Ректоры МГУ, РАНХиГС, Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
, 2016) ǎǑǝǞǙǔǖ ǤǖǚǗЫǛǚǙǑǘǙǚǏǟ ǘǙǚǏǚǘ , 2016) ǎǑǝǞǙǔǖ ǤǖǚǗЫ ǛǚǙǑǘǙǚǏǟ ǘǙǚǏǚǘ году п̬одолж̛т̭я ̏у̚о̏ 2012 2014 ʺ̛но̬̍н̌уко̜ 164 2015 ̛̚д̌н̼ п̛̬к̼̌̚ 10- 108 ʫ̺е около 100 деятел̽но̭т̽ 2017 ̭о̏ето̏ ˃̌к̛е п̛̬̏еден̼ ̭̌̚ед̌н̛̛ ʧл̌̏̌ ˀо̭о̬̍н̌д̚о̬̌ К̬̌̏цо̏ что 2015 ̭̏я̛̚ отк̌̚ом го̭̌кк̬ед̛т̌ц̛̛ кол̛че о̍учен̛я ̾коном̛̭то̏ ̬о̛̭̭̜̭к̛х ю̛̬̭то̏ 10%. ̾коном̛ ̭о̭т̌̏ляют 50% ̬̼нке ̭пец̛̌л̛̭то̏ ̭егодня техн̛че̭к̛е мед̛ц̛н̭к̛е ̏то̬о̜ ̏о̚мож о̍уч̌т̭̽я Отмет̛м что ̌̚кон кото̬̼̜ 1 2014 ̬о̛̭̭̜̭к̛х ежегодно мон̛то ̛̬нге п̬едо̭т̌̏ляя ̾того нео̍ход̛м̼е ̭̏еден̛я 2016 ˀо̭о̬̍н̌д̚о̬ п̛̬ем ̛̬енто̏ 7 ̌̏̚еден̛̜ го̭уд̬̭̌т̏енн̼х И˃Аˀ ˃Аˁˁ ̬о̛̭̭̜̭к̛х ̏у̚о̏ ун̛̏е̛̬̭тето̏ ̬о̛̭̭̜̭к̛х ̏е̛̬̭тето̏ подгото̏ленн̼̜ Times Higher Educa on (THE). ̭ледует ̍л̛ко̏̌нного ̛̚д̌н̛ем ̛̭̭ледо̏̌н̛я Best Universi es in Europe 2016, ̏ключ̌ю̺его о̺̍е̜ ̭ложно̭т̛ 200 ̭̌мую ̭п̛̭ке ̭̬ед̛ ̬о̛̭̭̜̭к̛х ʺо̭ко̭̏к̛̜ го̭уд̬̭̌т̏енн̼̜ ун̛̏е̛̬̭тет ̬̭̌полож̛л̭я ме̭те ʿете̬̍у̬г̭к̛̜ ʿол̛техн̛че̭к̛̜ ун̛̏е̛̬̭тет Вел̛кого 113- ̭ледуют ˃ом̭к̛̜ пол̛ техн̛че̭к̛̜ ун̛̏е̛̬̭тет (136), феде̬̌л̽н̼̜ ун̛̏е̛̬̭тет (152), ̛̭̭ледо̏̌тел̭̽к̛̜ яде̬н̼̜ ун̛̏е̛̬̭тет ˀе̜т̛нг ̏о̚гл̌̏ляют ун̛̏е̛̬̭тет̼ Вел̛ко̛̬̍т̌н̛̛ Ок̭фо̬д̭к̛̜ Кем̛̬̍дж̭к̛̜ ун̛̏е̛̬̭тет̼ колледж Лондон̌ В̭его ̭п̛̭ке 46 ˁоед̛ненного ̬оле̭̏т̏̌ ̏то̬о̜ ̌̏̚еден̛̜ ʧе̬м̌н̛я ̬е̜т̛нге п̬ед̭т̌̏лен̼ 36 ̾то̜ ʺюнхен̭к̛̜ ун̛̏е̛̬̭тет ме̭то подче̬кнул ̬ед̌кто̬ ʧе̬м̌н̛̛ конку̬ент̌м̛ ун̛̏е̛̬̭тет̌м ̭ок̬̺̌ен̛я полно̜ отмен̼ о̍учен̛е ш̛̬окого ̛̭пол̽̚о̏̌н̛я ̌нгл̛̜̭кого я̼̚к̌ ˃̬ет̽е̜ ̏ошедш̛х году ̬о̛̭̭̜̭к̛̜ ˀо̛̭̭̜̭к̛̜ ̾коно ун̛̏е̛̬̭тет ̏̚е̚д̼ ̬е̜т̛нге тето̏ QS Stars University Ra ngs. того ме̭то ̬е̜т̛нге ʥˀИКˁ newsru.com Д̛̭̭е̬т̌ц̛онн̼̜ теолог̛̛ поя̛̏т̭я ˀекто̬̼ ˀАʻХ̛ʧˁ О̺̍еце̬ко̏но̜ докто̬̌нту̬̼ ˁ̏ят̼х ̬̌̏но̌по̭тол̽н̼х ʺефод̛я ʿ̬̌̏о̭л̌̏ного ˁ̏ято ˃̛хоно̭̏кого гум̌н̛т̬̌ного ун̛̏е̛̬̭тет̌ подп̛̭̌л̛ ̭огл̌шен̛е ̭о̚д̌н̛̛ о̻̍ед̛ненного д̛̭̭е̬т̌ц̛ онного теолог̛̛ ̭̌̚ед̌н̛̛ ̭огл̭̌о̏̌н п̬едпол̌г̌ем̼̜ д̛̭̭е̬т̌ц̛онного дут ̬о̛̭̭̜̭к̛е кото̬̼е я̏ляют̭я докто̬̌м̛ ̛̭то̛̬че̭к̛х н̌ук т̌кже о̭̍ужден̼ ̬̌̚л̛чн̼е п̬̌кт̛че̭кого ̛̏̌̚моде̜̭т̛̏я п̌кет̌ документо̏ кото̬̼̜ ̍удет п̬едо̭т̌̏ ВАК ̭̌̚ед̌н̛я ̬екто̬̌м̛ кото̬̼х ̭о̚д̌ет̭я подп̛̭̌но ̭огл̌ше п̬еду̭м̌т̛̬̏̌ю̺ее ̾т̛м̛ тел̭̽т̏ ̬̌̍от̼ д̛̭̭е̬т̌ц̛ онного го̏о̛̬т̭я ̭оо̺̍ен̛̛ ˄ченого уточн̛л что ̭̬ок̌х ̭о̚д̌н̛я ком̛̛̛̭̭ ВАК к̭̌̌ет̭я оконч̌тел̽ного ком̛̛̛̭̭ ˃еолог̛я н̌учно̜ шен̛ем п̬е̛̚д̛ум̌ ВАК 12 п̬ошлого год̌ Это подде̬ж̌л̛ п̬ед̭т̛̌̏тел̛ конфе̛̭̭̜ о̻̍ед̛нен̛е ̏у̚о̏ до̬̍о̏ол̽н̼м О̻̍ед̛нен̛е ̍олее я̏ляет̭я ̼̏ходом положен̛я о̬̍̌̚о̏̌тел̽н̼х уч̬ежден̛̜ кото̬̼е ̏̌ют ̛̌̍ту̛̬енто̏ гл̌̏̌ ʺ̛но̬̍н̌ук̛ Ком̭омол̭̽к̌я п̬̌̏д̌ ʫ̭т̽ кото̬̼е ок̌ не̛нте̬е̭н̼ ̛̌̍ту̛̬енто̏ медленную ̭ок̬̺̌ен̛е д̌̏̌теле̜ к̌фед̬ ̾том п̬едл̌г̌ем о̻̍ед̛нен̛е ̭к̌̌̚л до̛̍̌̏̏ что т̌кое по̏̚оляет ̭ох̬̌ пед̌гог̛че̭к̛̜ его ̭лож̛̏ш̌я̭я ̭ок̬̺̌ен̛ем кол̛че̭т̏̌ ̼̏пу̭кн̛ко̏ 11- кл̭̭̌о̏ кото̬̼х 1600 600 год тому демог̬̌ф̛че̭к̛е п̬о̍лем̼ ̭у̺е̭т̏ую̛̺е ˀо̛̛̭̭ ˀ̌д̛о Ком̭омол̭̽к̌я

Приложенные файлы

  • pdf 42712261
    Размер файла: 291 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий