y y мы Преобразования графиков функ-y0 ций, как различные формы представ-. ления содержания могут быть задей-. ствованы в процессе обучения.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
²°À̸À¾²°½¸µÄ¾À¼¿Àµ´Á°²»µ½¸ÏÁ¾´µÀ¶°½¸Ï¿À¸¸·Ãǵ½¸¸ ¿Àµ¾±À°·¾²°½¸¹³À°Ä¸º¾²ÄýºÆ¸¹²ÁÀµ´½µ¹Èº¾»µ º¸Áµ»Ì½¸º¾²¸.². ±ÐàÝÐãÛìáÚØÙÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÙßÕÔÐÓÞÓØçÕáÚØÙãÝØÒÕàáØâÕâ ¿àØØ×ãçÕÝØØÝÐçÐÛÜÐâÕÜÐâØçÕáÚÞÓÞÐÝÐÛØ×ÐÒáàÕÔÝÕÙèÚÞÛÕÝÐØÑÞÛìèØÕâàãÔÝÞáâØãçÐéØÕ- áïØáßëâëÒÐîââÐÜ,ÓÔÕâàÕÑãÕâáïßÞÝØÜÐÝØÕâÐÚØåäãÝÔÐÜÕÝâÐÛìÝëåßÞÝïâØÙ,ÚÐÚäãÝÚæØï,ÝÕßàÕ- àëÒÝÞáâì,ßàÕÔÕÛ.ºÞáÝÞÒÝëÜØáØâãÐæØïÜ,àÕÐÛØ×ÐæØïÚÞâÞàëåßÞ×ÒÞÛïÕâÞÑÕáßÕçØâìÔÞáâØÖÕÝØÕ ßÞÝØÜÐÝØïÒäØÛÞáÞäØØ(².¼.ÄØÛÐâÞÒ,1983)ÞâÝÞáïâ:1)ÔØÐÛÞÓ,2)ßÕàÕÒÞÔâÕÚáâÐáÞÔÝÞÓÞï×ëÚÐ ÝÐÔàãÓÞÙ,3)ØÝâÕàßàÕâÐæØï.¿àØÜÕÝØâÕÛìÝÞÚÝÐçÐÛÐÜÜÐâÕÜÐâØçÕáÚÞÓÞÐÝÐÛØ×ÐàÕÐÛØ×ÐæØïÒâÞàÞÙ áØâãÐæØØïÒÛïÕâáïÝÐØÑÞÛÕÕßàØÕÜÛÕÜÞÙßÞßàØçØÝÕÑÞÓÐâáâÒÐÒëàÐ×ØâÕÛìÝëåÒÞ×ÜÞÖÝÞáâÕÙ,ØÜÕî- éØåáïÔÛïßàÕÔáâÐÒÛÕÝØïØ×ãçÐÕÜëåÒíâÞÙÔØáæØßÛØÝÕäÐÚâÞÒ.¼ÞÓãâÑëâìØáßÞÛì×ÞÒÐÝë3ï×ëÚÐ: ÓàÐäØçÕáÚØÙ,ÐÝÐÛØâØçÕáÚØÙ,áÛÞÒÕáÝëÙ.´ÛïÚÐÖÔÞÓÞØ×ßÞÝïâØÙÕáâìáÒÞØßàØÞàØâÕâÝëÕäÞàÜëÒë- àÐÖÕÝØï.ºàÞÜÕâÞÓÞ,ãçÐéØÕáïâÞÖÕØÜÕîâáÒÞØßàØÞàØâÕâëÒÒÞáßàØïâØØãçÕÑÝÞÓÞÜÐâÕàØÐÛÐ.¾ÔÝØ ÛÕÓçÕÒÞáßàØÝØÜÐîâáÛÞÒÕáÝãîØÝäÞàÜÐæØî.ÂÐÚØÕèÚÞÛìÝØÚØÞÑëçÝÞßàÕÔßÞçØâÐîâäÞàÜãÛØàÞÒÚØ, ÑÕ×ÞáÞÑëåâàãÔÝÞáâÕÙÞÒÛÐÔÕÒÐîââÕàÜØÝÞÛÞÓØÕÙßÞÝïâØÙ.´àãÓØÕÛãçèÕÒÞáßàØÝØÜÐîâÜÐâÕàØÐÛ, ßàÕßÞÔÝÞáØÜëÙÒÒØÔÕÚÐàâØÝÞÚ,áåÕÜ,ØÛÛîáâàÐæØÙ.´ÛïâàÕâìØåèÚÞÛìÝØÚÞÒÝÐØÑÞÛÕÕßàØÕÜÛÕÜÞÙ ïÒÛïÕâáï×ÝÐÚÞÒÞ-áØÜÒÞÛØçÕáÚÐïäÞàÜÐßàÕÔáâÐÒÛÕÝØï. ¾ßëâßÞÚÐ×ëÒÐÕâ,çâÞßàÞÔÒØÖÕÝØÕÒßÞÝØÜÐÝØØãçÕÝØÚÞÜÔÞáâØÓÐÕâáïÛÕÓçÕ,ÕáÛØÞÝáØáâÕÜÐâØ- çÕáÚØÑãÔÕâÝÐåÞÔØâáïÒáØâãÐæØØ,âàÕÑãîéÕÙßÕàÕåÞÔØâìÞâÞÔÝÞÓÞ,ÖÕÛÐâÕÛìÝÞÝÐØÑÞÛÕÕÔÞáâãßÝÞÓÞ, ÛØçÝÞáâÝÞ-×ÝÐçØÜÞÓÞï×ëÚÐÞßØáÐÝØïäÐÚâÐÚÔàãÓØÜ.²Þ×ÜÞÖÝÞáâÕÙÔÛïáÞ×ÔÐÝØïßÞÔÞÑÝëåáØâãÐæØÙ ÒèÚÞÛìÝÞÜÚãàáÕÜÝÞÖÕáâÒÞ,ÝÞÕáâìâÕÜë,ßàØØ×ãçÕÝØØÚÞâÞàëåíâÞÝÕÞÑåÞÔØÜÞ.¾ÔÝÐØ×âÐÚØåâÕÜ "¿àÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØïÓàÐäØÚÞÒäãÝÚæØÙ".µÕãáÒÞÕÝØÕßÞ×ÒÞÛïÕâÝÕßàÞáâÞàÐáèØàØâìÚÛÐááäãÝÚæØÙ, ÓàÐäØÚØÚÞâÞàëåÜÞÖÝÞßÞáâàÞØâìÝÐÞáÝÞÒÕØ×ÒÕáâÝëå,ÝÞØÓÛãÑÖÕÞáÞ×ÝÐâìáÐÜÞßÞÝïâØÕäãÝÚ- æØØ;áäÞàÜØàÞÒÐâìÐááÞæØÐæØØÜÕÖÔãÐÝÐÛØâØçÕáÚØÜØÒëàÐÖÕÝØïÜØ,×ÐÔÐîéØÜØäãÝÚæØØØØåÓàÐ- äØÚÐÜØ,ÚÞâÞàëÕÒÔÐÛìÝÕÙèÕÜ"àÐÑÞâÐîâ"ßàØÒÒÕÔÕÝØØßÞÝïâØÙÜÐâÕÜÐâØçÕáÚÞÓÞÐÝÐÛØ×Ð,àÕèÕÝØØ ãàÐÒÝÕÝØÙ,ÝÕàÐÒÕÝáâÒ,"ÝÕáâÐÝÔÐàâÝëå"×ÐÔÐç. ÀØá.1Ð ÀØá.1Ñ ÀØá.1Ò ÀØá.1Ó a;a� a;a ¿àÞÔÕÜÞÝáâàØàãÕÜÝÐßàØÜÕàÕâÕ- Üë"¿àÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØïÓàÐäØÚÞÒäãÝÚ- æØÙ",ÚÐÚàÐ×ÛØçÝëÕäÞàÜëßàÕÔáâÐÒ- ÛÕÝØïáÞÔÕàÖÐÝØïÜÞÓãâÑëâì×ÐÔÕÙ- áâÒÞÒÐÝëÒßàÞæÕááÕÞÑãçÕÝØï. 1.¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕàÐ×ÛØçÝÞÓÞá ï×ëÚÞÒÞÙâÞçÚØ×àÕÝØïåÐàÐÚâÕàÐ ÞÑÞáÝÞÒÐÝØÙßàØÒÒÕÔÕÝØØßàÕÞÑàÐ- ×ÞÒÐÝØÙ ,çâÞØÛÛîáâàØàãîâáÛÕÔãîéØÕ ßàØÜÕàë. ¿àØÜÕà1. ·ÐÔÐçÐßÞáâàÞÕÝØïÓàÐäØÚÐäãÝÚ- ÝÐÞáÝÞÒÕÓàÐäØÚÐ ÜÞÖÕâÑëâìàÕèÕÝÐ áÛÕÔãîéØÜÞÑàÐ×ÞÜ. ¿ãáâì äãÝÚæØï,ÓàÐäØÚÚÞâÞàÞÙØ×ÞÑàÐÖÕÝÝÐ àØá.1Ð.¿àÞÒÕÔÕÜàÐááãÖÔÕÝØï,ÞßØàÐ- ïáìÝÐÓàÐäØÚ.¿ãáâìâÞçÚÐ ÝÐÔÛÕÖØâÓàÐäØÚãäãÝÚæØØ ,âÞ (àØá1Ñ).ÂÞÓÔÐâÞçÚÐ ßàØÝÐÔÛÕÖØâÓàÐäØÚãäãÝÚæØØ (àØá1Ò). .¾ÑàÐâÝÞ,ÕáÛØâÞçÚÐ ßàØÝÐÔÛÕÖØâÓàÐäØ- ÚãäãÝÚæØØ ,âÞâÞçÚÐ ßàØÝÐÔÛÕÖØâÓàÐäØÚãäãÝÚæØØ .ÂÐÚØÜÞÑàÐ×ÞÜ, ÛîÑãîâÞçÚãÓàÐäØÚÐäãÝÚæØØ ÜÞÖÝÞßÞÛãçØâìáÔÒØÓÞÜÚÐÖÔÞÙâÞçÚØ ,ßàØÝÐÔ- ÛÕÖÐéÕÙÓàÐäØÚãäãÝÚæØØ ÒâÞçÚã ,âÞÕáâìáÔÒØÓÞÜÝÐ ÕÔØÝØæÒÛÕÒÞ,ÕáÛØ ØáÔÒØÓÞÜÝÐ ÕÔØÝØæÒßàÐÒÞ,ÕáÛØ (àØá1Ó).ÀÐááãÖÔÕÝØïÒÔÐÝÝÞÜáÛãçÐÕÒÕÔãâáïÝÐ ÓàÐäØçÕáÚÞÜï×ëÚÕ. ¿àØÜÕà2. ÀÐááÜÞâàØÜàÐááãÖÔÕÝØïÝÐ×ÝÐÚÞÒÞ-áØÜÒÞÛØçÕáÚÞÜï×ëÚÕßàØØ×ÛÞÖÕÝØØàÕèÕÝØï×ÐÔÐçØßÞ- áâàÞÕÝØïÓàÐäØÚÐäãÝÚæØØ ,ÕáÛØ×ÐÔÐÝÓàÐäØÚäãÝÚæØØ ÀÐááãÖÔÕÝØïÒÕÔãâáïÑÕ×ÞßÞàëÝÐÓàÐäØÚ.¿ãáâìäãÝÚæØï ßàØÝØÜÐÕâÒâÞçÚÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ,âÞÕáâì .ÂÞÓÔÐäãÝÚæØï ÒâÞçÚÕ ßàØÝØÜÐÕâ×ÝÐçÕÝØÕ ,âÐÚÚÐÚ .¾ÑàÐâÝÞ,ÕáÛØÒâÞçÚÕ ßàØÝØÜÐÕâ×ÝÐçÕÝØÕ,âÞäãÝÚæØï ÒâÞçÚÕ ßàØÝØÜÐÕâ×ÝÐçÕÝØÕ .ÂÐÚØÜÞÑàÐ×ÞÜ,ÛîÑÞÕ×ÝÐçÕÝØÕäãÝÚæØØ ,ÞâÒÕçÐîéÕÕ ×ÝÐçÕÝØî ÐàÓãÜÕÝâÐ,ÕáÛØØ×ÒÕáâÝÞ×ÝÐçÕÝØÕ ÒâÞçÚÕ ,ÜÞÖÝÞßÞÛãçØâì, ßàØÑÐÒÛïïÚíâÞÜã×ÝÐçÕÝØîçØáÛÞ ,ßÞÛãçÐï .ÍâÞâàÕ×ãÛìâÐâÓàÐäØçÕáÚØØÛÛîáâàØàãÕâàØáãÝÞÚ, ßàØÒÕÔÕÝÝëÙÒâàÕâìÕÙáâàÞÚÕâÐÑÛØæë1. ·ÐÜÕâØÜ,çâÞàÕçìØÔÕâÝÕÞàÐ×ÛØçÝëåáßÞáÞÑÐåàÕèÕÝØï,ÐÛØèìÞàÐ×ÛØçÝëåáßÞáÞÑÐåÒëàÐ- ÖÕÝØïàÕèÕÝØï.ÃçØâÕÛìÜÞÖÕâßàØÒÒÕÔÕÝØØßÕàÒÞÓÞßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØïÒÕáâØàÐááãÖÔÕÝØï,ßàØÒÛÕÚÐï ÞÑÐï×ëÚÐ,ÐÒÔÐÛìÝÕÙèÕÜÝÐÜÕàÕÝÝÞ,ÞÓàÐÝØçØÒÐáìÛØèìÞÔÝØÜ.¿ÞáÛÕíâÞÓÞßÞÛÕ×Ýë×ÐÔÐÝØïÔÛï ãçÐéØåáïâØßÐ"ÞáãéÕáâÒØâìàÕèÕÝØÕ×ÐÔÐçØßàØÜÕàÐ1,ÝÕÞßØàÐïáìÝÐÓàÐäØÚäãÝÚæØØ",ßàØÒëßÞÛ- ÝÕÝØØÚÞâÞàëåâàÕÑãÕâáïØ×ÛÞÖØâìßÞÛãçÕÝÝÞÕàÕèÕÝØÕÝÐÔàãÓÞÜï×ëÚÕ. ¸ÔÕÐÛìÝëÜàÕ×ãÛìâÐâÞÜØ×ãçÕÝØïàÐááÜÐâàØÒÐÕÜÞÙâÕÜëïÒÛïÕâáïãÜÕÝØÕÒëàÐÖÐâìáãéÝÞáâìÚÐÖ- ÔÞÓÞßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØïÝÐâàÕåï×ëÚÐå.¿àÕÔáâÐÒØÜíâÞâàÕ×ãÛìâÐâÒÒØÔÕâÐÑÛØæë(ÂÐÑÛØæÐ1),ÒÚÞâÞàÞÙ áãéÝÞáâìßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÙÒëàÐÖÕÝÐÒ×ÝÐÚÞÒÞ-áØÜÒÞÛØçÕáÚÞÙ,áÛÞÒÕáÝÞÙØÓàÐäØçÕáÚÞÙäÞàÜÐå.µÕ æÕÛÕáÞÞÑàÐ×ÝÞßàÕÔÛÞÖØâìÝÕÒÓÞâÞÒÞÜÒØÔÕ,ÐÞàÓÐÝØ×ÞÒÐâìÝÐãàÞÚÕÔÕïâÕÛìÝÞáâìßÞ×ÐßÞÛÝÕÝØî. ÍâÐâÐÑÛØæÐÜÞÖÕâØáßÞÛì×ÞÒÐâìáïÒÚÐçÕáâÒÕÞßÞàÝÞÓÞáØÓÝÐÛÐßàØàÕèÕÝØØ×ÐÔÐçÝÐÒëßÞÛÝÕÝØÕ ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÙ.²ÔÐÛìÝÕÙèÕÜÞÝÐÜÞÖÕâÑëâìÔÞßÞÛÝÕÝÐáÒÕÔÕÝØïÜØÞßÞáâàÞÕÝØØÓàÐäØÚÞÒäãÝÚ- ÝÐÞáÝÞÒÕÓàÐäØÚÐäãÝÚæØØ ÂÐÑÛØæÐ1. ·ÝÐÚÞÒÞ- áØÜÒÞÛØçÕáÚÐï äÞàÜÐ ÁÛÞÒÕáÝÐïäÞàÜÐ ³àÐäØçÕáÚÐïäÞàÜÐ ¸×ÓàÐäØÚÐ ÒÓàÐäØÚ ÓàÐäØÚäãÝÚ- ßÞÛãçÐÕâáï Ø×ÓàÐäØÚÐäãÝÚæØØ àÐáâïÖÕÝØÕÜÒ àÐ× ÒÔÞÛìÞáØÞàÔØÝÐâ,ÐßàØ a áÖÐâØÕÜ ÒÔÞÛìÞáØÞàÔØÝÐâÒ àÐ× ¸×ÓàÐäØÚÐ ÒÓàÐäØÚ ³àÐäØÚäãÝÚæØØ ßÞÛãçÐÕâ- áïØ×ÓàÐäØÚÐäãÝÚæØØ ×ÕàÚÐÛìÝëÜ ÞâàÐÖÕÝØÕÜÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ ÞáØÐÑáæØáá ¸×ÓàÐäØÚÐ ÒÓàÐäØÚ ³àÐäØÚäãÝÚæØØ ßÞÛãçÐ- ÕâáïØ×ÓàÐäØÚÐäãÝÚæØØ áÔÒØÓÞÜÒÔÞÛì ÞáØÞàÔØÝÐâÝÐ ÝØæ.½ÐßàÐÒÛÕÝØÕáÔÒØÓÐ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï×ÝÐÚÞÜ çØáÛÐ áÔÒØÓ ÒÒÕàå,ÐßàØ ¸×ÓàÐäØÚÐ ÒÓàÐäØÚ ³àÐäØÚäãÝÚæØØ ßÞÛãçÐÕâáïØ×ÓàÐäØÚÐ äãÝÚæØØ áÔÒØ- ÓÞÜÒÔÞÛìÞáØÐÑáæØááÝÐ ÕÔØÝØæ.½ÐßàÐÒÛÕÝØÕ áÔÒØÓÐÞßàÕÔÕÛïÕâáï×ÝÐ- ÚÞÜçØáÛÐ áÔÒØÓÒÛÕÒÞ,ÐßàØ = f ( x ) ¸×ÓàÐäØÚÐ ÒÓàÐäØÚ ÓàÐäØÚäãÝÚ- ßÞÛãçÐÕâáï Ø×ÓàÐäØÚÐäãÝÚæØØ àÐáâïÖÕÝØÕÜÒ àÐ× ÒÔÞÛìÞáØÐÑáæØáá,ÐßàØ a áÖÐâØÕÜ ÒÔÞÛìÞáØÐÑáæØááÒ àÐ× ) ¸×ÓàÐäØÚÐ ÒÓàÐäØÚ ³àÐäØÚäãÝÚæØØ ßÞÛãçÐÕâ- áïØ×ÓàÐäØÚÐäãÝÚæØØ ×ÕàÚÐÛìÝëÜ ÞâàÐÖÕÝØÕÜÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ ÞáØÞàÔØÝÐâ = f ( x ) = 2.¿àØÜÕÝÕÝØÕÒßàÞæÕááÕÞÑãçÕÝØï×ÐÔÐçÝÐßÕàÕÒÞÔáÞÔÕàÖÐÝØïáÞÔÝÞÓÞï×ëÚÐÝÐÔàãÓÞÙ. ÒÕÔÕÜßàØÜÕàëâÐÚØå×ÐÔÐç,âØßØ×ØàÞÒÐÝÝëåßÞÒØÔãØáßÞÛì×ãÕÜÞÙäÞàÜëßàÕÔáâÐÒÛÕÝØïÔÐÝÝëå(áÛÞÒÕáÝÐï âØßÁ,ÓàÐäØçÕáÚÐï âØß³,×ÝÐÚÞÒÞ-áØÜÒÞÛØçÕáÚÐï âØß·). ÂØßC 1.³àÐäØÚÝÕÚÞâÞàÞÙäãÝÚæØØ ßàÕÔáâÐÒÛïÕâáÞÑÞÙßàïÜãîÛØÝØî,ßàÞåÞÔïéãîçÕàÕ×âÞçÚØ 1;0) (0;3) .µÓÞáÔÒØÝãÛØÒÔÞÛìÞáØÐÑáæØááÒßÞÛÞÖØâÕÛìÝÞÜÕÕÝÐßàÐÒÛÕÝØØÝÐ3ÕÔØÝØæë,àÐáâïÝãÛØÒÔÞÛìÞáØ ÐÑáæØááÒ2àÐ×Ð,×ÕàÚÐÛìÝÞÞâàÐ×ØÛØÞâÝÞáØâÕÛìÝÞÞáØÞàÔØÝÐâ.½ÐàØáãÙâÕÓàÐäØÚßÞÛãçØÒèÕÙáïÒàÕ×ãÛìâÐâÕ ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØïäãÝÚæØØØ×ÐÔÐÙâÕÕÕÐÝÐÛØâØçÕáÚØ. 2.³àÐäØÚÞÜÝÕÚÞâÞàÞÙäãÝÚæØØïÒÛïÕâáïßàïÜÐï,ÝÐÚÛÞÝÕÝÝÐïßÞÔãÓÛÞÜ ,ßÕàÕáÕÚÐÕâÞáìÞàÔØÝÐâÒâÞçÚÕ áÚÞÞàÔØÝÐâÐÜØ (0;5) .µÕ×ÕàÚÐÛìÝÞÞâàÐ×ØÛØÞâÝÞáØâÕÛìÝÞÞáØÞàÔØÝÐâ,áÔÒØÝãÛØÝÐ2ÕÔØÝØæëÒßàÞâØÒÞßÞ- ÛÞÖÝÞÜßÞÛÞÖØâÕÛìÝÞÜãÝÐßàÐÒÛÕÝØØÞáØÞàÔØÝÐâ.½ÐàØáãÙâÕÓàÐäØÚßÞÛãçØÒèÕÙáïÒàÕ×ãÛìâÐâÕßàÕÞÑàÐ×Þ- ÒÐÝØïäãÝÚæØØØ×ÐÔÐÙâÕÕÕÐÝÐÛØâØçÕáÚØ. 3.³àÐäØÚÞÜÝÕÚÞâÞàÞÙäãÝÚæØØïÒÛïÕâáïßÐàÐÑÞÛÐ,ßàÞåÞÔïéÐïçÕàÕ×âÞçÚØ 1;0) (2; (1; .½Ð- àØáãÙâÕÓàÐäØÚØ×ÐÔÐÙâÕäÞàÜãÛÞÙäãÝÚæØî,ÚÞâÞàÐïßÞÛãçØâáïÒàÕ×ãÛìâÐâÕßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞÓÞÒëßÞÛÝÕÝØï áÛÕÔãîéØåßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÙ:áÔÒØÓÒÔÞÛìÞáØ ÝÐ3ÕÔØÝØæëÒÒÕàå,àÐáâïÖÕÝØÕÒÔÞÛìÞáØ Ò2àÐ×Ð,×Õà- ÚÐÛìÝÞÕÞâàÐÖÕÝØÕÞâÝÞáØâÕÛìÝÞÞáØÐÑáæØáá. ÂØß· ( ) ( ÀØá.2 1.¾ßØèØâÕßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï,ÚÞâÞàëÜßÞÔÒÕàÓÐÛáï ÓàÐäØÚäãÝÚæØØ ,ÕáÛØÒàÕ×ãÛìâÐâÕíâØå ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÙßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞßÞÛãçÐÛØáìÓàÐ- äØÚØäãÝÚæØÙ .¿àÞ- ØÛÛîáâàØàãÙâÕÒëßÞÛÝïÕÜëÕßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØïÓàÐ- 2.¾ßØèØâÕßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï,ÚÞâÞàëÜßÞÔÒÕà- ÓÐÛáïÓàÐäØÚäãÝÚæØØ ,ÕáÛØÒàÕ×ãÛìâÐâÕ íâØåßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÙßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞßÞÛãçÐÛØáì ÓàÐäØÚØäãÝÚæØÙ +3) +3) +10 .¿àÞØÛÛîáâàØàãÙâÕÒëßÞÛÝïÕÜëÕ ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØïÓàÐäØçÕáÚØ. ÂØß³ 1.¾ßØèØâÕáÛÞÒÕáÝÞ,ÚÐÚØÜßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØïÜßÞÔ- ÒÕàÓÐÛáïÓàÐäØÚäãÝÚæØØ ,ÕáÛØØ×ÝÕÓÞ ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞßÞÛãçÐÛØáìÓàÐäØÚØäãÝÚæØÙ (ÀØá.2). 2.¿àØÔãÜÐÙâÕÒëàÐÖÕÝØÕ ,×ÐÔÐîéÕÕÚÒÐÔàÐâØçÝãîäãÝÚæØî ,ÓàÐäØÚÚÞâÞàÞÙØ×Þ- ÑàÐÖÕÝÝÐàØá.2.¸×ÐÔÐÙâÕÐÝÐÛØâØçÕáÚØÚÒÐÔàÐâØçÝëÕäãÝÚæØØ ,ÓàÐäØ- ÚØÚÞâÞàëåâÐÚÖÕØ×ÞÑàÐÖÕÝëÝÐàØá.2,ÕáÛØØ×ÒÕáâÝÞ,çâÞÚÐÖÔëÙßÞáÛÕÔãîéØÙÓàÐäØÚßÞÛãçÕÝØ× ßàÕÔëÔãéÕÓÞÛØÑÞßÐàÐÛÛÕÛìÝëÜßÕàÕÝÞáÞÜ,ÛØÑÞ×ÕàÚÐÛìÝëÜÞâàÐÖÕÝØÕÜ. ¾áÝÞÒëÒÐïáìÝÐßàØÒÕÔÕÝÝëåßàØÜÕàÐå,ãçØâÕÛìÜÞÖÕâáÞáâÐÒØâìÝÐÑÞàë×ÐÔÐçàÐ×ÝÞÓÞãàÞÒÝï áÛÞÖÝÞáâØ.ÃÒÕÛØçÕÝØÕãàÞÒÝïáÛÞÖÝÞáâØÔÞáâØÓÐÕâáï×ÐáçÕâÝÐàÐéØÒÐÝØïçØáÛÐÒëßÞÛÝïÕÜëåßàÕ- ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÙ,ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØïÝÕÚÞÝÚàÕâÝëåçØáÛÞÒëåÔÐÝÝëå,ÐßÐàÐÜÕâàÞÒ. ÁßØáÞÚÛØâÕàÐâãàë 1.±àÕÙâØÓÐÜÍ.º.,ºØáÕÛìÝØÚÞÒ¸.².ÀÐ×ÛØçÝëÕäÞàÜëßàÕÔáâÐÒÛÕÝØïÞáÝÞÒÝëåßÞÝïâØÙÜÐâÕ- ÜÐâØçÕáÚÞÓÞÐÝÐÛØ×ÐÒáàÕÔÝÕÙèÚÞÛÕ.±ÐàÝÐãÛ,1996.-55á. 2.»ïéÕÝÚÞµ.¸.ºßàÞÑÛÕÜÕßÞÝØÜÐÝØïÒÞÑãçÕÝØØÜÐâÕÜÐâØÚÕ/¿àÞÑÛÕÜëØßÕàáßÕÚâØÒëàÐ×ÒØ- âØïÜÕâÞÔØÚØÞÑãçÕÝØïÜÐâÕÜÐâØÚÕ.Á¿Ñ.:¸×Ô-ÒÞÀ³¿ÃØÜ.°.¸.³ÕàæÕÝÐ,1999.Á.18-21. 3.ÁÐâìïÝÞÒ¿.³.·ÐÔÐçØÓàÐäØçÕáÚÞÓÞáÞÔÕàÖÐÝØïßàØÞÑãçÕÝØØÐÛÓÕÑàÕØÝÐçÐÛÐÜÜÐâÕÜÐâØçÕ- áÚÞÓÞÐÝÐÛØ×Ð//¼ÐâÕÜÐâØÚÐÒèÚÞÛÕ,1987,N1,á.56.

Приложенные файлы

  • pdf 43039964
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий