани материа
ллари. Қарши: ҚМИИ, 05.Б. 8
8
-
2
91
.

1
7
. Пушталарга ҳажмий ишлов берувчи қурилма // Инновацион ғоялар,
технологиялар ва лойиҳалар: VIII Республика ярмаркаси каталоги.


Тошкент,
2015.


Б.03.

1
8
. Абдулхаев Х.Г. Нового орудие для предпосевной обработки

гребней //
Интеллектуальные машинные технологии и техника для реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства
:

Сборник
материалов

Международной научно
-
технической конференции. Часть .
Москва: ФГБНУ ВИМ, 05.


С. 63
-
166.

1
9
. Тўхтақўзи
ев А., Абдулхаев Х.Ғ. Пушталарга ҳажмий ишлов берувчи
қурилма ва у синовларининг натижалари // Сув ва ер ресурсларидан оқилона
фойдаланишнинг экологик жиҳатлари: Республика илмий
-
амалий анжумани
материаллари тўплами. Бухоро: ТИМИБФ, 05.


Б. 84
-
186.

20
.

Абдулхаев Х.Ғ. Тишли юмшаткич параллелограмм механизми
бўйлама тортқиларини горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчагини унинг иш
кўрсаткичларига таъсири // Тупроқшунослик
-
мамлакат экологик ва озиқ
-
овқат
хавфсизлиги хизматида
: Республика илмий
-
амалий
анжуман


Тошкент
:
ТАИ
Т
И
, 2017.


Б.
166
-
16
8.

2
1
.
Тўхтақўзиев А., Абдулхаев Х.Ғ. Пушталарга ишлов берувчи машина
юмшаткич панжаси параметрларини асослаш бўйича ўтказилган кўп омилли
экспериментларнинг натижалари //
Долзарб муаммолар ва ривожланиш
тенденциялари: Респ
ублика илмий
-
амалий конференцияси тўплами. 
-
қисм


41


Жиззах: ЖизПИ, 07.


Б. 34
-
328.

22.
Тўхтақўзиев А., Абдулхаев Х.Ғ. Пушталарга ишлов берувчи машина
ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотларнинг натижалари // Юқори самарали қишлоқ
хўжалик машиналарини яратиш ва
улардан фойдаланиш даражасини ошириш:
Республика илмий
-
амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами.


Гулбаҳор: ҚХМЭИ, 07.


Б. 77
-
183.

42А
вторефератнинг
Ўз
бекистон қ
ишло
қ

х
ў
жалиги

журнали
таҳририятида

таҳрирдан ўтказилдиБосишга рухсат этилди:
17.03.
08 йил.

Бичими 60х84
1
/
16
,
Times

Nw Rom

гарнитурада рақамли босма усулида босилди.

Шартли босма табоғи:
2
,75 Адади
100
. Буюртма №

76
.

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти босмахонаси.

Босмахона манзили: 0
000, Тошкент ш., Шоҳжаҳон
-
5

4344

Приложенные файлы

  • pdf 27698927
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий